Hyvinvointilautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Päihdetilannekyselyn tulokset

RUSDno-2021-709

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen päihdetilannekyselyn tarkoituksena oli selvittää varsinaissuomalaisten näkemyksiä ja havaintoja oman alueensa päihdetilanteesta ja keinoista sen parantamiseksi. Tavoitteena oli myös herättää kuntalaisia havaitsemaan päihdeilmiöitä ja siihen liittyviä haasteita lähiympäristössään.

Kysely toteutettiin syyskuussa 2021 nettipohjaisena lomakekyselynä. Kysely oli tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja siihen osallistuttiin nimettömästi. Kysely oli osa niin sanottua Pakka-toimintamallia. Vastauksia kyselyyn saatiin 3625. Eniten vastauksia saatiin 31–60-vuotiaiden ikäryhmästä. Valtaosa (73 %) vastaajista oli naisia. Eniten vastauksia saatiin Turusta, Uusikaupungista, Kaarinasta, Salosta, Paimiosta, Raisiosta ja Liedosta.

Kysely tuotti suuren määrän kehittämisehdotuksia ja ideoita. Kuntakohtaiset vastaukset on toimitettu kunkin kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavalle taholle sekä ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilölle jatkosuunnittelua varten. Vastauksia hyödynnetään myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelutyössä.

Avoimissa vastauksissa korostuivat kaikkien kuntien osalta: 1) tarve ehkäisevällä päihdetyölle erityisesti lasten ja nuorten parissa, 2) päihdepalveluiden ja päihdehoidon saatavuus, 3) tuki ja palvelut rahapeliongelmissa, 4) turvallisuuteen, julkijuopotteluun ja järjestyshäiriöidin liittyvät haitat, 5) päihdeongelmaisten läheisten huomioiminen.

Ruskon osalta kyselyn tuloksia on käsitelty tähän mennessä Ruskon ja Raision yhteisessä ehkäisevän päihdetyön työryhmässä. Työryhmän keskeisenä havaintona oli viitteet kannabiksen ja lääkkeiden käytön yleistymisestä sekä palvelujärjestelmän tasolla nuorten aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen puute. Edelliseen ehdotetaan jo toimenpiteitä seuraavassa asiakohdassa ja jälkimmäistä varten käynnistettiin em. kokouksessa työryhmä kehittämään palvelupolkua ko. ilmiön osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä päihdetilannekyselyn tulokset tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.