Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön yhteistoimintamenettely

RUSDno-2022-8

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Henkilöstön asemasta sote-uudistuksessa säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (voimaanpanolaki). Voimaanpanolain 18 §;n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien sekä niitä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle katsotaan liikkeen luovutukseksi.Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointielueelle. Ruskon kunnasta edellä olevan mukaisesti siirtyy koulupsykologi ja koulukuraattori. Muilta osin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön siirtyminen tulee huomioitua Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kautta Raision kaupungin toimiessa isäntäkuntana.

Lisäksi liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. Nämä ehdot täyttäviä henkilöitä on Ruskolla laitoshuollossa.

Kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta (13.4.2007/449). Soteuudistuksessa on kyse sekä henkilöstönasemaan merkittävästi vaikuttavasta palvelutuotannon muutoksesta (4 §) että liikkeen luovutuksesta (11 §).

Sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien on huolehdittava valmisteluvaiheesta alkaen viestinnästä henkilöstölle ja aloitettava yt-lain mukainen yhteistoimintamenettely. Uudistuksen edellyttämät järjestelyt valmistellaan yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden henkilöstön edustajien kanssa.

Voimaanpanolain nojalla hyvinvointialueille siirtyvästä henkilöstöstä kerätään ja luovutetaan tiedot. Tietoja tarvitaan muun muassa hyvinvointialueen talous- ja henkilöstösuunnittelua varten. Tässä vaiheessa yt-menettelyssä käsitellään hyvinvointialueen valmistelussa käytettävien henkilö- ja palvelusuhdetietojen luovuttamista. Yhteistoimintamenettelyssä annetaan lisäksi ennakkotietoa kyseisten henkilöiden siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen. Varsinaiset liikkeen luovutukseen liittyvät yhteistoimintamenettelyt käydään vuoden 2022 aikana.

Tässä tarkoituksessa Varsinais-Suomen hyvinvointialue on pyytänyt sähköpostillaan 17.12. kuntia ja kuntayhtymiä antamaan arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta (616/2021, § 26). Lisäksi em. tahojen on pyynnön mukaan tehtävä selvitys hyvinvointialueelle tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Em. selvitykset on tehtävä helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Yhteistoimintamenettely on käytävä ennen henkilöstön siirtoja kunnasta hyvinvointialueelle niin, että ne on saatu päätökseen hyvissä ajoin ennen kuin hyvinvointialueiden toiminta alkaa 1.1.2023. Hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon ja kuntien välillä on selvitettävä hallinto- ja muiden tukipalvelutehtävien tarkat henkilömäärät hyvissä ajoin ennen 31.12.2022. Voimaanpanolain 26 §:n mukaan kunnan on kuitenkin annettava viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä ja palkkakuluista ja voimaanpanolain 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan menettelytapaohjeen mukaan Ruskon kunnassa lain työnantajan ja henkilstön välisestä yhteistoiminnasta 14 §:n mukaisena yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyöneuvotttelukunta. Yhteistyöneuvottelukunta on päättänyt kokouksessaan 10.1. aloittaa yhteistoimintamenettelyn hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osalta.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön yhteistoimintamenettelyn käynnistyneen yhteistoimintalain mukaisesti 10.1. pidetyn yhteistyöneuvottelukunnan kokouksen myötä. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.