Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Työterveyspalveluiden hankinta ajalle 1.9.2024-31.12.2027

RUSDno-2024-67

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan nykyinen palvelusopimus henkilökunnan työterveyspalveluista päättyi 31.8.2023. Sopimusta päätettiin jatkaa yhdellä optiovuodella, joka päättyy 31.8.2024.

Ruskon kunta päätti laatia Raision kaupungin ja Rasekon kanssa yhdessä tarjouspyyntöä.

Henkilöstön työterveyshuollon ja työterveyslain (1383/2001) mukainen työterveyspalveluiden toteuttaminen julkaistiin 3.1.2024 Raision toimesta. 

Hankintamenettely on ollut avoin menettely, jossa kaikki halukkaat ovat voineet jättää tarjouksen hankinnassa. Hankinta-asiakirjat ovat olleet saatavissa Raision kaupungin tarjouspalvelussa ja Hilma-julkisten hankintojen palvelussa.

Hankinta-asiakirjat ovat liitteenä.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Työterveyshuollon sisältö määritellään tarkemmin työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa, joka päivitetään vuosittain yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan hankinnan kohteena olevat työterveyshuoltopalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden sekä yhdessä laaditun työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hankinnan sopimuskausi on 1.9.2024-31.12.2027. Lisäksi on varattu mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella. Optiovuoden käytöstä vastaa jokainen tilaaja itsenäisesti. Lisäksi sen käyttöönotosta tulee sopia palvelutuottajan kanssa.

Hankintamenettelyn lopputuloksena Raision kaupunki, Raseko ja Ruskon kunta valitsevat yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa tekee hankintasopimuksen. Työterveyspalveluiden tuottaminen tulee aloittaa 1.9.2024.


Tarjoajat pystyivät esittämään hankinnasta lisätietokysymyksiä 15.1.2024 mennessä. Lisätietokysymyksiä esitettiin yhteensä 43 kappaletta. 

Tarjoukset tuli jättää tarjouspalvelu-portaalissa viimeistään 31.1.2021 klo 12.00.

 

Tarjoajalla on ollut mahdollisuus antaa tarjous kahdesta vaihtoehdosta:

1) kattohinta

2) yksikköhintaan perustuva tarjous

Tarjoajat saivat tarjota joko yhden tai molemmat vaihtoehdot.

Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa.

 

Oheismateriaalit (ei julkinen):

Hankintailmoitus

Liite 1 palvelukuvaus

Liite 2 hintalomake

Liite 3 sopimusluonnos

Liite 4 vuokrasopimus

Jätetty tarjous liitteineen 

Ehdotus

Kunnanhallitus antaa Raision kaupungille valtuutuksen tehdä hankintapäätöksen työterveyspalveluiden hankinnasta ajalle 1.9.2024-31.12.2027. Lisäksi se valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen valitusajan päätyttyä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Oheismateriaali