Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen

RUSDno-2024-45

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.


Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1. ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin kyseisen kunnan kohdalle;
2. vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
3. lähetekirje on niin puutteellinen ja epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka
4. kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus


Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori lähetekirjeineen ja –kuorineen.


Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, keskusvaalilautakunnan on laskettava äänestysalueittain vaalikuorten lukumäärä ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan.


Tarkastetaan keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat.


Todetaan mahdolliset 26.1.2024 jälkeen saapuneet rekisteröimättömät ennakkoäänestyskuoret, joista pitää tehdä merkinnät sekä äänioikeusrekisteriin että vaaliluetteloon.


Lasketaan vaalikuorten lukumäärä.


Todetaan lähetekirjeiden ja vaalikuorten erottaminen toisistaan suoritetuksi.


Käsitellään mahdolliset kirjeäänestysasiakirjat.


Päätetään suorittaa ennakkoon äänestäneiden lukumäärän tallennus vaalitietojärjestelmään.


Pakataan vaalikuoret laatikkoon ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja toimittaa ne vaalipiirilautakunnan käsiteltäväksi.

Ehdotus

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi kokouksen alussa sihteerin jakama tarkempi taulukointi ennakkoäänistä ja niiden jakautumisesta.

Suoritetaan ennakkoäänten tarkastus; ennakkoäänien äänestysaluekohtainen kappalemäärien laskenta, vaalivirkailijan ja äänestäjän allekirjoitusten olemassaolo, äänen rekisteröitymismerkinnät ja vaalikuoren suljettuna oleminen.

Lisäksi käsitellään mahdolliset keskusvaalilautakunnalle virheellisesti osoitetut lähetekirjeet.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa hyväksytyt ennakkoäänestykset siten, että ennakkoon äänestäneiden määrät muodostuvat äänestysalueittain seuraaviksi:

Rusko I äänestysalue
Äänioikeutettuja: 

- Miehet: 1 699

- Naiset: 1 788

Yhteensä: 3 487

Ennakkoon äänestäneitä:

- Miehet: 679

- Naiset: 787

Yhteensä: 1466

Äänestysprosentti 42,0

Vahto II äänestysalue
Äänioikeutettuja:

- Miehet: 724

- Naiset: 721

Yhteensä: 1 445

Ennakkoon äänestäneitä:

- Miehet: 302

- Naiset: 302

Yhteensä: 604

Äänestysprosentti 41,8

Koko kunta yhteensä 2070

Miehiä: 981

Naisia: 1 089

Äänestysprosentti 42,0

Päätös

Suoritettiin ennakkoäänten laskenta.
Suoritetussa äänestyksessä todettiin äänten jakaantuvan seuraavastI:

Rusko I äänestysalue
Äänioikeutettuja: 

- Miehet: 1 699

- Naiset: 1 788

Yhteensä: 3 487

Ennakkoon äänestäneitä:

- Miehet: 679

- Naiset: 787

Yhteensä: 1466

Äänestysprosentti 42,0

Vahto II äänestysalue
Äänioikeutettuja:

- Miehet: 724

- Naiset: 721

Yhteensä: 1 445

Ennakkoon äänestäneitä:

- Miehet: 302

- Naiset: 302

Yhteensä: 604

Äänestysprosentti 41,8

Koko kunta yhteensä 2070

Miehiä: 981

Naisia: 1 089

Äänestysprosentti 42,0

 

Yksi ääni toimitetusta ennakkoäänimäärästä vähennettiin, koska yksi ääni oli Raision äänilipukkeiden seassa, koska kirje oli erotettu lähetekirjeestä ja näin ollen sitä ei voitu enää jäljittää.

Lisäksi oli toimitettu:

-yksi kirjeääni, joka avattiin ja hylättiin, koska äänestyslipun sisältänyt kirjekuori oli avattu.
-seitsemän laitosääntä, 

-28 ulkomaan ennakkoääntä ja 
-yhdeksän kotiäänestyskirjettä.

Ennakkoäänestysliput paketoitiin ja sinetöitiin. 
Päätettiin tiedottaa ennakkoäänten laskennasta oikeusministeriön määräämällä tavalla.