Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän lausuntopyyntö koskien Mylly-Antin koulua

RUSDno-2021-558

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

KTO-Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä on lähettänyt kunnille, 11.6.2021 päivätyn, seuraavan sisältöisen lausuntopyynnön koskien Mylly-Antin koulussa järjestettävää perusopetusta:

"KTO - Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä on järjestänyt vaikeavammaisten perusopetusta Mylly-Antin koulussa vuonna 2009 hyväksytyn perussopimuksen mukaisesti.

Mikäli Sote-järjestämislaki hyväksytään, erityishuoltopiirin toiminta siirtyy sotepalvelujen osalta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Tällöin KTO ei voi enää järjestää perusopetusta, vaan opetuksen järjestämisvastuu siirtyy jäsenkunnille.

Tämän hetkisen tiedon mukaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Sitä ennen kuntien tulee sopia siitä, miten Mylly-Antin koulun toiminta jatkuu.

Kuntien sivistystoimenjohtajien kanssa on pidetty asiasta neuvottelu 3.6.2021. Yhteinen näkemys oli, että koulun toimintaa on tärkeä jatkaa tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Mylly-Antin koulu toimii tällä hetkellä väliaikaistiloissa Kärsämäen teollisuusalueella Turussa. KTO on tehnyt alustavia suunnitelmia ja laskelmia koulun tilatarpeista. KTO:lla on mahdollisuus käynnistää koulurakennushanke. Alustavassa suunnittelussa koulun koko olisi n. 1.300 m(nykyiset tilat 683 m2), kustannusarvio on 4,6 milj. €. Tilat on tarkoitus hankkia vuokraamalla. Sijainti olisi liikenneyhteyksien päässä Kaarinan Ravattulassa. Uuden koulun maksimioppilasmäärä olisi 36. Tällöin koko koulun kustannukset per oppilas olisivat n. 50.000 €/v. Vuokramenot tästä olisi n. 8.700 €/oppilas (17,5 %). Vuoden 2020 vastaavat luvut ovat 60.000 €/oppilas/v. ja 2.700 €/oppilas/v. (4,5 %). Oppilaita oli keskimäärin 27,5 vuonna 2020.

Kuntien sivistystoimenjohtajat, joiden kuntien alueelta on eniten oppilaita, kokoontuvat loppukesästä Kaarinan kutsumana asiaan liittyen.

Pyydämme kunnaltanne lausuntoa seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten koulun toiminta tulee järjestää 1.1.2023 lähtien?

2. Voisitteko isäntäkuntana ottaa vastuun Mylly-Antin koulun toiminnan järjestämisestä?

3. Jos ette voi toimia isäntäkuntana koululle, oletteko valmiit tekemään yhteistyösopimukset oppilaskohtaisesti isäntäkuntana toimivan kunnan kanssa vaikeavammaisten perusopetuksen järjestämistä koskien?

4. Mitä mieltä olette uuden koulun rakennushankkeen käynnistämisestä?

  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon KTO-Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymälle Koskien Mylly-Antin koulussa järjestettävää perusopetusta:

KTO:n ja jäsenkuntien perussopimuksen mukaisesti Mylly-Antin koulupalvelujen tuottaminen vaikeasti vammaisille oppilaille kuuluu KTO.lle. Tämä velvoite tulee täyttää perussopimuksen voimassaoloon asti. Mikäli KTO:n toiminta siirtyy hyvinvointialueelle ja KTO:n perussopimus purkautuu, tulee vaikeasti vammaisten keskitetty opetus järjestää yhdessä toimipisteessä. KTO:n tulee huolehtia koulun jatkuvuudesta.

Ruskon kunta ei tilojen puutteen ja vähäisen oppilasmäärän johdosta sovellu koulun sijaintipaikaksi eikä näin ollen voi toimia isäntäkuntana.

Ruskon kunta on valmis tekemään yhteistyösopimuksen oppilaskohtaisesti isäntäkuntana toimivan kunnan kanssa vaikeavammaisten perusopetuksen järjestämistä koskien.

Ruskon kunta pitää perusteltuna saada kehitysvammaisille peruskoululaisille nykyaikaiset, terveelliset ja turvalliset koulutilat edellyttäen kuitenkin tarkempaa hankesuunnitelmaa ja riittävän tarkkoja ennakkolaskelmia hankkeen vaikutuksista kuntien maksuosuuksiin ennen lopullista kannanottoaan. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.