Hyvinvointilautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Vastaus Ruskon Naisvoimistelijat ry:n oikaisuvaatimukseen koskien viranhaltijapäätöstä perusavustuksen myöntämisestä / Ruskon naisvoimistelijat (RUSDno‐2021‐309 §19)

RUSDno-2021-403

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon Naisvoimistelijat on tehnyt 4.6.2021 seuraavanlaisen oikaisuvaatimuksen koskien kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikön 21.5.2021 tekemää viranhaltijapäätöstä perusavustuksen myöntämisestä Ruskon Naisvoimistelijat ry:lle RUSDno‐2021‐309 §19. Kyseisen viranhaltijan päätöksistä oikaisuvaatimus kuuluu tehdä hyvinvointilautakunnalle, jonka käsiteltäväksi asia kuuluu kuntalain §134 mukaan.

”Haluamme tehdä valituksen/oikaisupyynnön 21.5.2021 tehtyyn seurallemme myönnettyyn Perusavustuspäätökseen. Päätöksessä mainitaan lause: ”Hakija ilmoittaa tapahtumista kunnan alueella kunnan tapahtumakalenterissa.” Mielestämme tästä tapahtumakalenterista ei ollut mitään mainintaa avustushakemuksessa eikä näin ollen tätä voida pitää myöskään myöntökriteerinä tai edellytyksenä avustuksen saamiseen. Muilta osin mielestämme tämä avustuspäätös on asianmukainen.”

Suomen Voimisteluliittoon kuuluva Ruskon naisvoimistelijat ry on hakenut hyvinvointitoimialalta 4 000 euroa perusavustusta toiminnan laadun ja monipuolisuuden kehittämiseen mm. ohjaajien ja johtokunnan kouluttamisen avulla sekä väline-​ ja kalustehankintoihin. Perusavustusten yleisten ehtojen sekä Ruskon kunnan hallintosäännön § 25:een perustuen yhdistykselle on myönnetty perusavustusta 3 900 euroa. Hyvinvointilautakunta ei ole käyttänyt ko. viranhaltijapäätökseen, kuten ei muihinkaan perusavustuksia koskeviin päätöksiin, otto-oikeutta kokouksessaan 27.5.2021.

Huolimatta siitä, että oikaisuvaatimuksessa ei oikaistavaksi vaadittua asiaa suoraan yksilöidäkään, yhdistyksen ”valituksesta/oikaisupyynnöstä” on tulkittavissa, että yhdistys haluaa viranhaltijapäätöstä oikaistavan siten, että ko. yhdistys ei suostuisi ilmoittamaan tapahtumista kunnan alueella kunnan tapahtumakalenterissa, mutta myönnetty avustussumma säilyisi samana. Perusteena tälle muista yhdistyksistä poikkeavalle kieltäytymiselle yhdistys mainitsee sen, että avustushakemuksessa ei ole ollut mainintaa kunnan tapahtumakalenterista.

Avustusjärjestelmän kriteerit on kuvattu kunnanhallituksen hyväksymässä avustusjärjestelmän periaatteissa, joissa mm. todetaan (s. 3): ”Yhdistyksen on tiedotettava ja raportoitava avustuksen käytöstä.” https://rusko.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_2932021/Yhdistysten_avustusjarjestelman_uudistam(8326). Perusavustusten hakulomakkeella ei ole aukikirjoitettu muitakaan avustusjaon kriteereitä vaan ne löytyvät em. avustusjärjestelmän periaatteita koskevasta asiakirjasta. Uudistuneesta avustusjärjestelmästä, sen kriteereistä ja kevään 2021 avustushausta on yhdistyksille järjestetty kaksi infotilaisuutta 3.5. ja 6.5.2021.

Tapahtumakalenteri on tiedotuskanava, johon kootaan kunnan alueella järjestettävät kaikille avoimet tapahtumat. Täten avustuksen alaista ja kunnan alueella tapahtuvaa toimintaa koskevaan tiedottamiseen tapahtumakalenteri on luonteva ja tehokas kanava. Tiedottaminen tapahtumakalenterissa koskee avustuksen alaista yleishyödyllistä toimintaa, ei siis lähtökohtaisesti kaikkea yhdistyksen toimintaa. Eri toimijoiden yhteisen tapahtumakalenterin alkuvaiheessa voidaan ja on suotavaakin käyttää yhteistä harkintaa, mistä asioista tiedotetaan. Tätä varten tapahtumakalenterin käytöstä järjestetään yhdistyksille info- ja opastustilaisuus 21.6.2021.

Tapahtumakalenterin käyttöönotto kunnan alueella tapahtuvien tapahtumien ja tilaisuuksien ilmoittamiseen on mainittuna osana kunnanhallituksen 19.10.2020 § 203 hyväksymää viestintäsuunnitelmaa ja sen toimenpiteitä (s. 11): ”Tapahtumaosion aktivoiminen eli toimivan käytännön kehittäminen, miten kaikki Ruskon tapahtumat saadaan kunnan sivuille.”  Tapahtumakalenterin aktivoimisesta ja käyttöönotosta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla huhtikuussa 2021: https://rusko.fi/2021/04/tapahtumakalenteri-yleisolle-suunnattujen-tapahtumien-ilmoittamiseen/ 

Tapahtumakalenteri on myös mainittu kunnan yhdistysohjelmassa, jossa taustoituksena tapahtumakalenterin tarpeelle kunnassa todetaan, että ”Yhdistykset tiedottavat omasta toiminnastaan pääasiassa omilla kotisivuillaan sekä jäsenkirjeillä ja –tiedotteilla, myös Ruskolainen-lehti oli yleisesti käytössä. Vain yksi vastaajista ilmoittaa toiminnastaan kunnan nettisivujen kautta. Sähköpostia ja Facebookia käyttää tiedottamiseen noin puolet vastaajista. Yhteisissä keskusteluissa tiedottaminen nousi esiin tärkeänä asiana.”

Tämän pohjalta yhdistysohjelmassa todetaan johtopäätöksenä, että ”Päällekkäisiä tilaisuuksia on liikaa ja siksi olisi hyvä tietää, mitä muut yhdistykset suunnittelevat ja tekevät. Kunnan nettisivuja toivotaan kehitettävän niin, että tapahtumien löytäminen sivuilta helpottuisi, erityisenä kehittämiskohteena olisi yhteinen tapahtumakalenteri, johon yhdistykset voisivat itse päivittää tapahtumansa” (s. 7). Yhdistysohjelman toteutuneissa toimenpiteissä (päivitetty 18.11.2015) todetaankin, että: ”Kunnan sivuilla on tapahtumakalenteri, johon yhdistykset voivat itse ilmoittaa tapahtumansa (Toteutettu 2014)” ja, että ”Yhdistystoimijat tiedottavat toiminnastaan aktiivisesti sekä uusia että perinteisiä välineitä käyttäen” (s. 12). Yhdistysohjelmassa todetaan, että ”yhdistysohjelma on hyväksytty syksyllä 2014: ensin yhdistysväen voimin, sitten Ruskon kirjasto- ja vapaa-aikalautakunnassa ja lopulta kunnanhallituksessa”.

Kunnan viestintäsuunnitelma tai yhdistysohjelma eivät tietenkään määrittele yhdistysten avustusjaon kriteereitä, mutta niiden samansuuntaiset määrittelyt kunnan ja yhdistysten yhteisistä vakiintuneista tiedottamisen kanavista ja välineistä tukevat viranhaltijapäätöksen toimeenpanoa koskevaa kirjausta, että perusavustusta saavan yhdistyksen tulee ilmoittaa tapahtumistaan kunnan alueella kunnan tapahtumakalenterissa. Lisäksi yleisesti ottaen on luonnollista, että avustusta jakava taho voi määritellä tavan, miten avustuksen alaista toimintaa koskeva tiedottaminen tapahtuu. Ruskon Naisvoimistelijat ry:n kieltäytyminen avustuksen alaisen ja kunnan alueella tapahtuvan toiminnan ilmoittamisesta ei myöskään olisi yhdenvertaista muita avustuksia saaneita yhdistyksiä kohtaan. Tämän lisäksi on hyvä huomioida, että asiakohta, johon oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksessä kohdistuu, koskee päätöksen toimeenpanoa.

Voidaan siis todeta, että Ruskon Naisvoimistelijat ry:n oikaisuvaatimus siitä, että ko. yhdistyksen ei tarvitse ilmoittaa avustuksen alaisesta toiminnasta kunnan alueella kunnan tapahtumakalenterissa, voidaan em. perustein hylätä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen vastauksessa mainituin perustein ja toteaa, että päätös ei sisällä laillisuusvirheitä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.