Hyvinvointilautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Lisäasiana otettiin esille:

Nuorisoavustusmäärärahan jakamatta jäävän osan kohdentaminen

Hyvinvointitoimialan käyttötaloussuunnitelmassa vuodelle 2021 on varattu nuorisoavustuksiin 7 400 euroa. Yhdistysten avustushaussa 1.5.–16.5.2021 nuorisoyhdistykset hakivat ja niille myönnettiin avustuksia yhteensä 6 150 euroa. Yksi nuorisoyhdistyksen avustushakemus saapui myöhässä 20.5.

Kunnanhallituksen hyväksymien uusien avustusjaon periaatteiden mukaan jäljelle jäävä avustusmääräraha voidaan jättää myös jakamatta. Hyvinvointilautakunta päättää toimintansa resurssien hankinnasta, kohdentamisesta ja valvonnasta. Yhdistysten avustuksista päättää kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö viranhaltijapäätöksenä.

Nuorisoavustusten jakamatta jääneen määrärahan (1 250 euroa) osalta on seuraavia päätösvaihtoehtoja:

  1. Jätetään määräraha jakamatta.
  2. Kohdennetaan määräraha kaikkien yhdistysten haettavina oleviin projektiavustuksiin.
  3. Avataan määrärahan osalta uusi lyhyt avustushaku niille nuorisoyhdistyksille, jotka eivät osallistuneet viime hakuun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Lautakunta käy keskustelua vaihtoehtoisista pohjaehdotuksista ja linjaa, että jakamatta jäänyt avustusmääräraha kohdennetaan vaihtoehdon b) mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.