Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Valtion ja Turun kaupunkiseudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016-2019 loppuraportti

RUSDno-2020-597

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Turun kaupunkiseudun 13 kunnan valtuustot hyväksyivät MAL-sopimuksen 2016-2019 vuonna 2016. Sopimuskumppaneina olivat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Liikennevirasto, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). MAL-sopimuksen tavoitteen aoli edistää hallitusohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista Turun kaupunkiseudulla. Turun seudulla tavoitteena oli sopimukselle oli, että sopimusmenettelyn avulla vahvistetaan Rakennemallin 2035 sitovuutta ja konkretisointia, edistetään sopimuksen tarkoitusta tukevien seudullisesti merkittävien hankkeiden toteutusta sekä edistetään Pohjoisen kasvuvyöhykkeen (Tukohoma-Turku-Helsinki-Pietari) kehittymistä tukevien hankkeiden toteutusta.

Seudullisella MAL-työryhmällä on ollut koordinointivastuu MAL-sopimuksen toteuttamisessa ja seurannassa. Sopimuksen toteutumista on seurattu MAL-sopimuskauden aikanaväliraportein valtion ja kuntien yhteisissä seurantakokouksissa. 

Loppuraportissa on kuvattu kok sopimuskauden tulokset. tehtävänä on ollut arvioida sopimukseen kirjattujen toimenpiteiden edistymistä sekä sopimuksen vaikuttavuutta seurantaindikaattorien avulla.

Seurannan loppuraporttia on käsitelty seudullisessa MAL-työryhmässä 6.5.2020. Valtion ja kuntien yhteinen valmisteluryhmä on käsitellyt loppuraportin 4.6.2020 ja sopinut, että raporttia vielä täydennetään siitä puuttuneilla tiedoilla, kun ne syksyllä saadaan. Täydennysten jälkeen MAL-työryhmä päätti kokouksessaan 9.10.2020 lähettää loppuraportin tiedoksi MAL-sopimuskuntiin.

Sopimuksen toteutumisen ja johtopäätösten osalta MAL-sopimuksen sueranta osoittaa, että kaupunkiseudulla on aktiivisesti toteutettu sopimukseen kirjattuja toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä on edennyt suunniteltua hitaammin tai ne tulevat osittain jatkumaan MAL-sopimuskauden päätyttyä. Osa toimenpiteistä ei edennyt MAL-sopimuskauden aikana.

Sopimuskauden aikana väestönkasvu on keskittynyt vahvasti rakennemallin ydinkaupunkialueelle tavoitteen mukaisesti. Ydinkaupunkialueen ulkopuolella väkiluku on kääntynyt laskuun. Taajamiin rakennettujen asuntojen määrän osuus on kasvanut tasaisesti sopimuskauden aikana. Seudulla on panostettu täydennysrakentamiseen.

Rakennemallissa tavoiteltu asukasluvun kasvu on saavutettu rakennemallissamääriteltyä asuntotuotantotavoitetta pienemmällä asuntomäärällä. Vuosien 2016-2019 aikana seudulla on valmistunut noin 10.000 asuntoa. Vapaarahoitteinen ja tuettu vuokra-asuntotuotanto on keskittynyt vahvasti Turkuun. ARA:n tukema asuntotuotanto on toteutunut seudulla kokonaisuutena melko hyvin. 

Sopimuskauden aikana on edistetty useita toimenpiteitä, joilla pyritään kasvattamaan kestävien kukutapamuotojen osuutta. Liikenneturvallisuus on kehittynyt seudulla hyvään suuntaan. Keskeinen liikennehanke on ollut Kehätien toimivuuden parantaminen, jota on sopimuskauden aikana rakennettu Kausela-Kirismäki-osuudella.

MAL-sopimus on vahvistanut seudullista yhteistyötä sekä seudun että valtion välistä yhteistyötä. Uusi MAL-sopimuskausi tuo MAL-sopimusmenettelyyn toivottua jatkuvuutta, sillä uusi sopimuskausi kattaa vuoden 2020-2031.

Ruskolla sopimuskauden aikana on toteutettu Kirkon risteyksen liikenneympyrä. Aikaisemmin on toteutettu keskustan liikenteen kaistajärjestelyt. Tulevaisuuden hankkeina tulevat olemaan Hujalantien ja Kaharintien kevyen liikenteen järjestelyt.

Esityslistan oheismateriaalina on Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016-2019 loppuraportti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016-2019 loppuraportin. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.