Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Eron myöntäminen Niina Kestille luottamustoimista ja henkilöiden valinta hänen tilalleen

RUSDno-2020-592

Perustelut

Niina Kesti on 7.12.2020 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt eroa Ruskon kunnan luottamustoimista 9.12.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuttamisen johdosta.

Niina Kesti on toiminut Ruskon valtuuston jäsenenä, kunnanhallituksessa Sisko Hellgrenin varajäsenenä, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenenä sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustossa Juha Raatikaisen varaedustajana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Niina Kestille myönnetään ero 9.12.2020 lukien Ruskon valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston varaedustajan tehtävästä.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen Sisko Hellgrenin varajäsenen ja rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden jäsenen sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon varaedustajan Niina Kestin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9.12.2020 lukien.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.