Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen Ruskolla

RUSDno-2020-538

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 5 § mukaan kunnan on järjestettävä tässä laissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Kunta voi järjestää varhaiskasvatusta siten kuin kuntalain (410/2015) 8 ja 9 §:ssä säädetään. Hankittaessa palveluja toiselta palvelujentuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukainen palveluseteli. Kunta tai kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan yksityiselle palveluntuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten varhaiskasvatuspalveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka.

Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet. Päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.

Ruskolla toimii viisi kunnallista päiväkotia, yksi yksityinen päiväkoti sekä viisi yksityistä perhepäivähoitajaa.

Kunnallisten päiväkotien laskennallinen maksimilapsimäärä käytettävissä olevat toimintatilat huomioiden:

 • Jokikummun päiväkoti 36
 • Laukolan päiväkoti 63
 • Satumetsän päiväkoti (vuorohoitoyksikkö) 80
 • Karhukallion päiväkoti 80
 • Hiidenvainion päiväkoti 63

Yksityisen Norlandia Apilan lapsimäärä voi olla enintään 144 lasta. Tällä hetkellä kunnassa toimivien yksityisten perhepäivähoitajien yhteenlaskettu lapsimäärä voi olla enintään 20.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on yhteensä 322 laskennallista paikkaa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa yhteensä 164 paikkaa. Kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen osuus on noin 66 % ja yksityisten varhaiskasvatuspaikkojen osuus on noin 34 %.

Ruskon talousarvioon vuodelle 2020 on kirjattu, että kevään 2020 selvitetään tuotteiden keskihintaluvut ja päivähoidon toteuttamistavat (kunnallinen/yksityinen) pitkällä tähtäimellä. Selvitys on tilattu Vertikal Oy:ltä ja se on esitelty Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä Kunnanhallituksen jäsenille ja toimialan johtaville viranhaltijoille syyskuussa 2020. Selvityksessä on arvioitu, että Ruskon varhaiskasvatuksen lapsimäärä pysyy nykyisellä tasolla lähivuodet eli arviolta 2-3 vuotta.

Todennäköistä on kuitenkin, että kunnassa nyt vireillä olevat uudet tonttikaupat sekä pientalo-alueiden kaavoitukset tuovat muuttoliikenteen myötä paineita varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiseen vuodesta 2023 alkaen. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuspalvelut tarvetta vastaavasti ja näin ollen on varauduttava varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen kasvuun. Käytännössä paikkojen lisääminen tulee edellyttämään uusia tilaratkaisuja joko kunnallisessa ja/tai yksityisessä toiminnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja päättää lähettää asian kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavin periaattein:

 • Ruskon varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääasiassa omana toimintana siten, että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kokonaispalveluista ei kasva nykytasosta (syksy 2020).
 • Tavoitteeksi asetetaan, että kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus kokonaispalveluista on vähintään 70% ja yksityisen osuus enintään 30%.
 • Varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyessä merkittävästi kunta lisää oman tuotannon paikkoja huomioiden paikkatarpeiden alueellisen sijoittumisen mm. mahdollisten uusien asuinalueiden osalta.

 

Vaihtoehtoinen päätösehdotus:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen ja päättää lähettää asian kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavin periaattein:

 • Ruskolla ei määritellä kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen suhdetta tarkemmin.
 • Varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyessä merkittävästi voidaan varhaiskasvatuspaikat jatkossa tuottaa omana toimintana tai vaihtoehtoisesti hankkia ne yksityiseltä palveluntuottajalta.

Päätös

Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tiedoksi ja päätti lähettää asian kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavin periaattein:

 • Ruskon varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääasiassa omana toimintana siten, että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kokonaispalveluista ei kasva nykytasosta (syksy 2020).
 • Tavoitteeksi asetetaan, että kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus kokonaispalveluista on vähintään 70% ja yksityisen osuus enintään 30%.
 • Varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyessä merkittävästi kunta lisää oman tuotannon paikkoja huomioiden paikkatarpeiden alueellisen sijoittumisen mm. mahdollisten uusien asuinalueiden osalta.

Valmistelija

 • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on esittänyt toimintamallin varhaiskasvatuspalveluiden suuntautumisesta tulevaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen Ruskolla seuraavin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esittämin perustein:

-Ruskon varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääasiassa omana toimintana siten, että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kokonaispalveluista ei kasva nykytasosta (syksy 2020)

-tavoitteeksi asetetaan, että kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus kokonaispalveluista on vähintään 70 % ja yksityisen osuus enintään 30 %

-varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyessä merkittävästi kunta lisää oman tuotannon paikkoja huomioiden paikkatarpeiden alueellisen sijoittumisen mm. mahdollisten uusien asuinalueiden osalta.

  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.