Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Hyvinvointia edistävän ryhmätoiminnan lisääminen

RUSDno-2020-469

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Kuntastrategian mukaan ”Kunnan tulee edistää monitahoisesti eri-ikäisten asukkaidensa hyvinvointia. Se on tärkeä osa kunnan elinvoimaisuustehtävää ja kuntastrategiaa. Tehtävä edellyttää kuntien ja maakuntien toimivia yhteistyörakenteita ja terveyttä edistävää poikkisektorista toimintaa sekä kuntalaisten omatoimisen aktiivisuuden tukemista. Tuottamalla matalan kynnyksen palveluita yhdessä eri toimijaryhmien kanssa, mahdollistetaan monimuotoisten hyvinvointipalveluiden kehittyminen.”

Ruskolla on sovittu järjestettäväksi kaksi kuntalaisten hyvinvointia edistävää näyttöön perustuvaa ryhmätoiminnan kokonaisuutta ensi vuoden aikana.

Itsehoidon ryhmätoimintamalli

Osana maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ja Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa on käynnistynyt hyvinvoinnin edistämisen osahanke, jossa kuntien käyttöön ollaan jalkauttamassa kaikille väestöryhmille suunnattua ryhmätoimintaa.

Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta https://www.arkeenvoimaa.fi/ on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP), joka on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä osana laajaa tutkimushanketta. Toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan. Toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässään arkipärjäämisen haasteita, kuten uupumusta, yksinäisyyttä, työttömyyttä, mielialan laskua tai oma tai omaisen pitkäaikaissairaus.

Ryhmätoiminnan vetäminen soveltuisi hyvin kehitettävään liikuntaneuvonnan kokonaisuuteen. Valtionavustuksella rahoitettava Tulevaisuuden sote-keskushanke maksaa kunnille vetäjien koulutuksen ja toiminnan lisenssit.

Vanhempainryhmätoiminta käytöksellään oirehtivien lasten vanhemmille

Raision perheneuvolan kanssa on sovittu, että näyttöön perustuvan Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmätoimintaa järjestetään ensi vuoden keväällä tai syksyllä myös Ruskolla. 

Ihmeelliset vuodet -ohjelma (Incredible years) on Suomessa yli 10 vuotta käytössä ollut ryhmämuotoinen ohjelmakokonaisuus, jolla tuetaan käytöksellään oirehtivia ja käytöshäiriöisiä lapsia, heidän perheitään sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Ihmeelliset vuodet -ohjelmaa on kehitetty ja tutkittu ympäri maailmaa yli 30 vuoden ajan ja se on osoitettu vaikuttavuudeltaan erittäin tehokkaaksi interventioksi. Ryhmissä autetaan vanhempia saamaan käyttöön uusia myönteisiä kasvatuksen keinoja. Pitkäjänteisellä lapsen hyvän käytöksen vahvistamisella sekä huonon käytöksen sammuttamisella saadaan muutoksia lapsen käytökseen ja kohennetaan lapsen itsetuntoa ja suoriutumista myös päiväkodissa ja koulussa.

Ruskolla toimiva psykiatrinen sairaanhoitaja on hakeutunut vanhempainryhmäohjaajakoulutukseen, ja hän toteuttaa ryhmän yhdessä Raision perheneuvolan psykologin kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä ensi vuonna käynnistyvän ryhmätoiminnan tiedokseen ja sitoutua varaamaan ryhmätoiminnoille tilat kunnan toimesta maksutta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.