Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus

RUSDno-2021-635

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen. Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja. Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.

Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 § 186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021. Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina. Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista.

Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.

Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu. Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja”.

Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.

Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus, millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus hyväksytään määräajaksi vuodeksi 2022 rajatulla oppilaspaikkamäärällä (22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Marju Teinikivi

Perustelut

Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen. Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja. Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.

Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 § 186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla eli vuodeksi 2021. Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina. Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista.

Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden rahoitus. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin vuodelle (26 kpl), ja että jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija.

Osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita kunnanhallitus päätti 29.3.2021 § 68 vuoden 2021 osalta, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu. Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että viimeistään vuoden 2023 aikana ”taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja”.

Kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa tällä hetkellä 19 kpl. Lukuvuodeksi 2020–2021 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille on määritelty 1 220 euroa vuodessa. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille.

Vuoden 2022 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus, millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen määräajaksi, vuodeksi 2022 rajatulla oppilaspaikkamäärällä (22 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian hyvinvointilautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on selvitettävä, miten kunnanhallituksen aiemmin asiassa tekemät linjaukset toteutetaan ja miten linjauksen johdosta säästyvät varat tullaan käyttämään? 

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1.11.2021 § 262 palauttaa taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen hyvinvointilautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on selvitettävä, miten kunnanhallituksen aiemmin asiassa tekemät linjaukset toteutetaan ja miten linjauksen johdosta säästyvät varat tullaan käyttämään.

Selvitys kunnanhallituksen aiempien linjausten toteutuksesta:

Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 § 186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla. Lisäksi kunnanhallitus päätti tällöin lähettää kokousliitteet hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin (so. taiteen perusopetukseen todellisen osallistujamäärän ja varatun paikkamäärän välisen erotuksen määräraha käytetään pääsääntöisesti jatkossa siten, että tarjotaan kunnan nuorimmalle ikäryhmälle taiteen varhaiskasvatusta, esim. musiikkileikkikoulua). Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista.

Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2021 § 68 merkitä kunnanhallituksen em. päätöksen tiedokseen. Lautakunta päätti tarkentaa taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden rahoitus.

Kunnanhallituksen 5.10.2020 tekemä linjaus on huomioitu siis osana kuluvan vuoden taiteen perusopetusta koskevaa sopimusta vähentämällä oppilaspaikkakohtaista kuntaosuutta saavien oppilaiden määrä 35:stä 26:een. Nyt oppilaspaikkamäärää esitetään rajattavaksi vuodelle 2022 siis 22 oppilaaseen.

Lisäksi kunnanhallituksen linjaus on huomioitu osana kunnanhallituksen hyväksymää avustusjärjestelmän uudistusta, jossa avustuslajeja (ml. taiteen perusopetuksen oppilaspaikkakohtainen kuntaosuus) päätettiin uudistaa asteittain. Syksyn 2021 osalta avustusjärjestelmässä todetaan, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu. Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu).”

Koskien asteittaisen siirtymän jälkeen avustuslajien tavoitetilaa vuonna 2023 kappaleessa ”Avustuslajit 2023 alkaen” todetaan: ”Taiteen perusopetuksen järjestelyistä on tehty erillinen suunnitelma, jossa tuettavien oppilaiden määrää on rajattu ja tarkasteltu taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Laajan oppimäärän mukaisen oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu).”

Kunnanhallituksen 5.10.2020 tekemä linjaus käy ilmi myös oheisen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaluonnoksen tilannekatsauksesta: Varhaisiän musiikkikasvatusta on tarjottu liitteen vaihtoehto nro 1 mukaisena vuonna 2021 aiempia vuosia laajempana. Osallistuminen jäi kuitenkin vähäiseksi osittain ehkä koronatilanteen vuoksi.

Lisäksi kunnanhallituksen 5.10.2020 antama tehtävä kuntalaiskyselyn tekemisestä lapsille suunnattavista taidemuodoista on toteutettu. Kuntalaiskyselyn tulokset esiteltiin hyvinvointilautakunnalle 19.10.2021 § 26. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty kulttuuritarjonnan valinnassa kuluvana vuonna sekä kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisessa. Kuntalaisia on osallistettu kulttuuritapahtumien ja -palvelujen suunnitteluun myös useiden muiden avoimien kuntalaiskyselyjen kautta.

Selvitys linjauksen johdosta säästyvien varojen käytöstä:

Taiteen perusopetukseen varatun aiemman sopimuksen mukaisen 35 oppilaspaikan ja kunnanhallitukselle esitetyn, todelliseen oppilasmäärään ja kysyntään perustuvan 22 oppilaspaikan välisestä erotuksesta ikään kuin säästyvä vara on tarkoitus suunnata oheisena esitetyn kulttuurihyvinvointisuunnitelmaluonnoksen mukaisiin, eri ikä- ja intressiryhmille (painottuen lapsiin ja nuoriin) suunnattavien ennaltaehkäisevien kulttuurihyvinvointipalveluiden palvelukokeiluiden rahoitukseen. Palvelukokeilut vahvistaa hyvinvointilautakunta, ja niiden pohjalta on tarkoitus rakentaa kuntalaisten tarpeita vastaava ja vaikuttavan hyvinvoinnin edistämisen kannalta mielekäs palvelutarjonta. Suunnitelmaluonnoksessa on kuvattu jo toteutettuja toimenpiteitä ja kokeiluja.

Koronatilanteen vuoksi tapahtumien järjestäminen ei kuitenkaan ole ollut käytännössä täysimääräisesti mahdollista ennen yhteiskunnan avautumista. Tilanteen vuoksi ei ole myöskään ollut mahdollista vakiinnuttaa kokeilujen kautta kulttuurihyvinvointipalvelujen tarjontaa tai epidemian rajoitustoimenpiteistä johtuen tehdä tarkkaa suunnitelmaa, millaisia tapahtumia on mahdollista järjestää. Tarkoitus on vallitsevasta koronaepidemiatilanteesta riippuen ja mm. kunnan hyvinvointi- ja osallisuusohjelmien päivitysten ja laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistuttua laatia oheisen luonnoksen pohjalta alkukevään 2022 aikana kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin sen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja niiden kustannukset.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä annetun selvityksen, miten kunnanhallituksen aiemmin taiteen perusopetusta koskevassa asiassa tekemät linjaukset toteutetaan ja miten linjauksen johdosta säästyvät varat tullaan käyttämään, ja lähettää asian edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan antamat selvitykset.

Päätös

Kokouksessa annetun muutetun päätösehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus päätti hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen määräajaksi vuodeksi 2022 rajatulla oppilaspaikkamäärällä (22 kpl)  ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä. Kunnanhallitus hyväksyi hyvinvointilautakunnan antamat selvitykset sekä edelleen kunnanhallitus päätti merkitä hyvinvointilautakunnalta saadun Kulttuurihyvinvointisuunnitelman luonnoksen tietoonsa saatetuksi.