Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Ruskon yrityskokemus-tutkimus

RUSDno-2021-674

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta on toteuttanut yhteistyössä Ruskon ja Vahdon yrittäjien kanssa Taloustutkimuksen kehittämän Kuntien yrityskokemus -tutkimuksen. Hanke on toteutettu Turun seudun kehityksen elinkeinorahaston kuntakohtaisella osuudella. Hankkeen nimenä on ollut kyseistä rahoitusta haettaessa "Yritysten osallistaminen elinkeinopoliittisen ympäristön luomisessa". Hankkeen kustannusarvio on ollut 5.000 euroa.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää kunnan alueella toimivien yrityspäättäjien mielipiteitä kunnan toiminnasta ja yrityspalveluista. Tutkimus tapahtui puhelinhaastatteluina. Hankkeen tavoitteena oli löytää ensisijaiset kehittämiskohteet. Kunnalla ja yrittäjäyhdistyksellä oli mahdollisuus vaikuttaa kysymyspatteriston sisältöön. Hankehakemus tehtiin siten, että hanke kattoi tässä vaiheessa tarpeiden ja kehittämiskohteiden selvittämisen. Samalla todettiin, että myöhemmin tehdään mahdollinen toinen hakemus kehittämiskohteiden toteuttamiseen selvityksen perusteella. Alunperin kohderyhmäksi ajateltiin 100-150 yritystä. Kontaktien määrä oli lopulta 79, Taloustutkimus piti määrää kuitenkin hyvinkin riittävänä mielipiteiden ja tarpeiden saamiseksi. Hanke tukee vuonna 2018 laadittua kuntastrategiaa sekä sen pohjalta laadittuja ohjelmia, joissa mm. todetaan mm., että yritykset otetaan osaksi asiakaslähtöistä palveluprosessia.

Tutkimuksesta laaditussa yhteenvedossa todetaan, että eniten kiitosta Ruskon kunta sai siitä, että toimintaympäristö kunnassa on hyvä. Yritykset kokevat myös vahvasti, että asiointi kunnan virastojen kanssa sujui hyvin ja, että vuorovaikutus kunnan kanssa on hyvä. Rusko on myös vetovoimainen paikkakunta ja yrityksillä on vahva luotto tulevaisuuteensa siellä. Ruskon saamat arviot ovat selkeästi paremmat kuin verrokkiryhmässä (n. 15 suomalaista muuta kuntaa) kaikkien väittämien osalta. Parannusta yritykset toivovat Ruskon kunnalta seuraaviin asioihin: nopea reagointi muuttuviin tarpeisiin, huomiointi tehtävissä hankinnoissa, yritysten tarpeiden edistäminen sekä tarpeiden huomioiminen entistä paremmin. Ruskon suurimmaksi strategiseksi vahvuudeksi voidaan nostaa toimintaympäristön turvallisuus. Ensisijaisena kehittämiskohteena voidaan pitää yritysten tarpeiden edistämistä erilaisilla toiminnoilla. Suuret teollisuusyritykset ovat pienempiä useammin tyytyväisempiä kuntaan. Kysyttäessä kokonaistyytyväisyyttä antoivat puolet yrityksistä Ruskolle kiitettävän ja kolmannes hyvän arvosanan. 18 prosenttia oli tyytymättömiä. Noin puolet ruskolaisista yrityksistä olisi valmis osallistumaan kunnan ja yritysten välisten asioiden kehittämiseen. Verrattaessa poismuuttohalukkuutta muihin kuntiin, saa Rusko huomattavasti paremman tuloksen. Kaiksi kolmasosaa yrityksistä ilmoittaa pysyvänsä kunnassa eikä edes mieti poismuuttoa.

Esityslistan oheismateriaalina on Ruskoa koskeva Kuntien Yrityskokemus 2021 -tutkimusraportti.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen toteutetun yrityskokemustutkimuksen. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.