Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Keskushallinnolle v. 2020 osoitetut valtuustoaloitteet

RUS-2021-560

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Keskushallinnolle vuonna 2020 osoitetuista valtuustoaloitteista on laadittu yhteenveto, jonka yhteydessä on todettu se, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty. Yhteenveto sisältää yhden v. 2019 jätetyn aloitteen:

1. Aloite ICT-strategian laatimisesta Ruskon kunnalle (v. 2019)

Toimenpiteet/vastaus: Kunnassa on vuoden 2020 aikana valmisteltu ICT-strategialuonnos, joka on ollut lausunnoilla/kommenteilla toimialoilla. Luonnos on tuotavissa kunnanhallituksen käsittelyyn, mikäli sitä pidetään perusteltuna. 

2. Aloite tiedolla johtamisen tilaisuuden järjestämisestä valtuustolle, hallitukselle ja virkamiesjohdolle 

Toimenpiteet/vastaus: Tilaisuus järjestettiin 18.8.2020 aloitteessa mainituille tahoille. Tilaisuuden sisällöstä vastasi Kuntamaisema Oy.

3. Aloite selvityksen tekemisestä Maunun koulun ja Kirkonkylän koulun yhtenäiskouluksi yhdistämisen hyödyistä ja haitoista

Toimenpiteet/vastaus:  Selvitys tehtiin rehtori (eläkk.) Mika Rantasen toimesta syksyllä 2020. Kunnanhallitus käsitteli selvitystä 5.10.2020 § 179.   

4. Aloite Vahtorannan myyntihinnan (osa) kohdentamisesta lähiliikunta- ja lähivirkistysalueiden ylläpitoon ja kehittämiseen 

Toimenpiteet/vastaus: taloushallinto toteaa, että kunnalle saatavat myyntituotot ovat lähtökohtaisesti kunnan tuloja, joita ei voi kirjanpidollisesti suoraan osoittaa johonkin menokohteeseen. Asia voidaan kuitenkin huomioida talousarvion laadinnan yhteydessä. 

5. Aloite kokousten asiakirjojen sähköisten liitteiden nähtävillä olosta asiaa käsittelevissä toimielimissä

Toimenpiteet/vastaus: keskushallinto toteaa, että kokousasioiden liitteinä olevat materiaalit liitetään tietosuojavaatimukset huomioiden esityslistoihin ja myöhemmin pöytäkirjoihin sekä julkaistaan kunnan nettisivuilla silloin kun esityslista/pöytäkirja julkaistaan. Oheismateriaalina tms. toimitettavia asiakirjoja ei vastaava liittäminen koske eikä sellaista velvoitetta ole tarkoituksenmukaista jatkossakaan edellyttää. 

6. Aloite valtuustoaloitteiden käsittelyprosessin ja loppuraportin kehittämisestä

Toimenpiteet/vastaus: keskushallinto toteaa, että asia huomioidaan laadittaessa ns. toiminnallista  vuosikelloa toimialoille. Samalla korostetaan hallintosäännön edellyttämää aikataulua raportoida aloitteista maaliskuun loppuun mennessä.  Mikäli halutaan luoda kuntalaisille mahdollisuus seurata aloitteen "reittiä" hallinnossa, vaatii se oman järjestelmänsä. Asiaa voidaan selvittää enemmän kustannusten ja toiminnallisuuden näkökulmasta, mikäli se koetaan tarpeellisena. 

7. Aloite lähikuntien digitaalisen yhteistyön kehittämisestä esim. palvelinkapasiteettia lisäämällä

Toimenpiteet/vastaus: kunnan palvelinkapasiteettia on lisätty palvelinten normaalin uusimisen yhteydessä. Uusi kapasiteetti mahdollistaa lähikuntayhteistyön. Tällaista yhteistyötä ei toistaiseksi ole valmisteltu. 

8. Aloite hallintosäännön muuttamisesta palautteeseen vastaamisen osalta

Toimenpiteet/vastaus: keskushallinto toteaa, että kuntalaisaloitteseen vastataan lähtökohtaisesti  mahdollisimman nopeasti. Mikäli hallintosääntöön halutaan tästä maininta, on asiaa perusteltua tarkastella osana hallintosäännön laajempaa päivittämistä. Kaikkia kuntalaisten yhteydenottoja ei ole tarkoituksenmukaista tuoda lautakuntien tietoon/käsittelyyn, vaan niihin vastataan viranhaltijoiden toimesta virkavastuulla. 

 

Lisäksi vuoden 2021 aikana on tehty aloite osallistuvan budjetoinnin käyttöön ottamisesta kunnassa vuoden 2022 talousarviota laadittaessa. Aloitetta ei ole toistaiseksi huomioitu talousarvion lähtökohtia laadittaessa. Teknisesti olisi mahdollista järjestää esim. ruskolaisille suunnattu äänestys, jossa kuntalaiset voisivat ehdottaa budjettivaroille käyttökohteita. Tämä vaatisi kuitenkin alustan, joka sisältää kohteiden ehdottamisen, selaamisen, äänestysmahdollisuuden, vahvan tunnistautumisen äänestyksen yhteydessä ja äänestyksellä valittujen kohteiden etenemisen seuraamisen.  

Lisäksi valtuusto on 31.5.2021 § 28 hyväksynyt yksimielisesti ponnen, jonka mukaan "Vahdon seuraintalon kaupasta saatavasta tulosta tehtäisiin rahasto, josta hyvinvointilautakunta voisi jakaa avustusta paikallisille seuroille, yhdistyksille tai toimijoille erilaisiin kulttuuri- ja liikuntatoimen hankkeisiin ja toiminnan kehittämiseen. Tuotto käytetään paikallisten yhdistysten tukemiseen." 

Ponnen osalta taloushallinto toteaa, että kirjanpidollisesti kiinteistön tasearvo kirjataan taseeseen pysyvien vastaavien vähennykseksi ja myyntivoitto vuoden 2021 tulokseen. Seuraintalon rakennuksella ei ole tasearvoa. Maapohja on v. 1889 Vahdon kunnalle hankittua tilaa ja sen tasearvo on 852 euroa.  Näin ollen myyntivoitoksi jää  41 223 euroa. 

Tilintarkastajan ohjeen mukaan ei näin pienestä ja kunnan normaaliin toimintaan kuuluvasta toiminnasta tule muodostaa rahastoa. Sen sijaan valtuusto voi päättää esim. talousarvion käsittelyn yhteydessä, osoitetaanko ponnessa mainittuihin asioihin hyvinvointilautakunnalle ylimääräinen määräraha ja minkä ajan kuluessa myyntituotto tulisi jakaa yhdistyksille ja muille toimijoille.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää aloitteiden osalta todeta, että niihin annetut vastaukset/toimenpideselvitykset ovat riittäviä ja että ne voidaan esittää valtuustolle vastauksina aloitteisiin.

Kunnanhallitus päättää ottaa kantaa osallistuvaa budjetointia koskevaan aloitteeseen ja Vahdon seuraintalon myyntiä koskevaan ponteen antaessaan ohjeita talousarvion laadintaan.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen siten muutettuna, että osallistuvaa budjetointia koskeva aloite ja Vahdon seuraintalon myyntiä koskeva ponsi päätettiin yhdistää ja lähettää hyvinvointilautakunalle valmisteltavaksi osana talousarvion valmistelua.