Kunnanhallitus, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

- Kunnanhallituksen tietoon saatettiin Kaharin maankaatopaikan maisemointia koskeva kirjelmä. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.