Hyvinvointilautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Seniorien kyläasumista Ruskolla – palvelut lähellä -hankkeen käynnistyminen

RUSDno-2021-632

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta on hakenut ja saanut kehittämisrahoitusta 40 800 euroa ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustushausta (VN/4580/2021) hankeajalle 1.10.2021–1.10.2022. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 68 000 euroa.

Seniorien kyläasumista Ruskolla – palvelut lähellä -hankkeessa on tavoitteena kehittää ruskolaisille ikääntyneille kuntalaisille nykyistä monimuotoisempia asumisvaihtoehtoja, jotta omassa kotona asuminen mahdollistuisi toimintakyvyn heikentyessäkin. Tällä pyritään vahvistamaan kunnan ennakointia ja varautumista ikärakenteen tuomiin muutoksiin ikääntyneiden kuntalaisten asumistarpeissa sekä kehittämään asuinympäristöä ikä- ja muistiystävälliseen suuntaan maaseutumaisessa kunnassa.

Hankkeen kehittämistoiminnassa kiinnitetään huomiota toimintaympäristön erityispiirteisiin nimenomaan maaseutumaisessa kunnassa. Tällä hetkellä Ruskon asuntokanta ei tue ikääntyneiden asumista omassa kodissaan. Ruskolla ja Vahdon kunnanosassa on runsaasti rintamamiestalomaista asumista, jossa on runsaasti esteellisyyttä ikäihmisen toimintakyvyn heikentyessä. Jotta ikääntyneiden asuminen kotona olisi mahdollista, asuntojen ja asuinympäristöjen tulee olla esteettömiä, liikkumisen helppoa ja palvelut hyvin saavutettavissa. Epäsopiva asumismuoto ja yhteisöllisyyden puute ikääntyneellä johtaa yksinäisyyteen ja lopulta usein raskaiden, kalliiden ja säännöllisten palvelujen käyttöön.

Hankkeessa selvitetään, miten toteuttaa ikä- ja muistiystävällisen välimuotoisen senioriasumisen  ratkaisuja Ruskon taajaman alueelle osana eri-ikäisiä kuntalaisia palvelevaa vetovoimaista maaseutumaisen toimintaympäristön huomioivaa palvelukorttelikonseptia , eräänlaista kyläasumista. Kyläasumisessa kaikki tarvittavat palvelut ja tuttu kyläyhteisö ovat oman kodin lähellä omassa kylässä, vaikka oma toimintakyky heikkenisikin. Kyläasumisessa mahdollistuu asuminen tuetusti omassa kodissa, mutta myös toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä yhteisöllinen päivätoiminta.

Hankkeen tuloksena syntyy konkreettinen suunnitelma ja toteuttamisselvitys ratkaisuvaihtoehtoineen ikä- ja muistiystävälliseen kylämäiseen senioriasumiseen Ruskon taajamassa ikäihmisten ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Suunnitelmaa ja toteuttamisselvitystä varten hankkeessa kartoitetaan tarve erilaisille välimuotoisille asumisratkaisuille, selvitetään potentiaaliset toteuttajatahot sekä konseptoidaan välivaiheen kyläasumismalli ja sen yhteydessä toimiva yhteisöllinen kaikille avoin päiväkuntoutustoiminta- ja yhteisneuvontapalvelu.

Hankkeen tavoiteltuina vaikutuksina on, että välimuotoisen asumispalvelun eli kyläasumisen konseptin käyttöönoton myötä voidaan vastata ikääntyvän väestön kasvuun, monimuotoistuviin asumistarpeisiin, lisätä ikäihmisten kotona asumista ja hillitä edelleen ympärivuorokautisen hoidon tarpeen kasvua. Lisäksi kotihoidon palvelujen organisointi helpottuu ja kustannustehokkuus nousee, kun maaseutumaisen kunnan välimatkoihin kulunut työaika ja kustannukset vähenevät. Samalla kehitetään maaseutumaisen kunnan taajamaa ikä- ja muistiystävälliseen suuntaan sekä samalla vastataan taajaman vetovoiman kasvutarpeeseen ja kuntalaisten yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Yhteisöllisyyden ja sosiaalisten kontaktien lisäämisellä vähennetään ikäihmisten yksinäisyyttä, mikä ehkäisee esimerkiksi lisääntyviä ikääntyvien päihde- ja mielenterveysongelmia.

Hankkeen hallinnoijana toimii Ruskon kunta ja vastuuhenkilönä hyvinvointijohtaja. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kunnan teknisen toimen ja Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Lisäksi Raision hoiva- ja hoitopalvelujen tulosalueen johtavan hoitajan kanssa koordinoidaan hankkeen moniammatillista suunnittelua. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö vastamaan kehittämistyöstä sekä eri toimijoiden osallistamisesta. Hankkeen alussa tehtävään tarvekartoitukseen hankitaan tarvittavat palvelut ostopalveluna.

Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, jossa on mukana keskeiset toimijat sekä Ruskon eri toimialoilta että Raision sosiaali- ja terveyspalveluista, vanhusneuvostosta sekä kohderyhmän edustajista. Ohjausryhmä ohjaa ja seuraa hankkeen etenemistä.

Hankkeeseen osallistuvat Ruskon kunnan kaikki toimialat, erityisesti hyvinvointitoimiala (kirjasto-, liikunta-, kulttuuri, vapaa-aikatoimi ja nuorisopalvelut), tekninen toimi ja keskushallinto (talous- ja hallintotoimi sekä tietohallinto). Hanke toimii kiinteässä yhteydessä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen hoiva- ja hoitopalvelualueen sekä terveyspalvelujen kanssa. Hankkeeseen osallistetaan laajasti kuntalaisia sekä keskeisiä toimijoita kuten vanhus- ja vammaisneuvosto, paikallisia kolmannen sektorin toimijoita kuten yhdistyksiä ja seurakuntaa ja mahdollisia yksityisiä palvelutuottajia. Hankkeessa hyödynnetään kunnan kokemusasiantuntijaraatia sekä perustetaan ns. asukaskehittäjien ryhmä, jotta kohderyhmän ääni ja tarpeet tulevat aidosti kuulluksi suunnitteluprosessissa.

Hankkeen omarahoitusosuuden (27 200 euroa) kattamiseksi hyvinvointilautakunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2022 on varattu määräraha; osa omarahoitusosuudesta voidaan kattaa työpanoksina. Vaikka talousarviosta vuodelle 2022 ei ole vielä päätetty, hankkeen käynnistämiseksi on kuitenkin tarpeen käynnistää projektipäällikön haku mahdollisimman pikaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hankkeen ja sen käynnistämisen tiedokseen ja valtuuttaa hyvinvointijohtajan kokoamaan hankkeelle ohjausryhmän hankesuunnitelman mukaisesti, toimimaan ohjausryhmän puheenjohtajana sekä käynnistämään projektipäällikön rekrytointi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.