Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Määräalan ostaminen Lehtimäki-tilasta

RUSDno-2022-19

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan sekä Tauno Vuorenpään perikunnan edustajien kanssa on käyty neuvotteluja 7,387 ha:n suuruisen maa-alan hankinnasta. Maa-alueen sijainti on keskeinen laadittaessa Ketunluolan asemakaavaa. Alue muodostaa merkittävän lisän kunnan jo entuudestaan alueelta hankkimien n. 70 hehtaarin suuruisten maa-alueiden kanssa.

Hankinnan kohteena olevalle alueelle arvioidaan saatavan tonttien koosta riippuen 25-27 tonttia tonttivarannon ollessa 1,5 - 2 vuotta. Alue soveltuu hyvin pientalorakentamiseen. Ostettava alue rajautuu lännessä ja etelässä kunnan omistamiin kiinteistöihin, jotka kuuluvat Ketunluolan asemakaavoitettavaan alueeseen. Määräalan  metsäalue sijoittuu saarekkeeseen, joka on jo osin kunnan omistuksessa. Peltoalueet sijaitsevat metsäisten saarekkeiden ja metsäalueiden välisellä alueella, jonka reunoilla on vanhoja haja-asutuskiinteistöjä. Alueen tonttien määrä kohoaisi noin 250-270 tonttiin kaupan myötä.

Ruskon kunnan strategian pohjalta hyväksytyssä elinkeino-ohjelmassa toimenpiteenä mm. todetaan, että hankitaan raakamaata tai tehdään kaavoitussopimuksia niin, että kunnassa on koko ajan vähintään 120 tonttia myytävänä. Kunnalla on tällä hetkellä Päällistönmäessä enää muutamia tontteja.

Kauppahinnaksi on sovittu 273.319 euroa (=3,70 euroa/m2). Myyjätaho on hyväksynyt kaupan osaltaan.

Talousarviossa on maanhankintaan varattu 30.000 euroa.

Esityslistan oheismateriaalina on kaupan kohdetta kuvaava kartta 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi ostaa Ruskon kunnalle Tauno Vuorenpään perikunnalta 7,387 hehtaarin  suuruisen määräalan Lehtimäki -nimisestä tilasta (RN:o 12:24). Kauppahinta on 273.319 euroa.

Kunnanhallitus päättää esittää samalla valtuustolle, että valtuusto päättäisi myöntää tarkoitukseen 245.000 euron suuruisen määrärahan maanhankintaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.