Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Paasniitun perhepuiston kehittäminen osana leikkipuistojen kehittämistä

RUSDno-2020-463

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely: Hyvinvointilautakunta, 4.6.2020; Tekninen lautakunta, 13.8.2020

---

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Paasniitun perhepuistossa on pidetty suunnitelmaesittely yleisölle, sekä pyydetty webropolilla käyttäjäpalautetta alueen käyttäjiltä.

Ruskon tekniset palvelut ja liikuntapalvelut on pyytänyt tarjouksia Paasniitun perhepuiston leikkivälineistä välinetoimittajilta. Tarjouksia pyydettiin kolmelta tarjoajalta, tarjoukset on arvioitu ja ovat vertailukelpoisia.

Hankintapäätöksen tekee lautakunta kunnan hankintaohjeiden mukaisesti.

Tarkennetut tarjoukset ilman puistotarvikkeita

Lappset                                   18992 ++    16875 +++     35867 +++          21

Puuha                                      21165 +      20900 ++       42321 +              15

Leikkiset                                 18226 ++     22500 +         40726 ++            18

Kaikilla alustat sovitusti (leikkivälineet hake, muut turvasora).

Liikuntavälineiden osalta hyvinvointilautakunta tekee päätökset ja hakee mahdollisen valtionavun. Alueella mahdollisesti tuleva koirapuistopäätös käsitellään valtuustoaloitteen yhteydessä.

Ehdotus

Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää hankkia Paasniitun perhepuiston leikkivälineet edullisimman tarjouksen tehneeltä Lappset Oy:ltä sen antaman tarjouksen mukaisesti 35867,00 (alv 0%). Hankinnasta tehdään erillinen hankintasopimus.

---

Hyvinvointilautakunta 8.10.2020

 

Paasniitun perhepuiston kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Teknisen lautakunnan hyväksymän leikkipuistovälinehankinnan lisäksi puiston kehittämisessä toteutetaan ainakin seuraavat toimenpiteet:

  • nykyisten leikkivälineiden turvaalueiden uusiminen (hakepohja)
  • ympäristön siistiminen ja puutarhatyöt (mm. istutukset)
  • liikennejärjestelyt (puomit, liikennemerkit)
  • jalkapallon pienareenan siirto ja pystytys
  • puistokalusteiden hankinta ja asennus
  • valvonnan parantaminen

Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 4.6.2020 ohjeistettiin keräämään kuntalaispalautetta sekä vaiheistamaan puiston kehittämistä siten, että esimerkiksi liikuntaolosuhteiden kehittämistä siirretään vuodelle 2021. Kerättyjen asiakaspalauteiden perusteella puistoon toivotaan erityisesti lasten ja nuorten skeitti- ja skuuttiramppia. Tekninen lautakunta on lisäksi esittänyt alueelle koirapuiston rakentamista. Valtuustoaloitteita on lisäksi tehty kuntoportaiden saamisesta kuntaan.

Vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaan on varattu investointiprojekti Päällistönmäen lähiliikuntapaikan kehittämiseen (50 000 euroa). Em. kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen palvelisi perhepuiston kokonaissuunnitelmaa ja lisäisi alueen monikäyttöisyyttä eri-ikäisten väestöryhmien keskuudessa. Toimenpiteiden rahoittamiseen olisi mahdollista hakea kehittämisrahoitusta sekä liikuntapaikkarakentamisen avustuksista (liikuntaolosuhteet, kuntoportaat) että maaseutuyhdistyksen avustuksista (koirapuisto). Vuoden 2021 investointisuunnitelmaan olisikin järkevää esittää muutosta siten, osa varatusta määrärahasta koskien Päällistönmäen lähiliikuntaolosuhteiden kehittämistä kohdennettaisiin Paasniitun alueen lähiliikuntaolosuhteiden jatkokehittämiseen edellä mainituin tavoin ja kehittämiseen haettaisiin ulkopuolista kehittämisrahoitusta.

Oheismateriaalina on Paasniitun perhepuiston asiakaskyselyn palautteet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä investointiprojektin etenemisen ja em. hankinnan tiedokseen. Lisäksi lautakunta esittää osana investointiesitystään kunnanhallitukselle vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmassa olevan investointiprojektin Päällistönmäen lähiliikuntapaikan projektin muuttamista vuodelle 2021 siten, osa varatusta 50 000 euron määrärahasta kohdennetaan Paasniitun alueen jatkokehittämiseen, johon varataan 30 000 euron määräraha.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.