Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen uudelle valtuustokaudelle

RUSDno-2021-549

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomuksen suppea raportointi tehdään vuosittain. Laaja hyvinvointikertomus tehdään valtuustokausittain. Vuosittaista raportointia varten oheismateriaaliin on kerätty tilastotietoraportti keskeisimmistä hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista sekä kunnan monialaisen hyvinvointiryhmän arviointi koskien hyvinvoinnin edistämisen toteuttamissuunnitelman toteutumista.

Laajan hyvinvointikertomuksen ja uuden hyvinvointisuunnitelman tekoa varten kuntalaisille on ollut auki kysely kunnan alueella havaituista hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä otakantaa.fi-verkkoalustalla. Hyvinvointilautakunta lisäksi käy 7.9. seminaarikeskustelun samasta aiheesta. On tarpeen sopia uuden hyvinvointisuunnitelman periaatteista ja päättää suunnitelman laatimisen toteutuksesta ja aikataulusta.

Hyvinvointijohtaja esittelee laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman periaatteet ja laatimisen toteutusprosessia ja aikataulua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman periaatteet ja laatimisen prosessin ja aikataulun vuoden 2021 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.