Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Vaalien ulkomainonta

RUS-2021-641

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.-18.1.2022.   Kuntaliitto on suositellut, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 5.1.2022. 

Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämisen suhteen. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa edelleen olevan tiedotusarvoa. 

Vaalimainospaikkojen maksullisuudesta ei ole annettu erityisiä suosituksia. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että kunnan järjestämät mainospaikat ovat ehdokkaita asettaneille tahoille maksuttomia. Ruskolla vaalimainospaikat eivät ole olleet maksullisia missään kunnallisissa tai valtiollisissa vaaleissa. 

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikoille tai niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoihin tai niiden sisäänkäynteihin. Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Tienvarsimainonnasta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille.  

Vuonna 2021 toimitetussa kuntavaalissa Ruskon kunnan ulkomainonta järjestettiin seuraavasti:

Ruskon kunnanosa: keskustan K-kaupan piha-alueella, Lähteenmäessä ravintola Ruskon Tähden piha-alueella, S-Marketin piha-alueella ja Merttelän koulun risteyksessä.

Vahdon kunnanosa: Valkiavuoren ns. Kirkonseudun asemakaava-alueen sisäänmenotien risteyksessä ja liikekeskuksen edustalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022. 

Vaalien ulkomainonta toteutetaan seuraavilla alueilla, joihin kunta järjestää vaalimainostelineet:

Ruskon kunnanosa: keskustan K-kaupan piha-alue, Lähteenmäessä entisen ravintola Ruskon Tähden piha-alue, S-Marketin piha-alue ja Merttelän koulun risteys,

Vahdon kunnanosa: Valkiavuoren ns. kirkonseudun asemakaava-alueen sisäänmenotien risteys ja liikekeskuksen edusta.

Vaalien ulkomainnonnasta vastaa tekninen johtaja Mika Heinonen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.