Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimus 2025-2026

RUSDno-2024-299

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kaarinan, Liedon, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Raision, Ruskon, Sauvon ja Turun kunnat ovat perustaneet vuonna 2016 yhteisen Turun Seudun Kehitys Oy:n, jonka kautta kunnat sopivat elinkeinoyhteistyönsä tavoitteista, periaatteista, kustannusten jaosta ja organisaatiosta. Yhtiö tuottaa tai hankkii yhdessä sovittavat elinkeinopalvelut, jotka määritetään palvelusopimuksessa.

Elinkeinoyhteistyö perustuu itsenäisten kuntien keskinäiseen kumppanuuteen, erilliseen palvelusopimukseen sekä osakassopimukseen. Yhteistyöhankkeet toteutetaan tapauskohtaisesti joko seutukunnan kaikkien kuntien tai joidenkin kuntien tai kuntayhtymien välillä.

Turun Seudun Kehitys Oy ja Business Turku (entinen Turku Science Park Oy) ovat valmistelleet uutta elinkeinopalveluiden palvelusopimusta sopimuskaudelle 2025-2026. Palvelusopimuksella Turun seudun elinkeinosopimuksen (Sopimus Turun seudun elinkeinoyhteistyöstä, allekirjoitettu 15.6.20216) hyväksyneet kunnat sopivat kunnille tuotettavista elinkeinopalveluista. 

Uudessa elinkeinopalveluiden palvelusopimusluonnoksessa kunnat sitoutuisivat palvelusopimukseen kahdeksi vuodeksi vuosille 2025-2026. Aiemmasta poiketen sopimuksessa on kaikille yhteisiä palveluita ja kuntakohtaisesti erikseen valittavia palveluita, joista laaditaan erillinen kuntakohtainen sopimus kunkin kunnan kanssa. 

Palvelusopimus koostuu kahdesta pääalueesta:

1. Elinvoima- ja yrityspalvelut

A: Elinkeinopalvelut houkuttelevuuden lisäämiseksi

- Sijoittumispalvelut ja investointien houkuttelu

- Seudun markkinointi ja viestintä

B: Palvelut yritysten kasvun ja kilpailukyvyn lisäämiseksi

- Kasvuorientoituneen ja kansainvälisen liiketoiminnan käynnistäminen

- Liiketoiminnan kehittäminen

- Vienti ja kansainvälistyminen

C: Yhtiön johto ja hallinto

- Hallinto

2. Elinkeinorahasto

Elinkeinorahasto on rahasto, josta rahoitetaan hankkeita tai maksetaan avustuksia Turun seudun elinkeinosopimuksen tarkoitusta toteuttaville ja Turun seudun elinvoiman kehittymistä edistäville tahoille. Tavoitteena on, että elinkeinorahastosta rahoitetaan erityisesti hankkeita, joissa on mukana myös muita rahoittajia tai rahoitusmuotoja (EU-hankerahat, valtiontuet, Sitra, Tekes, Invest In yms.).

Elinkeinorahasto jaetaan kiinteään osaan sekä kuntakohtaiseen osaan, joka on kullekin kunnalle harkinnanvarainen. Vaihtoehtoisesti kunta voi budejtoida kuntakohtaista rahastoa vastaavan hankevarauksen omaan talousarvioonsa, jolloin sen käytöstä päätetään kunnan oman hallintosäännön mukaan.

A: Rahaston kiinteä osa

Kiinteästä osasta rahoitetaan vuosittain yhtiökokokuksen talousarviopäätöksen mukaisesti Business Turun yleisiä hankkeita tai avustuksia, jotka hyödyttävät seutua Turun seudun elinkeinosopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Kiinteä osuus maksetaan vuosittain rahastoon.

B: Rahaston kuntakohtainen osa

Kuntakohtaisesta osasta kukin kunta voi rahoittaa omia elinkeinohankkeitaan tai yhdessä muiden kuntien tai toimijoiden kanssa toteutettavia hankkeita, jotka edistävät Turun seudun elinkeinosopimuksen tarkoitusta.   

Kukin kunta päättää vuosittain kuntakohtaisen osuuden suuruudesta (0-1,925 €/asukas). Kuntakohtaisen osuuden käyttö on kunkin kunnan omassa harkinnassa, mutta TSEK Oy:n hallituksen on kuitenkin hyväksyttävä elinkeinorahastosta rahoitettava kuntakohtainen hanke. Kuntakohtainen osuus maksetaan vuosittain rahastoon. Mikäli kunta ei tilivuoden aikana käytä kaikkea kuntakohtaista elinkeinorahaa, kasvaa ko. kunnan omaisuus rahastossa käyttämättä jäänelitä osin. Ruskon kunnalla on olemassa sille aiemmin osoitettuja varoja kuntakohtaisiin hankkeisiin, jotka ovat jatkossakin käytettävissä.

Elinkeinorahasto voidaan lakkauttaa vain osapuolten yksimielisellä yhtiökokouksen päätöksellä. Mikäli rahasto lakkautetaan, palautetaan siellä jäljellä olevat kiinteän rahaston varat kunnille niiden maksuosuuksien suhteessa ja kuntakohtaiset osuudet palalutetaan kaupungeille/kunnille itselleen.

Yhtiön hallitus esittää vuosittain yhtiökokoukselle talousarvion, joka päättää kuntakohtaisesta asukaslukuun perustuvasta maksuosuudesta Turun seudun elinkeinosopimuksen mukaisesti. Vuoden 2025 palvelusopimuksen vuosimaksu on kaikkien palvelujen (kaikille kuuluvat palvelut ja valinnaiset palvelut) osalta yhteensä 9,40 euroa/asukas jakautuen seuraavasti:

Kaikille kuuluvat palvelut ja niiden maksuosuudet:

1. Elinkeinopalvelut houkuttelevuuden lisäämiseksi                         1,80 €/asukas

2. Elinkeinorahaston kiinteä osa                                                     2,025 €/asukas

3. Vienti ja kansainvälistyminen                                                        1,24 €/asukas

4. Yhtiön johto ja hallinto                                                                   0,55 €/asukas

Valinnaiset palvelut ja niiden maksuosuudet:

5. Kasvuyrityksen liiketoiminnan käynnistäminen                              0,62 €/asukas

6. Liiketoiminnan kehittäminen                                                           1,24 €/asukas

7. Elinkeinorahaston kuntakohtainen osa                                           0-1,925 €/asukas

 

Nykyisen sopimuskauden 2021-2024 kustannustaso/asukas vertailun vuoksi on seuraava:

Yrityspalvelut                                              6,00 €/asukas

Hallinto                                                       0,55 €/asukas

Elinkeinorahasto - Kiinteä osa                    2,03 €/asukas

Elinkeinorahasto - Kuntakohtainen osa      1,93 €/asukas

Yhteensä Vuosimaksu/asukas                  10,50 €/asukas

Palveluiden vuosimaksun suuruus tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin kehityksen mukaisesti. Kuntakohtainen asukasmäärä tarkistetaan aina vuoden alussa. Asukasmääränä käytetään laskutusvuoden alussa Tilastokeskuksen tarjoaman tuoreimman tiedon eli toissavuoden lopun asukasmäärä.

Kukin kunta voi vuosittain päättää Elinkeinorahaston osuuden suuruudesta 0-1,925 euroa/asukas ilmoittamalla siitä TSEK:n hallitukselle viimeistään edeltävän vuoden loppuun mennessä. 

Kukin kunta päättää valinnaisten palveluiden käytöstä tämän nyt käsittelyssä olevan sopimuksen kuntakohtaisen liitteen mukaisesti. Kunta voi kesken sopimuskauden lisätä hankkimiensa valinnaisten palveluiden määrää ilmoittamalla siitä TSEK:n hallitukselle.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueille on lisännyt elinvoimatehtävien painoarvoa kunnissa. Julkisten työvoimapalvelujen siirto valtiolta kuntien järjestämisvastuulle laajentaa entisestään kuntien elinvoimatehtäviä. Jatkossa kunnat vastaavat täysimääräisesti muun muassa palkkatuen ja starttirahan myöntämisestä. 

Business Turun hallitus on linjannut, että jatkossa kehitysyhtiön toiminta painottuu vahvasti kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleviin yrityksiin. Tämä tarkoittaa, että Business Turku tarjoaa jatkossa alkuvaiheen tukea ja neuvontaa työllistäville kasvuhakuisille yrityksille, mutta toiminimiyrittäjien ja yksinyrittäjien alkavan yrittäjän palvelut tulee organisoida uudelleen.

Turun kaupungissa alkavien yrittäjien palveluiden uudistus on mahdollista toteuttaa siten. että palvelut siirtyvät samaan aikaan työvoimapalvelujen järjestämisvastuun kanssa Business Turulta emokaupungille/kaupunkiorganisaatioon osaksi uusia työllisyys- ja yrityspalveluja. Ruskon kunta on mukana Turun työllisyysalueessa. Raision kaupunki valmistelee osana Turun työllisyysaluetta toteutettavaa aluetoimipistettä, josta käsin tarjottaisiin TE-lähipalvelut myös muihin läntisen alueen kuntiin Rusko mukaan lukien. Tästä laaditaan myöhemmässä vaiheessa sopimus erikseen.

Alkavien yrittäjien palveluiden kustannus on ollut 1,10 euroa/asukas, mikä poistuu nyt käsittelyssä olevassa palvelusopimuksessa Turun Seudun Kehitys Oy:n tehtävistä. Nyt säästönä näyttäytyvä palveluiden siirto tullee myöhemmin näkymään vastaavana rahoituksen lisätarpeena TE-alueella joko isäntäkunta Turun tai lähipalveluita tarjoavan muun kunnan laskutuksen kautta. Tästä sovitaan myöhemmin erikseen.

Esityslistan oheismateriaalina ovat Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimus 2025-2026 sekä kuntakohtainen liite Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ruskon kunta

1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen Turun seudun palvelusopimuksen sopimuskaudelle 2025-2026

2. valitsee ko. sopimuksesta kaikille sopimuskunnille yhteisten palveluiden lisäksi seuraavat valinnaiset palvelut: 5. kasvuyrityksen liiketoiminnan käynnistäminen ja 6. liiketoiminnan kehittämisen palvelut.

Lisäksi kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa sopimukseen teknisiä korjauksia ennen sen allekirjoittamista.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.