Hyvinvointilautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Evästekeskustelu hyvinvointisuunnitelman painopisteistä

RUSDno-2021-712

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta hyväksyi 9.9.2021 § 60 uuden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisen periaatteet, laatimisen prosessin ja aikataulun vuoden 2021 osalta. Tuolloin päätettiin, että vuosittainen raportointiosa tullaan päivittämään loppuvuoden 2021 aikana hyvinvointitilastotietojen osalta niin, että päivitystyö samalla palvelee tulevan laajan hyvinvointikertomuksen -ja suunnitelman laatimista loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Raportointia on päivitetty myös siksi, että suuri osa vuosiraportin kansallisista tilastotiedoista on päivittynyt kevään 2021 jälkeen. Näin tuoreet tiedot – esimerkiksi koronapandemian ajalta – ovat käytettävissä uuden valtuustokauden ohjelmien päivitystyössä.

Laajan hyvinvointikertomuksen raportointiosa hyväksyttiin hyvinvointilautakunnassa 11.11.2021 § 82, kunnanhallituksessa 15.11.2021 § 270 ja valtuustossa 29.11.2021 § 85.

Toimenpiteiden ja kunnan omien toimialojen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää työtä tullaan raportoimaan kattavammin osana laajaa hyvinvointikertomusta. Hyvinvoinnin edistämisen uudet tavoitteet ja tulevat toimenpiteet määritellään myös tulevassa hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosassa. Varsinainen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistellaan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikaan hyvinvointityöryhmän ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ja tuodaan hyväksyttäväksi alkuvuonna 2022. Ruskon kunnan laaja hyvinvointikertomus tulee koostumaan siis a) raportointiosasta – johon tämä vuosittainen raportointi tulee toimimaan pohjana – ja vuoden 2022 alussa valmistuvasta b) suunnitelmaosasta.

Koska raportointi toimii tulevan hyvinvointisuunnitelman pohjana, on syytä käynnistää myös lautakuntien tasolla keskustelu tarvittavista painopisteistä tulevalle valtuustokaudelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta käy keskustelua hyvinvointikertomuksen raportoinnin pohjalta tulevan hyvinvointisuunnitelman painopisteistä ja evästää suunnitelman jatkovalmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.