Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Hyvinvointitoimialan toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2021

RUSDno-2020-468

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.9.2020 hyväksynyt kunnan vuoden 2021 talousarvion perustaksi verotulot 25,3 me, valtionosuudet 6,5 me, toimintatuotot 4,7 me sekä toimintakulut max. 34,8 me. Palkkoihin on laskettu 1,9 %:n nousu ja sote-menot on arvioitu 16,1 me:ksi. Muilta osin menoja on leikattu palvelujen ostoista.

Hyvinvointitoimialan vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa on tiivistetty aiemmasta ja toiminnallisia tavoitteita muokattu tarkastuslautakunnalle annetun vastineen 4.6.2020 §41 ja hyvinvointilautakunnan seminaarissa 20.8.2020 käymän keskustelun pohjalta. Tarkemmat toiminnan suuntaviivat ja talouden yksityiskohdat päätetään käyttötaloussuunnitelmassa.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 on lautakuntaa sitova toimintakate reilu 25 000 euroa kuluvan vuoden talousarviotasoa pienempi. Sisäisen talousarviokehyksen tasoon ei täysimääräisesti päästy, sillä ennakoitu yläkoulun väistötilatarve vuoden 2021 aikana Ruskotalolla tulee toteutuessaan muuttamaan hyvinvointitoimialan ulkoisten toimintatuottojen tilannetta ratkaisevasti. Toimintakulujen leikkaukset on pyritty väliaikaisesti korvaamaan omaa toimintaa tehostamalla, mutta koska leikkaukset tulevat kohdentumaan pääasiassa palveluostoihin ja hankintoihin, se vähentää kuntalaisille tarjottavia hyvinvointipalveluja sekä laskee osittain palvelujen laatua. 

Investointisuunnitelmaan ehdotetaan vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman mukaisia investointiprojekteja eräin muutoksin sekä lisäksi uutena alustavana esityksenä virkistysalueiden kehittämisen projektia.

Oheismateriaalina on kunnan talousarvion laadintaohje, hyvinvointitoimialan toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2021 sekä esitykset investointisuunnitelmaan vuosille 2021–2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisen toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 investointiesityksineen (vuosille 2021-2023) esittääkseen sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi niillä tiedoilla, jotka ovat siihen mennessä virallisesti saatavilla.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.