Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Osallistamisen toimenpiteet hyvinvointitoimialan palveluissa

RUSDno-2020-470

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnanstrategiassa linjataan, että ”osallisuutta kehitetään luomalla kokemuksellisia ympäristöjä, joissa kunta, muu verkosto ja kuntalainen tuottavat vuorovaikutuksellista dialogia. Luomalla monia osallistumisen väyliä kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan asioiden valmisteluun. --- Rusko kehittyy kuntalaisia kuunnellen, aktivoiden ja erilaisia digitaalisia vaikutusväyliä rakentaen. Keskeisenä tehtävänä on koota yhteisille sähköisille alustoille yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita turvaamaan hyvä ja sujuva arki.”

Kuntastrategiaan perustuen valtuusto hyväksyi kokouksessaan 27.8.2018 myös osallisuusohjelman. Osallisuusohjelman strategisena tavoitteena on, että ruskolaisten kuntakokemus on Varsinais-Suomen kunnista paras. Ohjelman tavoitteena on tuoda osallistumisen ja vaikuttamisen keinot jokaisen ulottuville sekä kannustaa käyttämään niitä. Tavoitteena on myös kehittää kuntaorganisaation toimintatapoja ja toimintakulttuuria entistä avoimemmaksi.

Hyvinvointitoimiala on ottanut ja ottaa loppuvuonna käyttöön erilaisia osallistamisen tapoja osaksi palvelujensa kehittämistä. Näitä ovat mm. seuraavat:

Kuntalaiskysely Ruskotalon käytännöistä ja palveluista

Hyvinvointipalvelut julkaisee otakantaa.fi-sivulla avoimen kuntalaiskeskustelun ja -kyselyn Ruskotalon käytännöistä sekä kuntosalituotteista. Kysely on avoinna lokakuussa, 9.10.-30.10.2020. 

Otakantaa.fi on oikeusministeriön tuottama, käyttäjilleen maksuton demokratiapalvelu. Sivusto on tarkoitettu tehostamaan kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua sekä tiedonsaantia. Palvelu lisää valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja on ajateltu myös parantavan niiden laatua.  Käytännössä palvelussa voi tehdä kyselyitä ja käydä keskustelua ajankohtaisista kuntahankkeista.  

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksen 20.8.2020 asiana 51§ Ruskotalon kulunvalvonnan jatkosta. Päätöksen mukaan nykyisestä tilavarausjärjestelmästä ja verkkokaupasta luovutaan ja kuntosalikorttien myynti pyritään järjestämään henkilöstön yhteistyönä ja kunnassa jo käytössä olevin ohjelmin. Ruskotalon käytännöistä ja toiminnasta ei hiljakkoin ole käyty julkista keskustelua tai järjestetty käyttäjäkyselyä, vaikka toiminnan järjestelyt ja monien eri toimijoiden intressit tilankäytön suhteen ovat herättäneet muuten vilkasta keskustelua. Tavoitteena avoimella keskustelulla ja kyselyllä onkin lisätä paitsi lisätä kuntalaisten ja tilankäyttäjien osallistumisen mahdollisuutta tuleviin ratkaisuihin, myös lisätä yhteistä tietoisuutta olennaisista ongelmakohdista sekä hakea yhteisiä ratkaisuja.

Kysely ja lasten osallistaminen Vahdon lähikirjaston lastenosaston kehittämiseen  

Vahdon lähikirjastolla järjestetään lokakuussa asiakkaille kuvakysely mieleisestä kirjaston lastenosastosta. Lisäksi osaston ja toimintojen suunnitteluun osallistetaan eri lapsilähtöisin menetelmin varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia ja Laukolan koululuokkia.

Hyvinvointilautakunta käsitteli Vahdon lähikirjaston kehittämistä 20.8.2020. Lautakunta linjasi, että lähikirjastoresursseja keskitetään lasten- ja nuortenaineistoihin, -palveluihin sekä koulu-kirjastoyhteistyöhön. Vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmassa on investointiprojekti Vahdon kirjaston muuttamisesta omatoimikirjastoksi.

Kyselyillä ja tapahtumilla pyritään parantamaan kuntalaisten ja erityisesti kirjastoa käyttävien lasten osallistumista lähikirjastonsa palvelujen kehittämiseen. Lisäksi kyselyillä pyritään ennakoimaan suunniteltuja muutoksia asiakasnäkökulmasta.

Vaikuttamistapaamiset ja avoin kysely perhepuiston kehittämisestä

Paasniitun perhepuiston kehittämiseksi avattiin avoin kysely kunnan nettisivuilla ajalla 1.9.–15.9.2020. Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-pohjaisena kyselynä. Perhepuiston kehittämiseksi järjestettiin lisäksi puistossa ideankeruuilta 8.9.2020 https://rusko.fi/2020/09/ideankeruuilta-paasniitun-perhepuiston-kehittamiseksi/. Vastaava vaikuttamistilaisuus järjestettiin läheisessä päiväkodissa, jossa lapsilla ja heidän huoltajillaan oli mahdollisuus osallistua perhepuiston kehittämiseen.

Perhepuiston kehittäminen on osa leikkipuistojen kehittämisinvestointiprojektia, jota on suunniteltu ja toteutettu yhdessä teknisen toimen kanssa. Hyvinvointilautakunta käsitteli perhepuiston kehittämissuunnitelmia kokouksessaan 4.6.2020.

Kyselyllä ja jalkautuvilla vaikuttamistapaamisilla informoitiin lähialueen ihmisiä uusista suunnitelmista, haettiin uusia ideoita puiston kehittämiseen sekä korjaustarpeita olemassa olevaan tilanteeseen. Vastaajia ja osallistujia näissä oli yhteensä noin 30.

Soittokierros yli 70-vuotiaille kuntalaisille

Osana koronakriisin hoitoa hyvinvointitoimiala järjesti ja toteutti yhdessä Ruskon seurakunnan ja Raision sosiaali- ja terveystoimen hoivapalvelujen kanssa soittokierroksen kaikille yli 70-vuotiaille ruskolaisille https://rusko.fi/2020/05/ikaihmisille-kirje-ja-soitto-kotiin/. Jokaiseen yli 70-vuotiaan kuntalaisen kotitalouteen lähetettiin myös kunnan kirje, jossa kerrottiin saatavilla olevasta avusta ja palveluista sekä informoitiin tulevasta soitoista. Soittokierroksella ikäihmisiltä kysyttiin kuulumisia, kartoitettiin mahdollisia palvelutarpeita ja tarjottiin vapaaehtoista asiointiapua. Kyselyssä tuli esiin positiivisena asiana ruskolaisten ikäihmisten pärjäävyyden kokemukset mutta huolta herättävänä asiana yksinäisyyden kokemukset. Vastaavaa soittokierrosta on suunniteltu toteutettavaksi tarpeen mukaan myös jatkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. osallistamisen tavat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.