Kunnanhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ketunluolan asemakaavan laajennus

RUSDno-2021-92

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Alue rajoittuu 12.11.2018 hyväksyttyyn Ketunluolan asemakaava-alueeseen. Hyväksyttäessä Ketunluolan asemakaava varauduttiin alueen laajentamiseen kaavan tieasioita suunniteltaessa. Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 14.12.2020 § 244 Ketunluolan asemakaavan laajentamisesta (sekä Ahola-Ojannon asemakaavan laajentamisesta ja muuttamisesta ja Niittylän alueen asemakaavatyön valmiiksi saattamisesta) vastaavaksi kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy:n.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Kaavanlaatija on valmistellut aluetta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja se on esityslistan oheismateriaalina.

Kaavanlaatija Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä sekä rakennustarkastaja Niko Paloposki ja tekninen johtaja Mika Heinonen ovat läsnä kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään aluerajausten osalta mahdollisten uusien maanhankintojen myötä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa. 

Edelleen kunnanhallitus päätti,  että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään aluerajausten osalta mahdollisten uusien maanhankintojen myötä. 

Esteellisyys

  • Antti Jussila

Kokouskäsittely

Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen, rakennustarkastaja Niko Paloposki sekä kaavanlaatija Pasi Lappalainen selostivat asiaa kokouksessa. Heinonen ja Lappalainen poistuivat kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen klo 19.00. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.