Kunnanhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten

RUSDno-2021-65

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia sekä kuntalain kuntavaaleja koskevia säännöksiä. 

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan  ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa sen mukaisesti kuin vaalilaissa säädetään, äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on määrättyäänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. 

Ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään 7.- 13.4.2021 välisenä aikana. 

Vaalilain 15 §:n 1. mom:n 2-kohdan säännöksen mukaan kunnanallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähinään kolme.

Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät tulevat mahdollisuuksien mukaan edustetuiksi vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltaminen tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 

Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kuntavaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hänen puolisonsa, lapsensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan  jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, ettäoma ja sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten kelpoisuus määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään kelpoisuudesta lautakuntiin. 

Vaalilain 16 §:n 1.mom:n mukaan vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, jolloin yhden heistä tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

Vuonna 2017 toimitettuja kuntavaaleja varten valittuun vaalitoimikuntaan Ruskolla ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet:

Marianne Leino, pj
Reima Eskola, vpj
Ulla Vesterinen, jäsen

Varajäsenet

Reima Tuominen
Anneli Palmunen
Vilho Vesterinen

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten asetetaan Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2021 pidettävien kuntavaalien vaalitoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen. 

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.2.2021 lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. 

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on ilmennyt, että koronapandemiasta aiheutuvat mahdolliset sairastumiset ja karanteenit saattavat nopeastikin johtaa siihen, että vaalilautakuntien tai vaalitoimikunnan toimivalta on uhattuna päätösvallattomuuden vuoksi. Tämän johdosta on perusteltua myöntää kunnan keskusvaalilautakunnalle oikeus tarvittaessa nimetä vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntaan lisää varajäseniä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten asetetaan Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2021 pidettävien kuntavaalien vaalitoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa valita vaalilautakuntiin ja/tai vaalitoimikuntaan lisää varajäseniä tilanteen niin vaatiessa. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten asetetaan Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan. 

Kunnanhallitus päätti valita vuonna 2021 pidettävien kuntavaalien vaalitoimikuntaan Martti Raikasniemen (puheenjohtaja), Reima Eskolan (varapuheenjohtaja) ja Riitta Metsolan (jäsen). Varajäseniksi valittiin Terho Mäkilä, Ulla Vittasmäki sekä Hemmo Vianto. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa valita vaalilautakuntiin ja/tai vaalitoimikuntaan lisää varajäseniä tilanteen niin vaatiessa. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi