Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Sitoutuminen Varsinaista kulttuuria (VARKU) -hankkeen toimintaan

RUSDno-2021-546

Valmistelija

  • Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta on ilmoittanut sitoutuvansa osallistumaan Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan hallinnoiman Varsinaista kulttuuria -hankkeen toimintaan vuosina 2022–2023, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää hankkeelle rahoituksen alueellisena kuntien kulttuuritoimintalain mukaisena kehittämistehtävänä.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen päätavoite on tarjota kunnille tukea ja koulutusta kulttuuripalveluiden tuottamiseen ja kuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Hankkeen toimintaan sitoutuminen tarkoittaa osallistumista hankkeen edetessä esimerkiksi koulutuksiin ja kehittämiskokoontumisiin. Kunta sitoutuu nimeämään yhden henkilön hankkeen yhteyshenkilöksi kyseisessä kunnassa.

Kunnalla ei ole rahallista sitoutumista Varsinaista kulttuuria -hankkeen omarahoitusosuuteen, mutta mikäli kunta on hankkeen toiminnan myötävaikutuksella halukas osallistumaan mahdollisiin uusiin yhteishankintoihin tai uusiin hankkeisiin, tulee sen vastata niihin liittyvistä sitoumuksista ja rahallisista vastuista itse. Jokainen kunta voi osallistua Varsinaista kulttuuria -hankkeen toimintaan niiltä osin, kuin se kyseiselle kunnalle soveltuu. Kunnan sitoutuminen hankkeeseen purkautuu automaattisesti ilman erillistä irtisanomista, mikäli hankehakemus saa kielteisen rahoituspäätöksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää saattaa em. hankkeen ja siihen liittyvän sitoutumisen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.