Kunnanhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Valtionosuuspäätökset vuodelle 2021

RUSDno-2021-38

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö on antanut 30.12.2020 päätöksen peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta kunnille vuonna 2021. Päätöksen mukaan Ruskon kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja verotulotasauksen sekä veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvauksen yhteismäärä vuonna 2021 on  7 506. 216 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 30.12.2020 mukaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun valtionosuuden määrä Ruskon kunnalle vuonna 2021 on  -1 301.997 euroa.

Kotikuntakorvausmenot ja –tulot otetaan huomioon keskitetysti valtionosuusmaksatuksessa. Kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina. Koulutoimen palvelujen myyntiä ja ostoa koskevat kotikuntaerät (kotikuntakorvaukset) kirjataan Perusopetuksen tehtäväalueelle tulona ja menona. Nettotulo on 88 218 euroa.

 

VM päätös v.2021

Talousarvio 2021

Kunnan peruspalveluiden valtionosuus

5 135 595

5 138 793

-mistä verotuloihin perustuva tasaus

-9 904

-9 904

Kotikuntakorvaustulot

412 829

382 117

Kotikuntakorvausmenot

-324 612

-370 073

Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus

2 370 621

2 327 404

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus

-1 301 997

-1 188 832

YHTEENSÄ

6 292 437

6 289 365

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen liittyvässä tilastoinnissa on tapahtunut virhe. Osa pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on jäänyt tilastoimatta ja tämän vuoksi valtionosuudesta puuttuu 264 811 euroa. Asiasta on tehty OKM:lle oikaisuvaatimus.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus tullee olemaan  -1 037 185 euroa ja Ruskon kunnan valtionosuuksien lopullinen kokonaismäärä siten 6 557 249 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtionosuuspäätökset vuodelle 2021 ja päättää olla hyväksymättä niitä opetus- ja kultturitoimen rahoituksen osalta. Kunnanhallitus toteaa, että asiasta on tehty OKM:lle  oikaisuvaatimus esittelytekstistä ilmenevän mukaisesti. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.