Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivien äänestyspaikoista päättäminen vuoden 2021 vaaleissa

RUSDno-2020-579

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka  toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.-13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 7.-10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 31.3.2021. 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun. 

Covid -19-tartuntatautiepidemian johdosta on oikeusministeriö todennut, että kuntavaalit toimitetaan nykyisen vaalilain puitteissa. Vaalilaki tarjoaa hyvät lähtökohdat joustaviin ratkaisuihin, jotta vaalit voidaan toimittaa luotettavasti ja turvallisesti. 

Kunnan on huolehdittava, että

a) äänestyspaikkoja on riittävästi,

b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle),

c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmään kuuluville,

d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen.

Oikeusministeriö antaa myöhemmin tarkempia suosituksia mm. siitä minkälaisia suojavarusteita vaalivirkailijoiden tulisi mahdollisesti käyttää ja miten äänestyspaikat tulisi varustella (maskit, käsidesit, äänestyskoppien sijoittelu jne.).

Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä. 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Ruskon keskustassa ennakkoäänestyspaikkana ja myös varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on ollut kunnanvirasto. Käytännössä äänestäminen on tapahtunut valtuustosalissa. Vahdon kunnanosan ennakkoäänestyspaikkana ja vaalipäivän äänestyspaikkana on ollut Palvelukeskus Jokikumpu. Ennakkoäänestys on tapahtunut Jokikummun sisääntulotilan läheisyydessä ja varsinaisen vaalipäivän äänestys Jokikummun ruokailutilassa. 

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikkojen päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen. Käytäntönä on ollut, että ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna klo 20 saakka. 

Vaalilan 9,1 §:n 3. kohdan mukaan sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ovat myös ennakkoäänestyspaikkoja. Tällaisia paikkoja ovat Palvelukeskus Maununkoti ja Palvelukeskus Jokikumpu. Maununkodin äänestys toteutetaan siten, että myös Maununtuvalla olevat voivat siinä äänestää. 

Vaalilain 9,3 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. 

Vaalilain 9 §:n 4 mom:n mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot. Kunnanhallituksen on tehtävä päätökset ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista siten, että paikat voidaan merkitä vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 29.1.2021 mennessä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta ja ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle, että ennakkoäänestyspaikkoina Ruskon kunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa (sekä mahdollisissa muissa vaaleissa) tulevat olemaan Ruskon kunnanvirasto osoitteessa Vanhatie 5 ja Palvelukeskus Jokikumpu osoitteessa Jokitie 1. 

Ruskon kunnanvirastossa oleva ennakkoäänestyspaikka on kuntavaalien osalta avoinna 7.-9.4.2021 klo 9.00-17.00, 10.-11.4.2021 klo 10.00-15.00 sekä 12.-13.4.2021 klo 9.00-20.00. 

Palvelukeskus Jokikummussa kuntavaalien ennakkoäänestys suoritetaan 11.4.2021 klo 10.00-15.00 sekä 12.-13.4.2021 klo 9.00-20.00. 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että vaalilain 9,1 §:n 3. kohdan mukaisina ennakkoäänestyspaikkoina ovat Palvelukeskus Maununkoti ja Palvelukeskus Jokikumpu.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikkana Ruskon äänestysalueella on Ruskon kunnanvirasto ja Vahdon äänestysalueella Palvelukeskus Jokikumpu. 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.