Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 LISÄPYKÄLÄ: Menettelyn jatkaminen koskien palkattomien virkavapauksien ja työlomien myöntämistä (lisäpykälä)

RUSDno-2020-583

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuodesta 2012 jatkanut menettelyä, jossa palkattomien virkavapauksien ja työlomien osalta luovutaan palkan vähentämisestä viikonloppujen osalta. Edellytyksenä on ollut, että vapaiden ajankohta sovitaan työnantajan kanssa eikä sijaisia tarvita. Vapaata on voinut saada 1 vko/vuosi. Päätös vapaiden mahdollisuudesta on tehty vuodeksi tai kahdeksi kerrallaan. Viimeisin kunnanhallituksen tekemä päätös on tehty 17.12.2018 § 236 ja sen voimassaolo päättyy vuoden vaihteessa.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää jatkaa menettelyä, jossa palkattomien virkavapaiden ja työlomien osalta luovutaan palkan vähentämisestä viikonloppujen osalta ajalla 1.1.2021 -31.12.2022. Edellytyksenä em. menettelylle on, että palkattomien vapaiden ajankohta sovitaan työnantajan kanssa eikä sijaisia tarvita. Työntekijän on mahdollista saada päätöksen perusteella myönnettyä vapaata enintään yhden kerran vuodessa ja se voi koskea yhtä viikkoa.   

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.