Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Määrärahamuutoksia vuodelle 2023

RUSDno-2024-89

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2022 § 71 vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova tehtäväalueen henkilöstömenojen ja toimintakatteen osalta. Investointimenojen sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.

Hallintosäännön 56 §.n mukaan kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 

Tekninen lautakunta käsitteli 15.2.2024 § 17  tilinpäätöstä sekä toimintakertomusta vuodelle 2023 ja totesi, että teknisten palvelualueen tehtäväalueen toimintakate tulee ylittymään 12 prosenttia eli 121 000 euroa.

Opetus- ja varahsikasvatuslautakunta käsitteli 15.2.2024 § 17 tilinpäätöstä sekä toimintakertomusta vuodelle 2023 ja totesi, että perusopetuksen henkilöstökulut ylittyvät 144 796 euroa.

Muita määrähamuutokset ovat seuraavat:

Kunnan tulovero alittuu 296 627 euroa

Kiinteistövero ylitys 289 111 euroa

Osuus yhteisöveron tuotosta ylittyy 501 601 euroa

Kaavoituksen ja maankäytön budjetti jää talousarviosta 109 262 euroa.

 

Oheismateriaalit:

Teknisen lautakunnan tilinpäätös

Perusopetuksen henkilöstökulujen ylitys

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat määrärahamuutokset:

Teknisten palvelualue toimintakatteen ylitys 121 000 euroa, opetuksen tehtäväalue henkilöstökulujen ylitys 144 796 euroa, kunnan tuloveron alitus 296 627 euroa, kiinteistöveron ylitys 289 111 euroa ja osuus yhteisöveron tuotosta ylitys 501 601 euroa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.