Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Hyvinvointitiedolla johtamisen pilotointi

RUSDno-2020-467

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kuntastrategian 2018-2020 mukaan ”kunta toimii tulevaisuudessa kuntalaisten hyvinvoinnin koordinaattorina ja hyvinvointia edistävän ympäristön luojana. Asukkaiden hyvinvointitarpeiden tulee olla kunnan kaiken tekemisen keskiössä. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin kehittämisessä ovat yhteisöt, järjestöt, yritykset, seurakunnat sekä maakunta. Ottamalla kuntalaiset ja moniammatilliset sidosryhmät mukaan kehittämään hyvinvointipalveluita mahdollistuu ennakoivan tiedon keruu. Reaaliaikaisen ja asiakaskokemukseen perustuvan palautetiedon avulla on mahdollista suunnitella riittävän laadukkaita ja monipuolisia ennaltaehkäiseviä palvelumalleja.”

Tällä hetkellä kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta on saatavilla hyvin heikosti ajantasaista ja kattavaa tietoa. Eri kyselyiden ja palvelukäyttötietojen keruu on pirstaleista ja irrallaan arjesta. Jopa vuosia jälkikäteen kerätyn hyvinvointitiedon koostaminen erilaisiksi tavoiteohjelmiksi ja kertomuksiksi on työlästä ja tiedon hyödynnettävyys jää yleisen raportoinnin tasolle.

Nuorten hyvinvoinnista kerätään tietoa kahden vuoden välein mm. kansallisen kouluterveyskyselyn avulla. Kyselyn tiedot ovat kohdennettavissa kouluihin, mutta tieto on retrospektiivistä eikä sen perusteella voida reagoida nuorten hyvinvointikokemuksen muutoksiin arjessa riittävällä tasolla. Esimerkiksi reagointi tietoihin koulukiusaamistapausten lisääntymisestä, nuorten huumeiden käyttökokeiluista, yksinäisyyden kasvusta tai vaikkapa viiltelyn yleistymisestä eivät saisi odottaa kouluterveyskyselyn valmistumista kahden vuoden päähän tai yksittäisten asiakkaiden hakeutumista sote-palvelujen piiriin. Aikuisväestön hyvinvoinnin tilasta ei ole saatavilla kattavaa tietoa ollenkaan.

Ruskolla tulisikin lisätä kuntalaisten itse tuottaman kokemustiedon hyödyntämistä siten, että tätä tietoa voitaisiin käyttää ennakoivaan päätöksentekoon hyvinvointityössä. Tietoa pitäisi pystyä liittämään ajantasaisemmin esimerkiksi lakisääteiseen hyvinvointikertomukseen, jonka tulisi palvella arkista hyvinvointityötä ohjelmallisuuden ja jälkikäteisen raportoinnin sijaan. Hyvinvointitietoa tulisi pystyä myös hyödyntämään kunnan sisäisten alueiden (esim. asuinalueet, koulut) profiloinnissa ja mahdollistaa näin palvelutuotannon ennakoivaa ohjausta. Esimerkiksi mielenterveyteen tai elämäntapoihin liittyvien kuormitustekijöiden korostuessa tietyssä kasvuympäristössä, voitaisiin palvelutarjontaa suunnata tarkemmin tarpeeseen vastaamiseksi.

Ruskolla, kuten muissakin kunnissa, joissa sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan muussa kuin omassa organisaatiossa, ja joissa järjestöjen palvelutuotanto on suhteellisen vähäistä ja irrallaan kunnan omista palveluista, on tarpeena lisätä muun ennaltaehkäisevän toiminnan kuten julkisten, järjestöpohjaisten tai yksityisten palvelujen tavoitettavuutta, saatavuutta, koordinaatiota ja yhteentoimivuutta. Keskittämällä väestöryhmille suunnattua eri tavoin järjestettyä palvelutarjontaa yhteen paikkaan olisi mahdollista nykyistä paremmin ja omaehtoisemmin vastata esiin nouseviin hyvinvointitarpeisiin.

Ruskon kunnan hyvinvointipalvelut on kartoittanut potentiaalisia palveluratkaisuja em. haasteiden ratkaisemiseksi ja hyvinvointijohtaja on neuvotellut kehittämispilotista, jolla hyvinvointitiedolla johtamista ja palvelujen yhteentoimivuutta voitaisiin parantaa nopeasti. Ehdokkaaksi on valikoitunut digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa kattavien ja kansallisesti kehiteltyjen hyvinvoinnin itsearviointimittareiden avulla em. tiedonkeruutarpeisiin vastaamisen. Palvelu parantaa ehkäisevän tuen löydettävyyttä ja saatavuutta linkittämällä ennaltaehkäisevien palvelujen toimijaverkoston yhteen paikkaan kunnan kotisivuille. Tuki kohdentuu tarvelähtöisesti, verkoston koordinointi ja palvelutarjonnan tietopohjainen kehittäminen helpottuu. Palvelusta saadaan päätöksenteossa ja lakisääteisessä hyvinvointitiedon raportoinnissa helposti hyödynnettävät ja ajantasaiset hyvinvointiraportit. Kohderyhmä voidaan valita tarkemman selvityksen perusteella kunnan tarpeen mukaan.

Kokouksessa esitellään pilotin sisältöä ja vaihtoehtoisia kohderyhmiä pilotoinnille sekä pilotin aikataulua ja hintaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa hyvinvointijohtajan hankkimaan pilotin edellyttämät palvelut ja käynnistämään sen edellyttämät toimet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti, että pilottia laajennetaan koskemaan myös työhyvinvoinnin ja työttömien työnhakijoiden hyvinvoinnin kehittämistä, ja valtuutti hyvinvointijohtajan hankkimaan laajennuksen edellyttämät palvelut.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.