Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 206 Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen palo- ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2021-2024

RUSDno-2020-486

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on lähettänyt seuraavan sisältöisen, 8.9.2020 päivätyn, lausuntopyynnön palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille 2021-2024 Varsinais-Suomen pelastustoimialueen kunnille:

"Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastustoimen palvelutaso tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslaitokselle laissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja, että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimen on laadittava palvelutasopäätös. Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä  aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on laadittava olemaan voimassa määräajan.

Sisäministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Sisäministeriö ei ole antanut pelastuslain perusteella asetusta, jossa määriteltäisiin palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Sisäministeriö on antanut ohjeen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöistä ja rakenteista, SM18:00/2012. Ohjeen mukaan pelastustoimen palvelutason tulee kattaa pelastuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät.

Varsinais-Suomen pelastustoimen palvelutaso on määritelty vastaamaan pelastuslain mukaisesti paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Määrittelytyössä on hyödynnetty pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti regressiomallilla määritettyä riskitasoa. Palvelutasopäätöksessä on otettu huomioon toimintapoikkeusoloissa. Palvelutasopäätöksessä päätetään pelastuslain mukaisten tehtävien hoitamisesta lain edelyttämällät avalla ja toimintavalmiuden määrittelyssä on huomioitu Sisäministeriön antama ohje pelastussukelluksesta. Palvelutasopäätöksessä on esitetty pelastuslain edellyttämällä tavalla alueella esiintyvät uhat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Palvelutasopäätöksen voimassaolokaudeksi on Varsinais-Suomen alueella suunniteltu valtuustokautta 2021-2024. Esitetty palvelutaso on toteutettavissa nykyisenkaltaisen budjetin puitteissa, huomioiden yleiset vuosittaiset kustannusten nousut.

Aluepelastuslaitos on laatinut palvelutasopäätösluonnoksen, joka esiteltiin aluepelastuslautakunnalle kokouksessa 15.9.2020, jossa luonnos päätettiin lähettää alueen kuntiin lausunnolle. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasosta 23.10.2020 mennessä. Kuntien lausuntoja käsitellään lautakunnan kokouksessa 12.11.2020 ja tavoite on, että lautakunta päättää palvelutasopäätöksestä 10.12.2020."

Voimassa oleva palvelutasopäätös on laadittu vuosille 2017-2020.  

Palvelutasopäätösluonnoksesta on pyydetty Ruskon  ja Vahdon VPK:n lausunnot. Palvelutasopäätösluonnos ja Ruskon VPK:n lausunto ovat esityslistan oheismateriaalina. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Varsinais-Suomen Aluepelastuslautakunnan tulee huomioida Ruskon VPK:n esittämät huomiot (mm. liitteet kuntakohtaisista riskiruutuluokituksista, ikääntyneiden ihmisten asuinrakennusten palotarkastusten suorittaminen pelastuslaitoksen toimesta sekä yhteistyön kehittäminen kaikissa riskiluokissa) palvelutasopäätöstä tehdessään.

Osana päätöstä kunnanhallitus päättää saattaa aluepelastuslautakunnan tietoon Ruskon VPK:n lausunnon.