Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Sattontie 440

RUSDno-2020-578

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Lupatunnus 20-0197-SUU

HAKIJAT
Elmroos Sami ja Riikka

RAKENNUSPAIKKA
704-402-0001-0138-M-0603 Sattontie 440, 21290 RUSKO
Kiinteistön nimi Metsäranta I
Pinta-ala 24700 m²
Rakentamismääräykset M Maa- ja metsätalousalue

Koskee myös kiinteistöä 704-411-0001-0014 Metsäranta V

TOIMENPIDE
Omakotitalon, talousrakennuksen, eläinsuojan ja maalämpökaivon rakentaminen

Lisäselvitys
Toimenpide: uusi
Käyttötarkoitus: 011 yhden asunnon talot, 819 eläinsuojat, 941 talousrakennukset
Huoneistojen lukumäärä: 1 huoneistoa
Kokonaisala: 400m²
Kerrosala: 400m²

Poikkeus
Elmroos Sami ja Riikka hakevat lupaa omakotitalon, talousrakennuksen, eläinsuojan ja maalämpökaivon rakentamiseksi. Esitetty hanke sijaitsee suunnittelutarvealueella (MRL 16 § ja 137 §) ja sen johdosta hankkeen toteuttaminen edellyttää laajempaa lupaharkintaa.
Hakijan perustelut: Rakennushankkeemme täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §, koska nähdäksemme hankkeemme ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistö sijaitsee emätilan (704-402-1-138) rakentamattomalla osuudella Sattontien pohjoispuolella. Muilta osin ko. kiinteistö on jo rakennettua aluetta. Kiinteistö rajoittuu etelästä Sattontiehen, lännestä rakennettuun naapurikiinteistöön, idästä ja pohjoisesta metsikköön. Rakennushankkeemme on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Kiinteistölle ajoliittymä voidaan rakentaa suoraan Sattontieltä ja kunnan vesi- ja viemäriputket kulkevat kiinteistön läpi aivan rakennuspaikan vierestä. Rakennushankkeemme on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Maisemallisesti rakennuksemme tulevat sijoittumaan kiinteistön itäpäähän ja Sattontieltä katsottuna tien varressa sijaitseva metsikkö tullaan säilyttämään. Ruskon keskustan palvelut ovat saavutettavissa helposti autolla sekä kävellen. Myös Ruskon koulut ovat kohtuullisen matkan päässä. Nähdäksemme rakennuspaikka täyttää 116 § vaatimukset ollen maastomuodoltaan tasainen ja ojitettu eikä näin ollen rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Rakennuspaikan etäisyydet kiinteistön rajoista on itään noin kuusi metriä ja muissa ilmansuunnissa useita kymmeniä metrejä. Rakentaminen tullaan suorittamaan hyvän tavan mukaisesti ja se täyttää 117 § vaatimukset. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Rakennus suunnitellaan sopimaan ympäristöön ja alueen yleisilmeeseen ja sijoitetaan siten, että kiinteistön käytöstä syntyy mahdollisimman vähän haittaa naapureille. Näiden ja aiemmin esitettyjen perusteluiden myötä miellämme rakennushankkeemme täyttävän 136 § vaatimukset.

Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on kuultu naapureita (7 kpl) hakijan toimesta 24 - 30.11.2020 päivätyllä kuulemislomakkeella. Hakemuksesta ei ole jätetty huomautuksia.

LAUSUNNOT
Lausunnon antaja Rakennustarkastaja
Lausuntopvm 04.12.2020
Lausunnon tulos ehdollinen

Sisältö
Elmroos Sami ja Riikka hakevat kunnanhallitukselta maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua rakentaa asuinrakennus, talousrakennus, eläinsuoja ja maalämpökaivo Hiidenvainion kylään, Metsäranta I RN:o 1:138 tilaan kuuluvalle määräalalle, pinta-ala n. 23.400 m². Tämän lisäksi haettuun rakennuspaikkaan kuuluu määräala kiinteistöstä Metsäranta V RN:o 1:14, pinta-ala n. 1300 m², tilan kokonaispinta-ala on 1338 m².

Metsäranta I (RN:o 1:138) tilan kokonaispinta-ala on 7,2065 ha.

Tila on muodostunut seuraavasti:
- Metsäranta I 1:138, lohkottu vuonna 1983 tilasta Metsäranta I RN:o 1:90
- Metsäranta I 1:90, 1981, Metsäranta I RN:o 1:49
- Metsäranta I 1:49, 1960, Hiisi RN:o 1:47

Hiiden tilan alkuperäinen pinta-ala on ollut 15,16 ha.

Rakennuslain voimaantulon (1959) jälkeen tilasta (1:47) on muodostettu 5 voimassa olevaa rekisteriyksikköä:
- Koivuniemi 1:48, 1960, lakannut rekisteriyksikkö, liitetty tilaan RN:o 22:0
- Hiisi 1:50, 1960, siirretty Vahdon kuntaan 1967, tunnus muuttunut kuntajaon muutoksessa 2009, Hiisi 1:389, talousrakennuksia
- Kaukomaa 1:89, 1981, pelto
- Metsäranta I 1:138, 1983, haettu rakennuspaikka
- Hiisi 1:137, 1983, lakannut rekisteriyksikkö, liitetty tilaan RN:o 24:0
- Satto 1:17, 2003, omakotitalo, muodostettu kiinteistöistä 1:89 (0,2047 ha) ja 1:15 (0,6473)
- Päkylä 1:404, 2020, omakotitalo.

Hiiden tilasta on lohkottu vuonna 1960 myös kiinteistö Koivuniemi RN:o 1:48 (3,63 ha), mutta se on yhdistetty vuonna 1989 kiinteistöihin Koivuniemi II 19:0 (10,47 ha) ja Koivuniemi III 37:3 (13,27 ha). Uudesta Koivuniemen tilasta RN:o 22:0 on muodostettu 4 kiinteistöä, joissa kaikissa on asuinrakennus.

Kiinteistöstä Metsäranta I 1:49, on muodostettu aiemmin mainittu kiinteistö Kaukomaa RN:o 1:89 sekä Metsäranta I RN:o 1:90 (vuonna 1981), joka on lohkottu vuonna 1983 kiinteistöiksi RN:o 1:137 ja 1:138 (haettu rakennuspaikka). Kiinteistö Hiisi RN:o 1:137 (2,27 ha) on yhdistetty vuonna 1991 neljän muun kiinteistön kanssa Lempon kantatilaan (yhteensä 89,47 ha).

Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Sattontien varrella. Metsäranta I - tilasta lohkottaisiin kiinteistön pohjoinen osa, joka rajoittuisi Sattontiehen ja johon tulisi tonttiliittymä. Kiinteistöstä jäisi jäljelle eteläinen osa, jossa sijaitsee lampi. Määräalan länsipuolella sijaitsee kaksi asuinrakennusta ja yksi vapaa-ajan asunto. Toinen asuinrakennus on samalle kantatilalle 2020 rakennettu omakotitalo ja toinen Satto 1:17, joka on osittain muodostettu samasta kantatilasta. Uusi rakennuspaikka olisi neljäs samassa ryhmässä, mutta kooltaan muita huomattavasti isompi (0,5 ha, 0,6 ha, 0,8 ha).

Rakennuspaikka kuuluu yleiskaavan M -alueeseen (maa- ja metsätalousalue) ja sijaitsee metsän reunassa. Hakijan on tarkoitus liittyä vesijohtoverkostoon ja osuuskunnan rakennuttamaan paineviemäriin, ne kulkevat lohkottavan määräalan kautta. Etäisyys Merttelän alakouluun on n. 5 km, lähimpään päiväkotiin on n. 5 km ja kuntakeskuksen palveluihin n. 6 km.

Asemapiirroksessa on suunniteltu omakotitalon, autosuojan, eläinsuojan ja laitumen rakentaminen. Suunnitellun rakennuspaikan pinta-ala riittää myös eläinten pitoon ja se ei sijaitse pohjavesi- tai ranta-alueella, joka vaikuttaisi rakentamiseen. Kiinteistön läpi kulkee yhdyskuntatekniikan linjat, joten kiinteistö on niihin liitettävissä.

Naapurissa oleva Sattontie 406 -omakotitalo (Päkylä 1:404) on rakennettu 2019-20. Lupa on myönnetty suoralla rakennusluvalla. Tällöin on kantatilan omistajille ilmoitettu, että mahdollinen lisärakentaminen on haettava suunnittelutarvelupaharkinnan kautta. Rakennuspaikka on minimivaatimusta (5000 m²) huomattavasti isompi ja palvelisi suunniteltua käyttötarkoitusta. Myös yhdyskuntatekniikan kannalta se on soveltuva. Kantatilasta kokonaan tai osittain muodostettuja pysyviä asuinpaikkoja on lähellä kaksi kappaletta, vapaa-ajan asunto on muodostettu eri kantatilasta.

MRL 137 §:ssä säädetään, että rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Lisäksi MRL 137 §:ssä todetaan, että rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Edellä olevat perustelut huomioon ottaen rakennustarkastaja toteaa lausuntonaan, että hakemus ei ole vastoin MRL 137 §:n säädöksiä ja näin ollen puoltaa hakemuksen hyväksymistä sillä ehdolla, että rakentamisaikana asuinrakennus liitetään vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Asemapiirros ja vesi-/viemärikarttaote ovat oheismateriaalina.

Liitteet
Naapurin kuuleminen
Ote alueen peruskartasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Sami ja Riikka Elmroosin suunnittelutarvehakemus ei ole vastoin MRL 137 §:n säädöksiä ja näin ollen kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen rakentaa omakotitalo, talousrakennus, eläinsuoja ja maalämpökaivo Hiidenvainion kylään, tilojen Metsäranta I RN:o 1:138 ja Metsäranta V RN:o 1:14 määräalalle (n. 24700 m²) seuraavin ehdoin:

1. Hakijan tulee liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon ennen asuinrakennuksen käyttöönottoa.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi (2) vuotta. Vastaava rakennuslupa tulee hakea tämän ajan kuluessa.

Samalla kunnanhallitus päättää, että hakijalta peritään rakennusvalvontataksan 7 §:n mukainen 500,00 euron maksu.

Ote ja valitusosoitus: Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Päätöksen antaminen: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.12.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätösehdotuksen perustelut
Rakennustarkastajan antaman lausunnon perusteella ei ole esteitä suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle. Ympäristön rakennuskannan määrä ja rakennuspaikan sijoittuminen huomioiden uudisrakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle. Rakentaminen on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Se ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, koska suunnitellun rakennuspaikan pinta-ala on riittävä hakemuksen mukaisen toimintaan, eikä se sijaitse pohjavesialueella ja kiinteistö liitetään yhdyskuntateknisiin verkostoihin.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Tiedoksi

Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muutoksenhaku

Hallintovalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitus tehdään hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan laillisuusperusteella. Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Ruskon kunnanvirastosta.
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi