Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus

RUSDno-2021-635

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen. Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja. Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.

Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 § 186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021. Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina. Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista.

Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.

Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu. Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja”.

Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.

Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus, millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus hyväksytään määräajaksi vuodeksi 2022 rajatulla oppilaspaikkamäärällä (22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Marju Teinikivi

Perustelut

Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen. Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja. Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.

Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 § 186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021. Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina. Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista.

Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.

Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu. Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja”.

Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.

Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus, millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen määräajaksi, vuodeksi 2022 rajatulla oppilaspaikkamäärällä (22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian hyvinvointilautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on selvitettävä, miten kunnanhallituksen aiemmin asiassa tekemät linjaukset toteutetaan ja miten linjauksen johdosta säästyvät varat tullaan käyttämään?