Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Liikuntaneuvonnan kokeilu

RUSDno-2020-471

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Liikuntaneuvonnalla on saavutettu vaikuttavia tuloksia sairauksien ehkäisyssä kustannustehokkaalla tavalla. Lähikunnista mm. Naantalissa, perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkunnissa sekä Raisiossa on käytössä toimintatapa, jossa kuntalaiset saavat liikuntaneuvontaa osana perusterveydenhuoltoa liikunta- ja vapaa-aikatoimen liikuntaneuvojien tai -ohjaajien toimesta tai ostopalveluna. Vastaava mallia on syytä ottaa kokeilla käyttöönotettavaksi Ruskollakin.

Pitkäaikaissairauksiin, kuten korkeaan verenpaineeseen, sepelvaltimotautiin, aikuisiän diabetekseen ja korkeaan kolesteroliin sairastuvien määrän kasvu on voimakasta. Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastojen mukaan liikkumattomuus on maailman neljänneksi yleisin syy ennenaikaiseen kuolemaan. Liikunnan rooli terveyttä ylläpitävänä ja sairastumista ennaltaehkäisevänä keinona on kiistaton. Käypä hoito -suosituksissa liikunnalla on vahvin mahdollinen A-tason vaikuttavuusnäyttö mm. verenpaineen ja veren glukoositason laskuun. Yhden sepelvaltimotautiin sairastuneen potilaan kustannukset sairaalahoidossa ovat yli 500 euroa vuorokaudessa. Arvioiden mukaan noin 60 prosenttia pitkäaikaissairauksista olisi vältettävissä liikunnan avulla.

Asiakkaille ilmainen liikuntaneuvonta on kohdennettu pääasiassa työikäisiin, sillä merkittävin hyöty toiminnasta saadaan silloin, kun asiakas ei ole vielä sairastunut pitkäaikaissairauteen, mutta riski siihen on selkeästi kasvanut. Liikuntaneuvonnan toimintamallissa terveyskeskuksen lääkärit arvioivat potilaiden tarpeen ja tekevät tarvittaessa lähetteen liikuntaneuvojalle. Toiminta ei ole vain yksittäisten liikuntareseptien kirjoittamista vaan asiakkaille tarjotaan mahdollisuus ohjattuun säännölliseen yksilö- ja pienryhmäliikuntaan. Potilaiden liikkumista seurataan liikuntapäiväkirjalla ja liikunnan vaikuttavuutta mm. laboratoriokokeilla sekä asiakkaan subjektiivisen toimintakykytuntemuksen arvioinnilla. Liikuntaneuvonnan tavoitteet ovat hyvin arkisia, kuten toimintakyvyn säilyminen, kauppakassien kantaminen puuskuttamatta ja parempi hyvinvointi.

Koronarajoitusten aikaan Ruskolla aloitettiin liikuntaneuvonnan kokeilu etäpalveluna https://rusko.fi/2020/03/liikuntaneuvontaa-ja-opastusta-omatoimiseen-liikkumiseen/. Kuntalaisille tarjottiin mahdollisuus pyytää liikuntaneuvontaa puhelimitse kunnan liikuntapalveluvastaavalta. Etäneuvonnan tarve osoittautui vähäiseksi ja toteutuneet yhteydenotot olivat pääosin kysymyksiä tarjolla olevista liikuntapalveluista. Osittain pieneen tarpeeseen vaikutti todennäköisesti myös koronapandemia. Kokeilun arvioinnissa todettiin, että liikuntapalvelun tulisi systemaattisemmin liittyä terveydenhuollon palveluihin, neuvontaa tulisi markkinoida enemmän ja palvelussa tulisi pystyä pelkän neuvonnan sijaan tarjoamaan myös konkreettisia ja houkuttelevia liikunnan tukipalveluja erityisesti niille, jotka liikkuvat vähän tai eivät ollenkaan. Ruskon terveysaseman ylilääkärin mukaan tarvetta liikuntaneuvonnalle Ruskolla olisi. Lähikunnissa liikuntaneuvoja työskentelee terveyskeskuksessa useimmiten kerran viikossa, esimerkiksi Raisiossa työaikaa on varattu noin kaksi tuntia viikossa.

Yhdistyksille suunnatuissa avustuksissa on ollut tavoitteena suunnata osa aiemmin liikuntayhdistyksille kohdennetuista perusavustuksista ns. projektiavustuksiksi. Taustana tälle on ollut mm. se, että liikuntayhdistykset saavat käyttöönsä ja käyttävät runsaasti kunnan toimitiloja maksutta. Kuluvalle vuodelle hyvinvointilautakunta päätti, että projektiavustuksia jaetaan koronapandemian vuoksi erityisesti sen tyyppiseen toimintaan, jolla voidaan edistää kuntalaisten hyvinvointia rajoituksista huolimatta. Projektiavustuksia päätettiin jakaa kevään ja kesän aikana korkeintaan 3000 euroa, ja arvioida tilannetta uudelleen syksyllä. Projektiavustusta on myönnetty hakemusten perusteella yhteensä 820 euroa. Myös viime vuonna projektiavustuksia haettiin ja myönnettiin pienempi summa kuin niitä oli jaossa. Yhdistysten palautteiden perusteella projektiavustukset on koettu vaikeasti hahmottuvana asiana.

Projektiavustuksista ja liikuntayhdistysten avustustoiminnasta säästynyt määräraha olisi järkevää suunnata loppuvuonna liikuntaneuvonnan kokeiluun edellä kuvatun toimintamallin mukaisesti. Toiminnan toteuttajaksi haettaisiin toimijaa avoimella hakemuksella, jolloin sitä voisi tuottaa myös esimerkiksi paikallinen yhdistys. Toiminnan vaikuttavuutta ja tosiasiallista tarvetta seurattaisiin yhdessä Ruskon terveysaseman kanssa. Mikäli kokeilu arvioidaan vaikuttavaksi, vuonna 2021 osa liikuntayhdistysten liikunta-avustuksesta kohdennetaan liikuntaneuvonnan toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liikuntaneuvonnan kokeilun ja sen toteuttamisen edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä liikuntaneuvonnan kokeilun ja sen toteuttamisen edellä kuvatun mukaisesti, mutta päätti varata siihen tarvittavat määrärahat muulta kustannuspaikalta kuin avustusmäärärahoista.

Kokouskäsittely

Jorma Rand ehdotti, että lautakunta päättää hyväksyä liikuntaneuvonnan kokeilun, mutta varata siihen tarvittavat määrärahat muulta kustannuspaikalta kuin avustusmäärärahoista. Sami Laaksonen kannatti esitystä.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.