Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Ahola-Ojannon, Niittylän ja Ketunluolan asemakaavat

RUSDno-2020-598

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ahola-Ojannon asemakaavan laajentamiseksi 16.9.2019 §155 ja Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Näiden lisäksi on Niittylän asemakaava Vahdon taajamassa, josta on laadittu asemakaavaluonnos, mutta työ on keskeytetty kaavanlaatijana toimineen konsultin kanssa.

Kyseisille alueille on laadittu asemakaavan pohjakartta Suuntakartta Oy:n työnä ja Ketunluolan asemakaavaan liittynyt etuosto-oikeuden käyttäminen on ratkaistu Turun hallinto-oikeuden (19/0272/1) sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä (5542/1/19).

Asemakaavan laatimisesta on pyydetty tarjoukset viideltä suunnittelutoimistolta. Tarjouspyyntö on esityslistan oheismateriaalina. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät kaikki, joilta tarjousta pyydettiin. Kahdelta tarjouksen jättäneeltä pyydettiin täydennystä selvitysten kustannuksiin liittyen, jotta ne ovat vertailukelpoisia muiden tarjousten kesken. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että konsultin valinta tehdään arviointimenetelmällä, jossa laatutekijöiden osuus arvioidaan painotuksella 30 % ja hinnan osuus on 70 %. Tarkempi selvitys vertailun tekotavasta selviää tarjouspyynnöstä.

Tarjouspyynnön mukaisen vertailun perusteella vertailupisteet muodostuivat seuraavanlaisiksi:

  1. Sweco Infra & Rail Oy, hintapisteet 0 (76.700 €) ja laatupisteet 1,86 (jaettu toiseksi paras projektinvetäjä SKOL02), yhteensä 1,86 pistettä.
  2. Sitowise Oy, hintapisteet 3,81 (52.508 €) ja laatupisteet 0,19 (alin SKOL projektinvetäjä), yhteensä 4 pistettä.
  3. Ramboll Finland Oy, hintapisteet 3,2 (66.305 €) ja laatupisteet 0,33 (alin SKOL tiimi), yhteensä 3,53 pistettä.
  4. Nosto Consulting Oy, hintapisteet 7 (38.840 €) ja laatupisteet 2,6 (paras projektinvetäjä SKOL01, toiseksi paras tiimin ryhmittely), yhteensä 9,6 pistettä.
  5. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, hintapisteet 2,65 (53 814 €) ja laatupisteet 2,66 (jaettu toiseksi paras projektinvetäjä SKOL02, paras tiimin ryhmittely), yhteensä 5,31 pistettä.

Tilaajalla on käytännön kaavoituskokemusta kyseisistä suunnittelutoimistoista Sitowisea lukuun ottamatta. Sitowiseen kuuluu nykyään Kon-Ins Oy, joka on tehnyt kunnan yhdyskuntatekniikkasuunnittelua. FCG on tehnyt Ruskon keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sekä Ketunluolan asemakaavan, Sweco laati Vahdon kunnanosan osayleiskaavan ja Ramboll tekee Ruskon eteläosan osayleiskaavaa. Nosto Consultingin projektinvetäjä on toiminut asemakaavoitushankkeissa eri yrityksen toimessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus valitsee Ahola-Ojannon asemakaavan laajentamisesta ja muuttamisesta, Niittylän alueen asemakaavatyön valmiiksi saattamisesta ja Ketunluolan asemakaavan laajentamisesta vastaavaksi kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy:n, koska Nosto Consulting Oy sai parhaat arviointipisteet ennakkoon ilmoitettujen arviointikriteerien perusteella tehdyllä arvioinnilla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanhallitukselle tulee järjestää asiasta keskustelu/kuulemistilaisuus suunnittelun alkaessa kaavanlaatijan kanssa.


Muutoksenhaku

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asianmarkkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa,että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy-tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö:

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen:

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto:

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle:

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot:

Markkinaoikeus PL 118, 00131 HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh. 010 364 3300 fax. 010 364 3314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi