Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Alustava esitys lähivirkistysalueiden kehittämiseen ja kunnossapitoon

RUSDno-2020-464

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
  • Erkki Korpela, erkki.korpela@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallituksessa nostettiin esille 21.9.2020 kunnille suunnattu erityisavustushaku lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen.

Haun ensisijaisena tavoitteena on luoda laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja sitä kautta edistää kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Edellytykset tälle luodaan kunnostamalla ja kehittämällä kuntien nykyisten lähivirkistysalueiden reittejä, rakenteita ja palveluita tai luomalla palvelurakenteita uusille alueille. Hankkeisiin voi sisältyä esimerkiksi olemassa olevien reittien ja rakenteiden kunnostamista, uusien lähireittien ja niiden palvelurakenteiden, kuten taukopaikkojen, lintutornien, huussien yms. rakentamista, reittien maastoon merkitsemistä ja opasteiden laatimista. 

Ruskon kunnan alueella kehittämistarpeessa olevia ja hanketoiminnan tarkoitukseen soveltuvia alueita on useita. Näiden kehittäminen joko omana toimintana tai ulkopuolisen hankerahoituksen voimin olisi järkevää ottaen huomioon koronapandemian myötä räjähdysmäisesti lisääntyneen ulkovirkistysalueiden käytön sekä Ruskon kunnan lapsiperheiden määrän lisääntymisen. Virkistysalueiden kehittäminen turvaisi myös olemassa olevien alueiden kunnossapidon sekä mahdollistaisi uusien ja laadukkaampien virkistysmahdollisuuksien tarjonnan.

Em. hankeavustusta voidaan hakea joko useamman kunnan tai yhden kunnan toimesta. Hankeavustusta myönnetään 50% kustannuksista, jolloin omarahoituksen tulisi olla myös 50%. Aikataulu (hakuaika 21.9. - 30.11.2020), hankehaun resurssit ja virkistysalueiden ja retkeilyreitistöjen ylikunnallinen sijoittuminen huomioon ottaen olisi järkevää hyödyntää yhteisvalmistelua muiden kuntien kanssa. Valittavan/valittavien kehittämiskohteiden rahoitus olisi tarpeen varata omiksi investointiprojekteikseen, jotta ko. määrärahaa voitaisiin hyödyntää joko oman toiminnan rahoituksen tai hanketoiminnan omarahoitusosuuden kattamiseen.

Ruskolla hankkeeseen soveltuvat kehityskohteet ja organisointitavat olisivat seuraavat:

Kehittämiskohde

Sisältö ja toimenpiteet

Kustannusarvio ja toteutustapa

Karevan kierron kunnostus ja kehittäminen

Karevan kierron alkupisteet Maskussa, Raisiossa ja Ruskolla.

Kunnostustarpeena opastus, informointi, tunnetuksi tekeminen.

10 000 euroa, joka samalla Ruskon omarahoitusosuus, mikäli lähdetään mukaan yhteishankkeeseen. Alustavasti neuvoteltu Raision ja Maskun kanssa.

Vahdon rantaraitin jatkaminen

Jokikummun palvelutalon taakse uusi polku, joka mahdollistaisi ympyrälenkin Vahdon keskustaan.

Kokonaan uusi rakennelma.

25 000 euroa. Mahdollinen oma hankehaku, jolloin em. rahoitus omarahoitusosuus.

Merttelän padon ympäristön polkujen uudelleen kunnostus & Päällistönmäen frisbeealueen polkuverkoston kehittäminen

Merttelän polut eivät enää ole osa Kuhankuonon retkeilyreitistöä, osittain umpeen kasvaneita.

Raivaus, merkkaus ja viitoitus taukopaikka, informointi, tiedotus.

10 000 euroa. Mahdollinen oma hankehaku, jolloin em. rahoitus omarahoitusosuus.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää em. vaihtoehtoisista kehittämiskohteista pohjaehdotuksen hankevalmisteluun ja esittää varattavaksi kehittämistoimintaa varten määrärahan investointiprojektiksi joko oman toiminnan rahoittamiseksi tai mahdollisen hankkeen omarahoitusosuudeksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti esittää hankevalmistelun pohjaksi kehittämiskohteita 1) Karevan kierron kunnostus ja kehittäminen (10 000 euroa) sekä 2) Vahdon rantaraitin jatkaminen (25 000 euroa), ja esitti varattavaksi kehittämistoimintaa varten määrärahan (yhteensä 35 000 euroa) investointiprojektiksi joko oman toiminnan rahoittamiseksi tai mahdollisen hankkeen omarahoitusosuudeksi.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.