Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2025

RUSDno-2023-663

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä Ruskolla. Se toimii valtuustokauden hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työvälineenä. Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Ruskon kunnan laaja hyvinvointikertomus koostuu a) raportointiosasta ja b) suunnitelmaosasta. Raportointiosassa käsitellään hyvinvointia Ruskon kunnassa vuosilta 2017–2023 toisaalta yleisten tilastotietojen valossa, toisaalta perustuen kuntalaisten ja eri toimijoiden osallistamisen kautta tulleeseen tietoon. Suunnitelmaosassa hyvinvoinnin edistämiselle asetetaan kehityskohteet kertomusosassa todettujen hyvinvointivajeiden perusteella ja valitaan alustavat toimenpiteet niihin vastaamiseksi.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma käsitellään hyvinvointilautakunnassa ja THL:n terveydenedistämisaktiivisuuskriteerien mukaisesti myös kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Kunnan monialainen hyvinvointiryhmä on arvioinut hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita ja toimenpiteitä ja täydentänyt niitä tarvittavilta osin. Ruskon laajassa hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnassa on osallistettu kuntalaisia ja sitä on laadittu yhdessä kunnan monialaisen hyvinvointityöryhmän ja toimialojen yhteistyönä.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinta on monien muiden kuntien tavoin ajoitettu kuluvalle valtuustokaudelle siten, että siinä voidaan ottaa huomioon päivitetyt kunnan strategiaohjelmat, ja että suunnitelma on sovitettavissa yhteen hyvinvointialueen vastaavien vuoden 2023 aikana valmistuneiden suunnitelmien kanssa. Ruskon kunnan omien strategiaohjelmien päivitys ajoittui vasta vuoden 2022 loppuun. Hyvinvointialue Varha käynnisti alueellisen hyvinvointisuunnitelman päivittämisen vuoden 2023 alussa ja se valmistui syksyllä 2023. Myös suuri osa raportoinnin kansallisista tilastotiedoista (mm. kouluterveyskysely) on päivittynyt loka-marraskuun 2023 aikana.

Ruskon vuosien 2023–2025 laajaan hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan on liitetty mukaan vielä luonnosvaiheessa oleva lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jota ohjaavat Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (2013/1287) ja Lastensuojelulaki (2007/417), sekä se sisältää ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaan kuuluvat asiat, joita ohjaa Laki ehkäisevästä päihdetyöstä (2015/523). Lisäksi hyvinvointikertomus ja -suunnitelma pitävät sisällään arjen turvallisuuden edistämisen näkökulman.

Ruskon hyvinvointisuunnitelman pohjalla on hyvinvointikertomuksen esiin nostamista hyvinvointivajeista johdetut tavoitteet. Suunnitelman laatimista ohjaa Ruskon kunnanstrategia, strategiasta johdetut ohjelmat sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (2021/612). Ruskon hyvinvointisuunnitelman linjaamissa toimenpiteissä hyödynnetään tutkimustietoa, valtakunnallisia ohjelmia ja suosituksia sekä tutkitusti tai kokemukseen perustuen vaikuttavia toimintamalleja. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat linjassa valtakunnallisten suositusten ja ohjelmien kuten Terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimeenpanosuunnitelman ja kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2023–2025, valtuuttaa hyvinvointijohtajaa tekemään siihen tarvittavat tekniset korjaukset sekä sisällölliset täydennykset hyvinvointiryhmän käsittelyn pohjalta, ja lähettää sen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointisuunnitelmaa tullaan päivittämään jatkossa tarpeen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2023–2025 valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina on:

Laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2023–2025

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2023–2025 valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.