Hyvinvointilautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Vastaus Ruskon nuorisovaltuuston aloitteeseen koskien nuorisotoimen työtekijöiden lisäämistä

RUSDno-2021-404

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon nuorisovaltuusto on tehnyt 15.5.2021 aloitteen nuorisotoimen työtekijöiden lisäämisestä. Aloite toimitettiin hyvinvointijohtajalle tiedoksi kunnanjohtajalta. Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 27.5.2021 nuorisovaltuuston puheenjohtajalle vastattiin, että aloitteen sisältöön tullaan vastaamaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa. On kannatettavaa, että nuorisovaltuusto on aktiivinen ja tekee oma-aloitteisesti ehdotuksia tärkeiksi kokemissaan asioissa. Jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota myös esille otettavien ehdotusten valmisteluun ja taustoitukseen, jotta voidaan välttyä väärinkäsityksiltä ja operatiivisten asioiden käsittelemiseltä turhan hallinnollisella tasolla.

Nuorisovaltuuston aloitteessa todetaan, että ”Ruskolta puuttuu tarpeellisia resursseja nuorisotoiminnan ylläpitoon. Ruskon nuorisotoimi hoitaa kahta nuorisotilaa, etsivää nuorisotyötä sekä muuta nuorisotyötä kahdella työntekijällä. Ruskon nuorisotoimi kärsii työntekijäpulasta, varsinkin toisen estyessä työtehtävistään.”

Ruskon nuorisopalveluissa on kaksi nuoriso-ohjaajan vakanssia. Etsivään nuoristyöhön on saatu vuosittain avustusta Lounais-Suomen aluehallintovirastolta, minkä vuoksi nuorisotoimeen on palkattu kolmas työntekijä, nyt viime vuoden ajan 80 prosentin työajalla. Täten nuorisopalvelujen operatiivinen henkilötyövuosimäärä on yhteensä 2,8. Tämän lisäksi hyvinvointijohtajan esimiestyöpanosta on suunnattu nuorisopalveluihin tarvittavissa määrin. Kevään 2021 ajaksi, jolloin nuorisotilat olivat alueen kunnissa suljettuna koko alkuvuoden toukokuuhun asti, sovittiin nuoriso-ohjaajien kanssa, että tarvittavaa lisähenkilöstöresurssia esimerkiksi poissaolojen vuoksi hankitaan ostopalveluna, koska koronatilanteen kehittymisestä ei ollut tietoa.

Aloitteessa kerrotaan, että ”Vahdon nuorisotaloa pystytään pitämään auki vain kahtena päivänä viikossa ja Ruskon nuorisotilaa pystytään pitäämään auki vain yhtenä päivänä viikossa. Tilat rajoittavat toimintaa suuresti, sillä keskustassa on käytössä vain väistötila. Nuorille tarkoitetut tilat eivät pysty olemaan auki tarpeen edellyttämästi henkilökuntavajeen takia.”

Nuorisotilojen osalta aloitteen tiedoissa on virheissä sekä toiminnan tavoitteiden että toteuman osalta. Nuorisopalveluja koskevissa sitovissa toiminnallisissa tavoitteissa todetaan, että avointa toimintaa järjestetään neljänä päivänä viikossa. Lisäksi järjestetään leirejä, retkiä ja kesäkerhoa suunnitelman mukaan. Lähtökohtaisesti nuorisotilatoimintaa on siis järjestetty molemmissa kunnanosissa selvästi esitettyä useammin. Koronapandemian aikana nuorisotiloja on jouduttu pitämään suljettuna, ja ne avautuivat viimeksi vaiheittain ja erityisjärjestelyin vasta toukokuun 2021 aikana. Työtä on koronan aikana suunnattu verkkopohjaiseen auttamiseen ja jalkautuvaan toimintaan. Lisäksi vuoden 2020 alusta käynnistynyt Ruskon harrastamisen mallin mukainen toiminta koulupäivien yhteydessä on vastannut lasten ja nuorten ohjatun toiminnan tarpeisiin; päällekkäistä toimintaa ei ole ollut järkevää toteuttaa samaan aikaan. Kesän 2021 aikana molemmissa kunnan osissa järjestetään kerhojen ja leirien ohella ulkonuokkaritoimintaa, joka on ylimääräinen panostusta nuorisopalvelujen tavanomaiseen toimintaan lomien aikana. Nuorisotilojen käytön tarve on kuitenkin asia, joka tulisi selvittää; erityisesti korona-aika on aiheuttanut muutostarpeita nuorisopalvelujen perinteisiin työmuotoihin. Asiasta tullaankin järjestämään asiakaskysely alkusyksystä 2021. Nuorisotilan tarvitsemiin kiinteistöratkaisuihin hyvinvointitoimialalla on ollut vain vähän vaikuttamismahdollisuuksia, mutta olemassa olevat tilat ovat toistaiseksi soveltuneet nuorisopalvelujen käyttöön suhteellisen hyvin. Jatkossa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että nuorisopalveluilla on lähtökohtainen etukäyttöoikeus omiin tiloihinsa eikä se joudu ”kilpailemaan” niiden käytöstä eri toimijoiden kanssa.

Aloitteen mukaan ”toukokuun jälkeen työntekijäresurssit vähenevät kolmasosaan nykyisestä. Asiaan tulisi puuttua pikaisesti, sillä nuorten hyvinvointi heikkenee saatavan tuen määrän vähentyessä muutenkin koulun loma-aikoina.”

31.5.2021 jälkeen nuorisopalvelujen työntekijäresurssi on em. tavalla kolme palkattua nuoriso-ohjaaja ja yksi ostopalveluna hankittu sijainen. Lisäksi järjestetään leirejä, joihin osallistuu osatopalveluna työntekijöitä. Tämän lisäksi nuorisopalveluissa työskentelee yhteensä neljä kesätyöntekijää. Nuoriso-ohjaajan määräaikainen paikka on lisäksi auki.

Aloitteessa todetaan lopussa, että ”Ruskolla asuu ja tänne muuttaa paljon lapsiperheitä. Ruskolle tulee siis nuoria kasvavin määrin, joten Ruskon maine perheystävällisenä kuntana kärsii nuoriin kohdistuneista leikkauksista, kuten nuorisotyön resurssien vähenemisestä riittämättömän pieneksi.”

On totta, että lapsiperheiden määrän ja lasten ja nuorten määrän tulisi ohjata palvelujen kehittämistä tarpeen mukaisella tavalla, mielellään jopa ennakoiden merkittäviä muutoksia väestömäärässä. Lapsiperheiden määrän kasvua on tarkasteltu opetus- ja varhaiskasvatuksen lautakunnassa 20.1.2021 (§ 4 Ruskon kunnan lapsimäärän kehitys) väestötietojärjestelmästä haettujen lukujen valossa. Selvityksessä todetaan, että Ruskon kunnassa vireillä olevat uusien pientaloalueiden kaavoitukset sekä tonttikaupat vaikuttavat lapsimääriin jonkin verran positiivisen muuttoliikenteen myötä, mutta kokonaisuutena syntyvyyden lasku kuitenkin vaikuttaa kunnan lapsimäärään siten, että ikäluokkien koko pienenee eikä em. muuttoliikenteen vaikutukset tule todennäköisesti nostamaan ikäluokkia merkittävästi nykyisestä. Nuorisopalvelujen henkilöstöresurssit myös suhteessa muihin alueen kuntiin ovat kohtuullisella tasolla. On kuitenkin kannatettavaa, että nuorisopalvelujen resursseja tarkastellaan tarkemmin osana hyvinvointipalvelujen kokonaiskehittämistä ja talousarviosuunnittelua sekä pidemmän aikavälin suunnittelua, jotka käynnistyvät syksyllä 2021.

Aloitteen esityksenä on, että ”Tästä syystä Ruskon nuorisovaltuusto esittää, että nuorisotoimen työntekijöiden määrää lisätään vähintään neljään.” Esitys on kannatettava, mikäli neljännen nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen on varattavissa tarvittavat resurssit osana kunnan talousarviota, ja uuden nuoriso-ohjaajan tehtävät saadaan sovitettua tehokkaasti ja vaikuttavasti yhteen muun toiminnan kanssa. Ennen uuden vakanssin perustamista tulisi kuitenkin ensin tarkastella etsivän nuorisotyön resurssin kasvattamista nykyisestä 60 prosentista 100 prosenttiin, kolmannen nuoriso-ohjaajan vakanssin vakinaistamista sekä nuorisotalotoiminnan ostopalvelumäärärahojen palauttamista vuoden 2020 tasolle. Nuorisopalvelujen osalta on käynnistetty toiminnan ja organisaation uudistuksen suunnittelu, jonka mukaiset ehdotukset tuodaan ensin henkilökunnan ja sitten lautakunnan keskusteltaviksi ja käsiteltäviksi alkusyksyn 2021 aikana.

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vastauksen nuorisovaltuuston aloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.