Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus

RUSDno-2020-466

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely: Hyvinvointilautakunta, 20.8.2020; Kunnanhallitus, 21.9.2020

---

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.9.2020 § 171 jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina on hyvinvointijohtajan laatima lisäselvitys musiikinopetuksen kustannuksista viime vuosina sekä taustaa ja vaihtoehtoja taiteen perusopetuksen määrärahan käytölle tulevina vuosina.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti. 

Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen. 

---

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Päätösehdotus muotoillaan kokouksessa.

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden rahoitus.

Kokouskäsittely

Hyvinvointilautakunta keskusteli aiheesta hyvinvointijohtajan oheismateriaalin ja esityksen sekä kunnahallituksen päätöksen pohjalta. 

Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti lähettää liitteet hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin liitteen vaihtoehto nro 1 mukaisena tulevina vuosina. Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista. 

Hyvinvointijohtaja muotoili päätösehdotuksen kokouksessa:

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedokseen. Lautakunta päättää tarkentaa taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päättää käynnistää kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden rahoitus.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.