Kunnanhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kolola- ja Ojanperä -nimisten tilojen sekä määräalojen tiloista Mäklä ja Ojanperä ostaminen

RUSDno-2021-91

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan sekä ***** kuolinpesän edustajien kanssa on käyty neuvotteluja n. 6,689 ha:n suuruisen maa-alueen hankinnasta. Maa-alueen sijainti on keskeinen laadittaessa Ketunluolan asemakaavaa. Myyjät ovat jättämässä omistukseensa n. 1,18 ha:n suuruisen tilakeskuksen, joka muodostuu tilojen 10:2 - ja 6:18 -määräaloista.

Alue muodostaa merkittävän lisän kunnan jo entuudestaan alueelta hankkimien n. 60 hehtaarin suuruisten maa-alueiden kanssa.

Hankinnan kohteena olevalle alueelle arvioidaan saatavan tonttien koosta riippuen 23-25 tonttivarannon ollessa 1-2 vuotta. Alue soveltuu hyvin pientalorakentamiseen. Ostettavat kiinteistöt rajautuvat pohjoisessa, lännessä ja etelässä kunnan jo omistamiin kiinteistöihin, yhteensä 7 rajalinjan osalta ja näin ollen ne liittyisivät saumattomasti suunniteltuun kaavoitettavaan alueeseen. Kiinteistöjen pienet peltoalueet sijaitsevat metsien ja metsäsaarekkeiden välissä, joten niille rakentaminen ei vaikuttaisi avoimeen peltomaisemaan. Läheisyydessä kaupan kohteina olevien alueiden myötä tonttimäärä kohoaisi noin 230-250 tonttiin.

Ruskon kunnan strategian pohjalta hyväksytyssä elinkeino-ohjelmassa toimenpiteenä mm. todetaan, että hankitaan raakamaata tai tehdään kaavoitussopimuksia niin, että kunnassa on koko ajan vähintään 120 tonttia myytävänä. Nykyinen Päällistönmäen asemakaava-alue alkaa tulemaan rakentamiskaarensa loppupuolelle. Kunnalla on tällä hetkellä myytävänä 11 tonttia. Lisäksi keväällä myyntiin tulee 20 tonttia.

Kauppahinnaksi on sovittu 247.493 euroa (=3,70 euroa/m2) Myyjätaho on hyväksynyt kaupan osaltaan.

Talousarviossa on maanhankintaan varattu 250.000 euron määräraha.

Esityslistan oheismateriaalina on kaupan kohdetta kuvaava kartta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi ostaa Ruskon kunnalle ***** kuolinpesältä 3,44 hehtaarin suuruisen Kolola -nimisen tilan (RN:o 6:109). Kauppahinta on 127.280 euroa.

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi ostaa Ruskon kunnalle ***** ja ***** kuolinpesältä 1,32 hehtaarin suuruisen Ojanperä -nimisen tilan sekä yhteensä n. 1,929 hehtaarin suuruisen määräalan Mäklä- (RN:o 6:18) ja Ojanperä- (RN:o 10:2) nimisistä tiloista esityslistan liitteessä esitetyn rajauksen mukaisesti. Kauppahinta on 120.213 euroa.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.