Kunnanhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

RUSDno-2021-58

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista on hyväksytty joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kustakin seruraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.  Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 1.8.2021

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti Tuloraja euroa/kuukausi, jonka jälkeen korkein maksu
2 2798 10,70 5490
3 3610 10,70 6302
4 4099 10,70 6791
5 4588 10,70 7280
6 5057 10,70 7767

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1052/2020 6 § mukaan osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määritellään seuraavasti: 

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Ruskolla varhaiskasvatuksen maksut on tällä hetkellä määritelty seuraavasti:

Varhaiskasvatuksen tarve  Maksu% kokoaikaisesta maksusta 2015 synt. maksu % Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
enintään 20h/vko (84h/kk) 60%  0% 60% 
20h- 27,5h/vko (enintään 115h/kk) 70% 30% 70% 
27,5-35h/vko (enintään 146h/kk) 80%  45% 80% 
yli 35h/vko  100% kokoaikainen 60% ei käytössä

Tilapäinen varhaiskasvatus: Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, joka ei jatku kuukausittain. Yli 5 tuntia / päivä 20 € / pv Enintään 5 tuntia / päivä 12 € / pv.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus-kokeilu päättyy heinäkuussa 2021. 

Palveluvalikkoa selkeytetään ja yksinkertaistetaan vastaamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa määriteltyjä osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tuntimääriä 1.8.2021 alkaen.

Varhaiskasvatuksen tarve  Maksu% kokoaikaisesta maksusta Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
enintään 20h/vko (84h/kk) 60%  60% 
20-35h/vko (enintään 146h/kk) 80%  80% 
yli 35h/vko  100% kokoaikainen ei käytössä

Tilapäinen varhaiskasvatus, joka ei jatku kuukausittain: 20€/pvä.

Kuntalaisille, yksityisille palveluntuottajille sekä kunnan toimintaan ja talouteen kohdistuvat vaikutukset päätösehdotuksesta:  Palveluvalikko yksinkertaistuu. Varhaiskasvatuksen maksut alenevat erityisesti pieni- ja keskituloisilta perheiltä. Myös kaikki perheet, joilla on varhaiskasvatuksen piirissä enemmän kuin yksi lapsi hyötyvät sisarusalennuksen muutoksesta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen nousu vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymään negatiivisesti ja samalla myös yksityisille palveluntuottajille maksettavat palvelusetelimenot kasvavat. 

Ehdotus

Esittelijä

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä ja  esittää kunnanhallitukselle vahvistettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tehtävien muutosten myötä seuraavalla tavalla:

1. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun perusteet 1.8.2021 alkaen

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti Tuloraja euroa/kuukausi, jonka jälkeen korkein maksu
2 2798 10,70 5490
3 3610 10,70 6302
4 4099 10,70 6791
5 4588 10,70 7280
6 5057 10,70 7767

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

2. Sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

3. Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tuntivälykset sekä maksuprosentit

Varhaiskasvatuksen tarve  Maksu% kokoaikaisesta maksusta Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
enintään 20h/vko (84h/kk) 60%  60% 
20-35h/vko (enintään 146h/kk) 80%  80% 
yli 35h/vko  100% kokoaikainen ei käytössä

4. Tilapäinen varhaiskasvatus, joka ei jatku kuukausittain: 20€/pvä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta totesi, että korkein varhaiskasvatuksen asiakasmaksu kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on 288e/kk.

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus päättää maksujen perusteista ja euromääristä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tehtävien muutosten myötä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esittämällä tavalla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi