Kunnanhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Poikkeava hankintapäätösmenettely Maunun koulun saneeraus ja laajennus -asiassa sekä ohjausryhmän nimeäminen hanketta varten

RUSDno-2021-93

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Valitessaan Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen urakoitsijaa 18.2.2021 § 13 tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että hankkeessa käytetään poikkeavaa hankintapäätösmenettelyä. Esityksen mukaan lisätyöt ja erillishankinnat päättäisi hanketta varten nimettävä ohjausryhmä 30.000 euroon asti. Yli 30.000 euron menevistä hankinnoista päättäisi tekninen lautakunta. Ruskon kunnan hankintasäännön mukaan alle 15.000 euron lisätöistä päättää toimialajohtaja ja yli 15.000 euron hankkeista päättää lautakunta.

Lisäksi osana päätöstä tekninen lautakunta esittää, että hankkeeseen nimetään edellisessä kappaleessa tarkoitettu Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen ohjausryhmä, joka päättää lisätöistä ja tiedottamisesta. Ohjausryhmään tulisi nimetä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen nimeämä oma edustaja, Maunun koulun rehtori, tekninen johtaja/kunnaninsinööri sekä esittelijänä rakennuskonsultti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen ohjausryhmän, joka päättää lisätöistä ja tiedottamisesta. Ohjausryhmään kunnanhallitus päättää nimetä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajan, teknisen lautakunnan puheenjohtajan, Maunun koulun rehtorin, teknisen johtajan/kunnaninsinöörin sekä esittelijäksi rakennuskonsultin. Kunnanhallitus päättää valita oman edustajansa kyseiseen ohjauryhmään. 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen siitä, että hankkeessa sovelletaan hankintasääntöön nähden poikkeavaa hankintamenettelyä, jonka mukaan Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen ohjausryhmä päättää lisätöistä ja hankinnoista 30.000 euroon asti. Yli 30.000 euron menevistä hankinnoista päättää tekninen lautakunta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti perustaa Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen ohjausryhmän esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.
Kunnanhallituksen edustajaksi valittiin kunnanhallituksen varapuheenjohtaja (Antti Jussila). Lisäksi todettiin, että ryhmän kokoonpano tarkastetaan tarvittaessa tulevan valtuustokauden alussa.

Ohjausryhmän tehtävien ja hankintavaltuuksien osalta asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.