Kunnanhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kaavoituskatsaus 2021

RUSDno-2021-88

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa antaa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Ruskon kaavoitusviranomainen on kunnanhallitus. Kaava-asioiden esittelijä on kunnanjohtaja. Kunnan kaavoittajana (MRL § 20) toimii rakennustarkastaja.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat ja ranta-asemakaavat. Ruskon alueella ei ole ranta-asemakaavoja.

Kaavoituskatsaus 2021 on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kaavoituskatsauksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että rakennustarkastaja Niko Paloposki selosti asiaa kokouksessa. Paloposki poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen klo 19.30.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.