Hyvinvointilautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kirjastojen kesäaukioloajat 2021

RUSDno-2021-296

Valmistelija

  • Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnankirjaston on järjestettävä kirjastopalvelu myös henkilökunnan poissaolojen aikana. Kirjaston henkilökunnalla lomakertymää on yhteensä yli 150 päivää. Hyvinvointitoimialan kuluvan vuoden talousarvio on liki 10 prosenttia viime vuotta pienempi, ja ylimääräisten sijaisten palkkaamiseen ei ole ollut mahdollista varata määrärahoja.

On yleistä, että kirjastojen aukioloaikoja vähennetään kesälomakaudeksi, ja että osaa toimipisteistä myös väliaikaisesti suljetaan lomien ajaksi, jotta henkilöstöresurssia voidaan hyödyntää tehokkaasti. Aiemmin Ruskollakin kirjastojen aukioloa kesäisin on jouduttu vaihtelevasti rajaamaan normaalista, mutta asiaa ei ole erikseen päätetty.

Pääkirjaston aukioloajat ovat ma-ti 13-19, ke 9-16, to 13-19, pe 9-14. Omatoimipalvelu on tauolla toistaiseksi koronarajoitusten vuoksi. Lähikirjaston aukioloajat ovat ma, to 13–19, ti-ke 10–15.

Tilastollisesti Vahdon lähikirjaston volyymi on vuoden mittaan noin kolmannes pääkirjaston toiminnasta. Kesäaikaan lähikirjaston lainausmäärä pienenee ja kirjastosta on annettu päivässä keskimäärin 50 lainaa. Asiointi painottuu viikon alkuun ja loppuun, jolloin aukioloaikaa on klo 19 asti. Kesäasiakkaina käy enimmäkseen aikuisia. Lapsiasiakkaiden käynnit painottuvat lukuvuoteen ja koulun ryhmäkäynteihin. Hyvinvointilautakunta linjasikin 20.8.2020 §52, että lähikirjaston resursseja keskitetään mm. koulu - kirjastoyhteistyöhön. Lähikirjastossa on tehty vuoden aikana kokoelmatyötä ja tilajärjestelyitä linjauksen mukaisesti. Kokoelma ja tila painottuvat lasten- ja nuortenaineistoihin, ja lähikirjaston lainauksesta 2/3 on lastenaineistoja. Henkilöstön työtä on suunniteltu kohdennettavan entistä enemmän kouluyhteistyöhön ja muuhun sisältötyöhön.

Vuonna 2010 julkaisujen yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan kirjaston asiointipisteen tulisi olla joko ½ tunnin tai 2 km etäisyydellä käyttäjästä. Saavutettavuussuosituksen julkaisun jälkeen kirjastojen sähköiset aineistot ja etäpalvelut ovat kuitenkin kehittyneet.  Sähkökirjakokoelma kasvoi Varsinais-Suomessa verrattuna edeltävään vuoteen kolmanneksen ja aineistojen käyttökerrat viidenneksen. Vaski-kimpassa sähkökirjat hankitaan kimppaan yhteisesti. Sähkökirjakokoelman laajuus on Varsinais-Suomessa yli 13 200 kpl. Lasten- ja nuortenaineistoja on Vaskin e-kirjakokoelmassa n. 1700 kpl. Lisäksi e-aineistoina tarjotaan e-lehtien etäkokoelmaa, jota voi käyttää omalta laitteeltaan. 

Saavutettavuuden kannalta paras ja myös kustannustehokkain vaihtoehto olisi omatoimikirjasto, jota täydennettäisiin asiakaspalvelulla viikoittain kysytyimpään aikaan. Omatoimikirjaston laitteistoasennus on lähikirjastoon viivästynyt, koska esteettömyys- ja omatoimihankkeiden toteuttamisjärjestys ei ole vielä selvinnyt. Lähikirjaston esteettömyysmuutoksista on pyydetty kustannusarviota, mutta se ei ole valmistunut.

Päätösvaihtoehtoja: 

  1. Pidetään pää- ja lähikirjasto avoinna normaalien aukioloaikojen mukaan koko kesän ja palkataan sijaiseksi kirjastoavustaja, joka voi työskennellä kouluyhteistyössä myös syksyllä lautakunnan linjauksen 20.8.2020 §52 mukaisesti. Tarvittaessa haetaan lisämäärärahaa avustajan palkkaamiseen.
  2. Pidetään pää- ja lähikirjasto avoinna normaalien aukioloaikojen mukaan koko kesän ja palkataan sijaiseksi kirjastoavustaja. Lähikirjastossa ei ole avustavaa henkilökuntaa loppusyksyllä kouluaikaan. Käytännössä syksyllä vähennettäisiin kouluyhteistyötä ja sisältötyötä.
  3. Pidetään pää- ja lähikirjasto avoinna koko kesä mutta rajoitetuin aukioloajoin, mikä olisi toteutettavissa joustoin ja työvuorojärjestelyin. Supistetaan pääkirjaston asiakaspalvelun aukioloaikoja ja lisätään yksintyöskentelyä, jotta henkilökuntaa riittää kumpaankin toimipisteeseen.
  4. Teetetään omatoimikirjastolaitteistojen asennus ennen esteettömyysmuutostöitä nopeutetulla aikataululla samaan aikaan, kun Vaski-kirjastot ovat suljettuina toukokuun lopulla. Laajennetaan lähikirjastopalvelua omatoimikirjastopalvelulla ja varataan osuus asiakaspalveluun kysytyimpään aikaan. Esteettömyyskorjaukset tehdään ensi tilassa korjaussuunnitelman ja kustannusarvion valmistuttua ja tarvittavan määrärahan varmistuttua. Koronarajoitusten vaikutuksesta omatoimikirjastopalvelun avaamiseen ei ole tarkkaa tietoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
  • Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta käy keskustelua kirjastojen kesäaukioloajoista ja linjaa em. päätösvaihtoehtojen perusteella, miten aukioloajat kirjastopalveluissa järjestetään kesän aikana.

Päätös

Hyvinvointilautakunta kävi keskustelua kirjastojen kesäaukioloajoista ja linjasi em. päätösvaihtoehtojen perusteella, että aukioloajat kirjastopalveluissa järjestetään kesän 2021 aikana päätösvaihtoehdon a) mukaan eli pidetään pää- ja lähikirjasto avoinna normaalien aukioloaikojen mukaan koko kesän ja palkataan sijaiseksi kirjastoavustaja, joka voi työskennellä kouluyhteistyössä myös syksyllä lautakunnan linjauksen 20.8.2020 § 52 mukaisesti. Tarvittaessa haetaan lisämäärärahaa avustajan palkkaamiseen.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja piti asiasta koeäänestyksen, jonka mukaan lautakunnan päätös oli yksimielinen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi