Kunnanhallitus, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Vahdon kunnanosan osayleiskaava

RUSDno-2012-1

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 211

Valmistelu: kunnanjohtaja Arto Oikarinen puh. (02) 4392 520

Valtuuston asettamissa tavoitteissa on todettu, että Vahdon kunnanosan yleiskaavatyö käynnistetään vuonna 2012.  Yleiskaavatyön käynnistystä on siirtänyt se, että Vahdon kunnanosa kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaava-alueeseen ja alueella ei ole vielä oikeusvaikutteista maakuntakaavaa. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt kaavan 13.12.2010 ja kaava on tällä hetkellä ympäristöministeriössä vahvistettavana. Tämän hetken tietojen mukavaan ympäristöministeriö vahvistuspäätös tullee vuoden 2012 syksyn aikana.  Näin ollen yleiskaavatyön valmistelu voidaan käynnistää.

Yleiskaava on kaavahierarkiassa maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Maakuntakaavan valmistelusta vastaa maakuntaliitto.  Maakuntakaavoitusta ohjaa valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.  Yleiskaavoitusta vastaavasti ohjaa maakuntakaava, joten yleiskaava ei voi olennaisesti poiketa maakuntakaavan tavoitteista. Valtuuston hyväksymällä yleiskaavalla ohjataan tulevaa asemakaavoitusta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:ssä säädetään, että yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.  Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.  Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain ja osa-alueittain.

Yleiskaava osoittaa kunnan oman tahdon alueiden käytön järjestämiseksi sovittaen yhteen paikallisia intressejä, joita alueiden käyttöön kohdistuu. Yleiskaavoituksen avulla sovitetaan siis maakuntakaavassa määriteltyjä valtakunnallisia ja maakunnallisia alueiden käytön tavoitteita kunnan omiin tavoitteisiin (Yleiskaavan sisältö ja esitystavat/ympäristöministerion julkaisu)

Saman lain 37 §:ssä säädetään, että kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.  Vahdon kunnanosaan ei ole laadittu koko entistä Vahdon kunnan aluetta käsittävää yleiskaavaa.  Vahdon kunnanvaltuusto on 19.6.1990 hyväksynyt Vahdon kirkonseudun osayleiskaavan.  Kyseinen osayleiskaava on oikeusvaikutukseton ja se rajoittuu lähinnä nykyisille asemakaava-alueille. Koska Vahdon kunnanosassa ei ole koko aluetta koskevaa yleiskaavaa, on kunnan ryhdyttävä laatimaan alueelle oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Ympäristöministeriö on määritellyt erilaisten yleiskaavojen tyypillisiä perusominaisuuksia. Ministeriön jaottelun mukaan yleiskaava voi olla strateginen yleiskaava, yleispiirteinen aluevarausyleiskaava, yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava ja yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Ympäristöministeriön luokittelu on esityslistan oheismateriaalina.

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon tai toimenpiderajoituksen alueelle, jonne yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta.  Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kunnan hakemuksesta erityisestä syystä sen jälkeen enintään viidellä vuodella.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi käynnistää yleispiirteisen aluevarausyleiskaavan laatimisen Vahdon kunnanosaan.  Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kaavoitettavalle alueelle ei määrätä rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

Valtuusto 29.10.2012 § 75

Ympäristöministeriön luokittelu on esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Valtuusto päättää käynnistää yleispiirteisen aluevarausyleiskaavan laatimisen Vahdon kunnanosaan.  Samalla valtuusto päättää, että kaavoitettavalle alueelle ei määrätä rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta.

Päätös:

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

____________

Kunnanhallitus 4.2.2013 § 44

Yleiskaavatyöstä on pyydetty tarjoukset 30.11.2012 päivätyllä tarjouspyynnöllä.  Tarjouspyyntö on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoitussivustolla (HILMA).  Tarjousasiakirjat toimitettiin kahdeksalle kiinnostuneelle yritykselle.  Määräaikaan 7.1.2013 mennessä tarjouksen jätti kolme yritystä.

Tarjouspyyntökirje on esityslistan oheismateriaalina.

Tarjoukset avattiin 11.1.2013.  Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin tarjousten kokonaistaloudellinen arviointi tarjouspyynnössä esitetyin vertailuperustein.  Tarjouspyynnön mukaan hinnan vaikutus on 60 % ja laadun vaikutus on 40 %.  Laatupisteitä annettiin työohjelman, työmäärän kohdentumisen ja henkilöstön ammattitaidon perusteella.

Pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki AIRIX Ympäristö Oy (82 p.), toiseksi eniten pisteitä sai Eriksson Arkkitehdit Oy (72 p.) ja kolmanneksi eniten FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (69 p.).

Esityslistan oheismateriaalina on tarjousten avaamispöytäkirja, jossa on näkyvissä myös pisteytys.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy AIRIX Ympäristö Oy:n tarjouksen ja päättää valita sen Vahdon kunnanosan yleiskaavan laatijaksi.

Lisäksi kunnanhallitus ilmoittaa, että tällä päätöksellä ei vielä synnyt toimeksiantosopimusta, vaan se syntyy sen jälkeen kun päätös on saanut lainvoiman ja toimeksiantosopimus on allekirjoitettu.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 22.4.2013 § 120

Vahdon kunnanosan osayleiskaavatyö on käynnistynyt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) on selvitetty suunnittelualuetta koskevat valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet. OAS toimii kunnan, viranomaisten, suunnittelijan ja osallisten ohjeena suunnitteluprosessin aikana.  

Osayleiskaavaprosessin vaiheiden esittelemiseksi ja maankäytönsuunnittelun paikallisten tavoitteiden asettamiseksi on kunnan luottamushenkilöille tarpeen järjestää seminaaritilaisuus, jonka perusteella konsultti tarkentaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa 3. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 6. mainittujen naapurikuntien ja muiden viranomaisten kesken järjestettävän aloitusneuvottelun perusteella OAS voi vielä tarkentua toukokuussa. Tämän jälkeen kunnanhallitus päättää Vahdon kunnanosan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Esityslistan oheismateriaalina on alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Päätösehdotus:

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

Samalla kunnanhallitus toteaa, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittujen lautakuntien ja valtuuston jäsenille pidetään Vahdon kunnanosan osayleiskaavoitusta koskeva seminaari toukokuussa Ruskon kunnantalolla.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

____________

Kunnanhallitus 17.6.2013 § 174

Valmistelu: kunnanjohtaja Arto Oikarinen, puh. 02 4393 520

Edellisen käsittelyn jälkeen on pidetty luottamushenkilöseminaari 14.5.2013 ja viranomaisneuvottelu 22.5.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu seminaarin ja viranomaisneuvottelun jälkeen.

Esityslistan oheismateriaalina on muistio viranomaisneuvottelusta sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Tilaajan esityksestä kaavoitusprosessin aikataulua on myöhennetty kahdella kuukaudella.  Myöhentämisellä saadaan lisäaikaa valmisteluun ja kustannuksia siirrettyä vuodelle 2014.  Lisäksi Ruskon kunnassa on vireillä useita asemakaavahankkeita, joten kunnan resurssit eivät riitä useiden samanaikaisten hankkeiden toteuttamiseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville mielipiteiden jättämistä varten 30 vuorokauden ajaksi.  Suunnitelmaa päivitetään kaavan laadinnan ajan ja siihen voi tutustua Ruskon kunnantalolla sekä kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Vahdon kunnanosan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville mielipiteiden jättämistä varten ajalle 29.7.–28.8.2013. Lisäksi kunnanhallitus päättää kuuluttaa kaavan vireilletulosta samassa kuulutuksessa.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

____________

Kunnanhallitus 3.3.2014 § 57

Kaavoitustyö on edennyt siten, että luonnokset maisemaselvityksestä, liikenneselvityksestä ja luontoarvojen perusselvityksestä ovat valmistuneet.

Niiden ja muiden perusselvitysten pohjalta kaavan laatija on tehnyt luonnoksen osayleiskaavasta ja siihen liittyvän kaavaselostuksen.

Yleiskaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi, jossa pyritään huomioimaan jo varhaisessa vaiheessa alueen asukkaiden ja muiden osallisten mielipiteet.  Tämän johdosta on tarkoituksenmukaista, että ennen lopullista luonnosta alustavat suunnitelmat asetetaan nähtäville ja varataan mahdollisuus osallisille esittää mielipiteensä valmisteilla olevasta kaavasta.  Lisäksi kaavasuunnitelmia on tarkoitus esitellä yleisötilaisuudessa, jonka pitämisestä on alustavasti sovittu.

Esityslistan oheismateriaalina on kaavaluonnos (3 karttaa) ja siihen liittyvä kaavaselostus.

Kaavaluonnokseen liittyvä materiaali on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/rusko/vahto_oyk/

Päätösehdotus:

 1. Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen ja alustavan kaavaluonnoksen tiedoksi.
 2. Kaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen asetetaan julkisesti nähtäville ajalle 10.3.–16.4.2014. Ilmoitus nähtävilläpidosta julkaistaan Turun Tienoo – nimisessä lehdessä ja Ruskolainen – nimisessä julkaisussa.
 3. Kaavaluonnosta esitellään Laukolan koululla järjestettävässä yleisötilaisuudessa 19.2014 klo 18.

__ __ __

Matti Aaltonen ja Veikko Vahtera poistuivat kokouksesta esteellisinä hallintolain 28 §:n 1. momentin 3-kohdan perusteella tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta.

Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: ”Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa olla asettamatta kaavaluonnosta julkisesti nähtäville, vaan se järjestää yhteisen tapaamisen teknisen lautakunnan sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kanssa 19.3.2014 klo 18.00, johon pyydetään kaavan laatija esittelemään kaavaa”.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

_____________

Kunnanhallitus 28.4.2014 § 107

Edellä mainittu luottamushenkilöiden tapaaminen järjestettiin 19.3.2014.  Kaavan laatija on tehnyt tarkistuksia kaavaluonnokseen tapaamisessa annetun palautteen pohjalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § säädetään, että kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tulee tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, että maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Tarkistetutut otteet kaavaluonnoksesta ja kaavaselostus ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavaluonnokseen (22.4.2014) liittyvä materiaali on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/rusko/vahto_oyk/

Päätösehdotus:

 1. Kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksen.
 2. Kaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen asetetaan julkisesti nähtäville ajalle 5.5.–18.6.2014. Ilmoitus nähtävilläpidosta julkaistaan Turun Tienoo – nimisessä lehdessä ja Ruskolainen – nimisessä julkaisussa.
 3. Kaavaluonnosta esitellään Laukolan koululla järjestettävässä yleisötilaisuudessa 15.2014 klo 18.
 4. Luonnoksesta pyydetään mielipiteet Ruskon kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta sekä kirjasto- ja vapaa-aikalautakunnalta.
 5. Kunta varaa mahdollisuuden mielipiteen antamiseen Varsinais-suomen elinkeino- liikenne ja ympäristövirastolle, Varsinais-Suomen liitolle, Museovirastolle, Turun museokeskukselle, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle, naapurikunnille (Aura, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä ja Turku), puhelin- sähköyhtiöille, energianjakeluyhtiöille, paikallisille vesiosuuskunnille ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle.

__ __ __

Timo Vuorila ja Veikko Vahtera poistuivat kokouksesta esteellisinä hallintolain 28 §:n 1. momentin 3-kohdan perusteella tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta.

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsi yksimielisesti kaavaluonnoksen tiedoksi.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa kaavaluonnoksen selostuksineen ja selvityksineen julkisesti nähtäville ajalle 5.5. – 18.6.2014. Ilmoitus nähtävillä pidosta julkaistaan Turun Tienoo – nimisessä lehdessä ja Ruskolainen – nimisessä julkaisussa.

Kunnanhallitus totesi, että kaavaluonnosta esitellään Laukolan koululla järjestettävässä yleisötilaisuudessa 13.5.2014 klo 18.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää mielipiteet Ruskon kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta sekä kirjasto- ja vapaa-aikalautakunnalta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti varata mahdollisuuden mielipiteen antamiseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Varsinais-Suomen liitolle, Museovirastolle, Turun museokeskukselle, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle, naapurikunnille (Aura, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä ja Turku), puhelin- ja sähköyhtiöille, energianjakeluyhtiöille, paikallisille vesiosuuskunnille ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä työryhmän pohtimaan ja kirjaamaan kaavoitusprosessissa mahdollisesti esiin tulevia yksittäisiä asioita ja esittämään ne kaavoittajalle ennen Laukolan koululla pidettävää yleisötilaisuutta. Kyseiseen työryhmään kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Monika Antikaisen, Riitta-Liisa Järviön, Pasi Kankaanpään, Sauli Lähteenmäen, Jorma Raikon, Arto Oikarisen ja Niko Paloposken.

___________

Kunnanhallitus 15.12.2014 § 306     

Kaavaluonnoksesta annettiin 55 lausuntoa ja mielipidettä.  Kaavan laatija on esitellyt lausuntoja ja mielipiteitä kunnanhallitukselle 15.10.2014.  Sen jälkeen on pidetty kehittämiskeskustelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajien kanssa.  Kehittämiskeskustelun aiheena oli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta annetut lausunnot ja mielipiteet.

Kehittämiskeskustelussa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

 1. Ennen yksityiskohtaista käsittelyä käytiin keskustelu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioimisesta yleiskaavoituksessa.
 2. Yhdyskuntarakenteen osalta todettiin yksimielisesti, että Lavamäen asemakaavoitettavaksi merkitty alue voidaan poistaa.  MA-alueiden osalta todettiin, että Vahdon maisemakuvan kannalta merkittävät alueet (taajaman eteläpuoli ja Turun suuntaan menevä peltoalue) merkitään MA-merkinnällä.  Muut peltoalueet merkitään M-merkinnällä.
 3. Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta todettiin, että suojeltavaksi merkittyjen kiinteistöjen osalta pyydetään museokeskuksen lausunto niistä kiinteistöistä, joita on esitetty mielipiteissä poistettavaksi. Vahdonjoen varteen merkitty My/s alueen rajausta voidaan tarkentaa.  Merkintää pidettiin tarpeellisena jokimaiseman kulttuurimaiseman säilyttämisen kannalta.
 4. Liikenne ja tieverkon osalta todettiin, että Haku-tien osalta riittää yhteystarvemerkintä.
 5. Luonnonsuojelun osalta todettiin, että liito-oravien elinpiirimerkinnästä neuvotellaan ELY-keskuksen edustajien kanssa.
 6. Asutuksen sijoittamista pohjavesialueelle harkitaan uudelleen. Ampuradan sijoittumista pohjavesialueelle ei pidetty hyvänä, vaan sille etsitään toista sijoituspaikkaa, joka sijaitsisi pohjavesialueen ulkopuolella.
 7. Virkistysalueita on merkitty vähän ja viranomaisten mielestä asemakaavoitetuille ja asemakaavoitettavaksi suunnitelluille alueille on varattava tilaa myös lähivirkistykseen.
 8. MU-merkinnälle haetaan vaihtoehtoista ja selvempää merkintää.
 9. Kansallispuistossa olevat ulkoilureitit merkitään alueelle laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan.
 10. Pima-alueet voidaan merkitä erilliseen karttaa, joka liitetään kaavaselostukseen.

Kaavan laatija on tehnyt yhteenvedon annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.  Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto, johon kaavan laatija on antanut oman vastineensa. Yhteenvedossa on kunnanhallituksen esittelijän esitys kunnanhallituksen vastineeksi.

Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä, johon on kirjoitettu kaavan laatijan vastine-esitys ja kunnanhallituksen esittelijän ehdotus kunnanhallituksen vastineeksi.

Kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville toimitetaan kopiot muistutuksista ja lausunnoista sekä Suomen ympäristökeskuksen tekemä kartta kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteesta vuodelta 2012.

Kaavoitusprosessi etenee siten, että kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti kaavan laatija ryhtyy valmistelemaan kaavaehdotusta, joka tulee kunnanhallituksen käsiteltäväksi.  Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot osallisilta.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee lausunnot ja mielipiteet tiedoksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kaavaluonnosta ryhdytään valmistelemaan oheismateriaalina olevan kunnanhallituksen vastineen pohjalta.

__ __ __

Merkitään pöytäkirjaan, että Veikko Vahtera poistui kokouksesta esteellisenä hallintolain 28 §:n 1. momentin 3-kohdan perusteella tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta.

Käydyn keskustelun aikana Marjut Seppälä esitti asian palauttamista valmisteltavaksi. Antti Mattila kannatti Seppälän tekemää ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako kukaan Seppälän tekemän ja Mattilan kannattaman ehdotuksen hyväksymistä.

Päätös:

Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti päättäneen palauttaa asian valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä lausunnot ja mielipiteet tiedoksi ja pyytää lisäselvitystä avoimena oleviin asioihin.

___________

Kunnanhallitus 2.3.2015 § 54

Kaavan laatija on tehnyt uuden ehdotuksen yleiskaavasta. 

Kaava-aineisto löytyy osoitteesta:

http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/rusko/vahto_oyk/

Käyttäjätunnus: Rusko

Salasana: vahtoOYK

Kaavakartta on esityslistan oheismateriaalina.

Kaavan laatija Sanukka Lehtiö tulee esittelemään uusinta versiota.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee esittelyn tiedoksi.  Jatkotoimista päätetään esittelyn jälkeen.

__ __ __

Sanukka Lehtiö esitteli uusinta versiota yleiskaavasta klo 17.30 – 18.20.

Esittelyn jälkeen kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavan laadinnasta.

Tuotiin esiin ajatus siitä, että kaavatyöryhmä käsittelisi asiaa ensin ja sen jälkeen asia palautuisi kunnanhallituksen käsittelyyn. Sovittiin, että kaavatyöryhmä käsittelee asiaa 31.3.2015 klo 18.00.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kaavatyöryhmälle, jonka jälkeen asia palautuu kunnanhallitukseen.

___________

Kunnanhallitus 13.4.2015 § 104

Varsinais-Suomen maakuntamuseo on antanut lausunnon Vahdon yleiskaavan maiseman ja rakennusten suojelumerkinnöistä.

Maakuntamuseon lausunto on esityslistan oheismateriaalina.

Kaavatyöryhmä on 31.3.2015 valmistellut kunnanhallituksen vastinetta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Kaavatyöryhmän vastine-ehdotus on esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus.

Kunnanhallitus hyväksyy kaavatyöryhmän ehdotuksen vastineeksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kaavaehdotusta ryhdytään valmistelemaan edellä hyväksytyn vastineen pohjalta.

__ __ __

Kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

________

Kunnanhallitus 4.5.2015 § 126

Kaavatyöryhmän vastine-ehdotus, jota on tarkistettu kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun perusteella, on esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus.

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan ehdotuksen vastineeksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kaavaehdotusta ryhdytään valmistelemaan edellä hyväksytyn vastineen pohjalta.

__ __ __

Kunnanhallitus keskusteli kaavatyöryhmän vastine-ehdotuksesta. Käydyn keskustelun aikana kunnanhallitus teki muutoksia ja tarkennuksia vastineeseen.

Käydyn keskustelun aikana Jorma Raiko teki esityksen MU- ja tiettyjen MA-alueiden muuttamiseksi M-alueiksi. Tehtyä esitystä ei kannatettu.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi pöytäkirjan liitteenä olevan kunnanhallituksen vastineen annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin kokouksessa tehtyine muutoksineen ja tarkennuksineen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kaavaehdotusta ryhdytään valmistelemaan edellä hyväksytyn vastineen pohjalta.

___________

Kunnanhallitus 7.3.2016 § 47

Annettujen lausuntojen, kuntalaisten mielipiteiden sekä kaavatyöryhmän ja kaavan laatijan kesken käytyjen neuvottelujen perusteella on kaavan laatija tehnyt 22.10.2015 päivätyn kaavaehdotuksen. Kaavatyöryhmä on käsitellyt ehdotusta 17.2.2016.  Kaavatyöryhmä päätti esittää, että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.  Nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen on tehty lukuisia tarkistuksia.  Merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

 1. MU-merkintä on korvattu M-1 merkinnällä, jossa kaavamääräystä on muutettu siten, että nykyinen toiminta alueella ei vaikeudu, mutta mahdollistetaan rakentaminen ulkoilun ja retkeilyn tarpeisiin. Alueen käytössä tulee ottaa huomioon ulkoilureittien säilymisedellytykset ja järjestämismahdollisuudet.
 2. MA-alueita on vähennetty ja korvattu MT-merkinnällä (alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön, jonne saa rakentaa maataloutta palvelevia tuotanto- ja talousrakennuksia).
 3. Pima-merkinnät (mahdollisesti pilaantuneen maa-alueen kohde) on poistettu.
 4. Kaava-alueen eteläosassa oleva A0-2 alue on korvattu merkinnällä AO-4 (erillispientalojen asuntoalueen pitkän aikavälin laajentumisalue)
 5. Pohjavesialueen erillispientalojen alue on merkitty määräyksellä AO-3.
 6. TP-alueista on poistettu vaiheistus ja alueita on hieman laajennettu.
 7. Luo-merkintä (luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue) on jaettu kolmeen erilaiseen merkintään (luo, s-1 ja luo 2)
 8. Kaavamääräyksiin on tehty väljentäviä tarkennuksia.

Kaavaehdotus ja – selostus ovat esityslistan oheismateriaalina.  Lisäksi kaavaehdotus on luettavissa osoitteessa http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/rusko/vahto_oyk/.

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:ssä säädetään, että kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville.  Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus).

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.  Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävälläoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista.

Saman asetuksen 20 §:ssä säädetään, että yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto:

 1. maakunnan liitolta;
 2. kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa;
 3. tarpeen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä muilta yleiskaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen selostuksineen julkisesti nähtäville ajalle 14.3. – 22.4.2016. Ilmoitus nähtävillä pidosta julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Turun Tienoo – nimisessä lehdessä ja Ruskolainen – nimisessä julkaisussa sekä kunnan internet-sivuilla.

Kunnanhallitus päättää, että kaavaluonnosta esitellään nähtävilläoloaikana Laukolan koululla järjestettävässä yleisötilaisuudessa.

Kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta seuraavilta viranomaisilta ja yhteisöilta:

 1. Varsinais-Suomen liitto
 2. Naapurikunnat (Turku, Aura, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Pöytyä)
 3. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 4. Ruskon kunnan lautakunnat (kaavoitus- ja rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kirjasto- ja vapaa-aikalautakunta)
 5. Museovirasto/Museokeskus
 6. puhelin-, sähkönjakelu- ja jätehuoltoyhtiöt.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 30.3.2020

Kaavaehdotuksesta tuli 13 lausuntoa ja 25 muistutusta. Näiden pohjalta ehdotusta päivitettiin ja vuonna 2019 tarkennettiin luontoarvojen perusselvitystä liito-orava- ja muiden Luo-kohteiden osalta (liite 7d). Sr-kohteisiin tehtiin muutoksia nykyisen tilanteen osalta (puretut rakennukset ja merkintöjen sijainnin korjaukset). Kaava-aineisto on päivitetty viimeisen kerran maaliskussa 2020, jolloin korjattiin mm. pohjavesialueet. Kaavanlaatija on valmistellut ehdotuksen muistutuksien ja lausuntojen vastineeksi (liite 16).

Osayleiskaavaehdotus ja -selostus sekä sitä koskevat liitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kaavanlaatijan tekemän vastineen (liite 16) koskien ehdotuksesta jätettyjä muistutuksia ja lausuntoja. Päätösote ja vastine lähetetään tiedoksi muistutuksen tai lausunnon jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa. 

Kunnanhallitus päättää asettaa muutetun kaavaehdotuksen selostuksineen julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Ilmoitus nähtävillä pidosta julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Turun Tienoo -lehdessä ja Ruskolainen -julkaisussa sekä kunnan internetsivuilla.

Kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta seuraavilta viranomaisilta ja yhteisöilta:

 1. Varsinais-Suomen liitto
 2. Naapurikunnat (Turku, Aura, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Pöytyä)
 3. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 4. Ruskon kunnan lautakunnat (rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, hyvinvointilautakunta)
 5. Museovirasto/Museokeskus
 6. puhelin-, sähkönjakelu- ja jätehuoltoyhtiöt.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 20.4.20 pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen. 

Esteellisyys

Veikko Vahtera

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Osayleiskaavaehdotus ja -selostus sekä sitä koskevat liitteet ovat esityslistan oheismateriaalina. 

Rakennustarkastaja Niko Paloposki osallistuu kokoukseen selvittäen osayleiskaavan sisältöä.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kaavanlaatijan tekemän vastineen (liite 16) koskien ehdotuksesta jätettyjä muistutuksia ja lausuntoja. Päätösote ja vastine lähetetään tiedoksi muistutuksen tai lausunnon jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa.

Kunnanhallitus päättää asettaa muutetun kaavaehdotuksen selostuksineen julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Ilmoitus nähtävillä pidosta julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Turun Tienoo -lehdessä ja Ruskolainen -julkaisussa sekä kunnan internet-sivulla.

Kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta seuraavilta viranomaisilta ja yhteisöiltä:

1. Varsinais-Suomen liitto

2. Naapurikunnat (Turku, Aura, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Pöytyä)

3. Varsinais-Suomen  elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

4. Ruskon kunnan lautakunnat (rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, hyvinvointilautakunta)

5. Museovirasto/Museokeskus

6. puhelin-, sähkönjakelu- ja jätehuoltoyhtiöt

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Esteellisyys

Antti Mattila, Veikko Vahtera.

Valmistelija

 • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Ruskon Vahdon kunnanosan toinen kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.8-18.9.2020. Ehdotuksen nähtävillä olosta on kuulutettu Ruskolaisessa, Turun Tienoossa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnnan internet-sivulla. Ehdotuksesta on jätetty 10 lausuntoa, joista kuudessa ei ole ollut huomautettavaa. Varsinais-Suomen Liiton lausunnon mukainen MAL-sopimus on kirjattu kaavaselotukseen, muita muutoksia ei ole tehty lausuntojen johdosta. Lisäksi on jätetty kolme muistutusta, joista kaksi on koskenut samaa Vahdontien varrella olevaa laajan peltoaukean MA-merkintää ja ja Vahdonjoen rannan MY/s -merkintää sekä asuinrakennuksen sr -merkintää. Näiden johdosta ei ole tehty muutoksia, koska MA-merkintä sallii maatalouteen liittyvän rakentamisen, joka sijoittuu pihapiirien tai metsänreunan tuntumaan ja sr-merkintä ei estä rakennuksen käyttämistä nykyaikaisena asuinrakennuksena muistutuksen mukaisesti. MY/s-aluetta oli jo kavennettu Ruskon vanhan yleiskaavan mukaiseksi. Kolmannessa muistutuksessa toivottiin hieman laajempaa AM -aluetta Sysimäentien varrella olevalle kiinteistölle, tämä on tarkennettu hyväksyttävään ehdotukseen.

Osayleiskaavaehdotus ja -selostus sekä sitä koskevat liitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Rakennustarkastaja Niko Paloposki on kokouksessa alustamassa asiaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Vahdon kunnanosan osayleiskaavan selostuksineen sekä kaavanlaatijan tekemän vastineen (liite 17) koskien ehdotuksesta jätettyjä muistutuksia ja lausuntoja.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Esteellisyys

 • Veikko Vahtera.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että rakennustarkastaja Niko Paloposki selosti asiaa kokouksessa. Paloposki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.45. 

Liitteet


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.