Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

RUSDno-2021-564

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Raision kaupunki ja Ruskon kunta ovat sopineet 2.9.2011 allekirjoitetulla sopimuksella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Sopimuksen mukainen vastuukunta on Raisio. Sopimuksessa on todettu, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnassa on 14 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Raision kaupunki valitsee lautakuntaan 11 jäsentä ja varajäsentä ja Ruskon kunta valitsee lautakuntaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä.

Uuden valtuustokauden alkaessa ja uusia toimielinten jäseniä valittaessa on tullut esille tarve kasvattaa sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan kokoonpanoa siten, että lautakunnassa olisi 15 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Ehdotetun uuden kokoonpanon myötä Raision kaupunki valitsisi lautakuntaan edelleen 11 jäsentä ja varajäsentä, ja Ruskon valitsemien jäsenten ja varajäsenten määrä kasvaisi yhdellä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan kokoonpanon kasvattaminen edellä kuvatulla tavalla edellyttää yhteistoimintasopimuksen muuttamista. Uuden valtuustokauden alettua Raision kaupunki on jo nimennyt lautakuntaan 11 jäsentä ja heille 11 varajäsentä, ja Ruskon kunta on jo nimennyt lautakuntaan 3 jäsentä ja heille 3 varajäsentä. Näin ollen yhteistoimintasopimuksen muuttamisen myötä Ruskon kunnan on nimettävä lautakuntaan vielä yksi varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023. Tämän takia samalla ehdotetaan, että sopimukseen lisätään kirjaus siitä, että sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sen jälkeen, kun järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää

1. ehdottaa valtuustolle, että Raision kaupungin ja Ruskon kunnan välistä yhteistoimintasopimusta muutetaan siten, että sosiaali- ja terveyslautakunnassa on 15 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Raision kaupunki valitsee lautakuntaan 11 jäsentä ja varajäsentä, ja Ruskon kunta valitsee lautakuntaan 4 jäsentä ja varajäsentä

2. ehdottaa valtuustolle, että Raision kaupungin ja Ruskon kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen kohtaan 16 lisätään loppuun uusi kappale seuraavasti: "Edellä sanotun estämättä tämä sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista siitä ajankohdasta lukien, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

3. oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään sopimukseen vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia.

Edelleen kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee 31.5.2025 asti ulottuvaksi toimikaudeksi Raision kaupungin ja Ruskon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle yhden varajäsenen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.