Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Poikkeamishakemus, Saarensuontie 47

RUSDno-2020-569

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Lupatunnus 20-0196-POI

HAKIJAT
Lehto Reeta
Lehto Peter

RAKENNUSPAIKKA
704-404-0004-0342 Saarensuontie 47, 21290 RUSKO
Kiinteistön nimi Tontti 521/2
Pinta-ala 1426 m²
Rakentamismääräykset AO Erillispientalojen korttelialue
Kaavatilanne 300309§15a
Kaavan vuosi 2009
Sallittu kerrosala 250+60 m²
Rakennettu kerrosala 167 m²

TOIMENPIDE
Uima-altaan kattaminen

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala 64 m²
Jäljellä 79 m²

Lisäselvitys
Toimenpide: uusi
Käyttötarkoitus: 941 talousrakennukset
Kokonaisala: 64 m²
Kerrosala: 64 m²

Poikkeus
Lehto Peter ja Reeta hakevat lupaa uima-altaan kattamiseksi.
Hakijan perustelut: Uima-allasta kattamaan suunniteltu rakennelma sijaitsee tontin rakennusalueen ulkopuolella. Uima-altaan sijoitus on ollut ainut mahdollinen tontilla olevan ison kallion vuoksi. Rakennuspaikka on rajanaapurin hyväksymä ja edesauttaa näkösuojana myös naapurin pihalle suunniteltua erillistä saunarakennusta. Rakennelmasta ei ole haittaa naapureille. Rakennelma sijaitsisi n. metrin tontin takakulmasta, joka rajautuu naapurin autotalliin ja metsään. Rakennelma näkyy lähimmälle rajanaapurille vain autotallin takaata, ei ovelta tai pihalta. Metsän suunnasta rakennelma on terassin kate, josta ei aiheudu haittaa metsään. Tontilla olevalle varsinaiselle rakennukselle on haettu alunperin poikkeamislupa tontin rakennusalueen ja tonttiliittymän peilikuvaksi kääntämiselle pihalla olevan kallion vuoksi. Osin tästä muutoksesta johtuen myös uima-allas ja sitä reunustava terasssi on rakennettu poikkeavaan paikkaan. Nykyisessä paikassaan allas on kaikkein kauimpana naapureista.

Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on kuultu naapureita (4 kpl) hakijan toimesta 6 - 8.11.2020 päivätyillä kuulemislomakkeella. Hakemuksesta ei ole jätetty huomautuksia.

LAUSUNNOT
Lausunnon antaja Rakennustarkastaja
Lausuntopvm 30.11.2020
Lausunnon tulos puollettu

Sisältö
Peter ja Reeta Lehto hakevat lupaa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä poikkeamiseen. Poikkeaminen koskee asemakaavan AO -alueella sijoittuvaa rakentamista kortteli 521, tontti 2, Saarensuontie 47.

Asemakaavassa on määritelty asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakennusalat. Asuinrakennuksen rakentamisen aikana on haettu poikkeaminen (26.11.2012 § 291), jossa autosuoja on siirretty asuinrakennuksen yhteyteen ja se on ylittänyt rakennusalan Saarensuontie suuntaisesti. Autosuojan rakennusala (a/t) on rakentamatta ja samalla kohdalla on naapurin rakennusala, johon on rakennettu autosuoja. Uimaaltaan suojarakennusta on suunniteltu tontin takaosaan, asemakaavassa luonnonmukaisena säilytettävälle alueelle.

Uima-altaan pystyttäminen ei edellytä luvan hakemista, mutta uima-allasvesien johtamisesta on ohjeistettu, että ne on purettava viemäriin, eikä niitä saa johtaa maastoon, etteivät ne aiheuta haittaa naapureille tai maaston vettymistä. Naapuri Saarensuontie 49 on myös suunnitellut pienen saunan rakentamista samoille kohdille omaa tonttiaan kuin haettu allashuone ja terassi. Allashuone sijoittuisi tontin takaosaan, takarajan naapurina on kunta ja alue on asemakaavan viheraluetta. Rajanaapureilla sekä vastapäisillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Tontilla on rakennusoikeutta 250+60 m² ja käytettynä on 167 m², joten rakennusoikeutta on jäljellä 83+60 m². Päällistönmäen alueella on sallittu sijoittaa pieniä talousrakennuksia tontin takaosaan, koska varsinaiset rakennusalat on sidottu autosuojan ja asuinrakennuksen käyttöön. Rakentaminen on ollut mahdollista, jos se on pystytty toteuttamaan palomääräysten ja rakennusoikeuden puitteissa, eikä naapureilla ole ollut huomauttamista. Myös autosuojia on siirretty lähemmäs tontin takarajaa, jotta on saatu riittävä paloetäisyys asuinrakennukseen ja kääntymismahdollisuus tontin sisälle. Uima-allas on sijoitettu tontin perälle myös maaston vuoksi, koska tontin takaosassa on kalliota. Lähimmän naapuriin suuntaan ei sijoitettaisi ikkunoita, joten rakennus suojaisi molempien takapihoja, myös naapurin mahdollinen saunarakentaminen huomioiden. Rakennuksen palo-osastointi kuitenkin huomioidaan rakennuslupamenettelyssä.

MRL 171 §:ssä on säädetty poikkeamisen edellytyksistä seuraavaa:
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakennustarkastaja toteaa lausuntonaan, että hakemus ei ole vastoin MRL:n 171 §:n säädöksiä ja näin ollen puoltaa hakemuksen hyväksymistä edellä olevin perusteluin.

Asemapiirros ja julkisivupiirustus ovat esityslistan oheismateriaalina.

Liitteet
Hakemus
Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus toteaa, että hakemuksen mukainen poikkeaminen ei ole vastoin MRL:n 171 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ja näin ollen myöntää Peter ja Reeta Lehdolle poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti Kirkonkylän kylään, Tontti 521/2 (RN:o 4:342) -nimiselle tilalle (pinta-ala 1426 m²).

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Vastaavaa rakennuslupaa tulee hakea tämän ajan kuluessa.

Samalla kunnanhallitus päättää, että hakijalta peritään rakennusvalvontataksan 7.2 §:n mukainen 500 euron maksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.12.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.

Ote ja valitusosoitus: Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätösehdotuksen perustelut

Rakennustarkastajan antaman lausunnon perusteella ei ole esteitä poikkeamisen myöntämiselle. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, johda merkittävään rakentamiseen, aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia eikä vaikeuta naapurikiinteistöjen suunniteltua rakentamista tai virkistysalueiden käyttöä. Rakentaminen muodostaa suojaa naapuritonttien välille ja sopii naapurinkin suunniteltuun rakentamiseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Tiedoksi

Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Muutoksenhaku

Hallintovalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitus tehdään hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan laillisuusperusteella. Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Ruskon kunnanvirastosta.
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi