Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohdat

RUSDno-2021-489

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtia määrittävät seuraavat tekijät: Verotulojen  kertymäksi arvioidaan Kuntaliiton viimeisimmän verokatsauksen mukaan 27,7 miljoonaa euroa viimeisen ennusteen kuluvalle vuodelle ollessa 27 miljoonaa euroa. Valtionosuuden suuruudeksi on arvioitu 7,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta enemmän. Toimintatuottoja arvioidaan ensi vuonna kertyvän 4,6 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin kuluvana vuonna. Siten tulojen kokonaisummaksi muodostuisi  39,5 miljoonaa euroa. 

Toimintakuluiksi v. 2022 on tässä vaiheessa arvioitu 38,3 miljoonaa euroa. Tästä suurimmat menoerät ovat ovat henkilöstökulut 11,3 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 23,7 miljoonaa euroa. Ostot sisältävät pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia (17,9 milj.euroa).   Vuosikatteeksi muodostuisi 1,2 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi  - 0,5 miljoonaa euroa. 

Kunnanhallitus on 21.6.2021 pitämässään kokouksessa todennut, että antaessaan talousarvion 2022 raamia kunnanhallitus tulee tekemään omat nostonsa strategian pohjalta laadittujen ohjelmien pohjalta. Myös toimialoja on velvoitettu pohtimaan omia esityksiään kyseisten ohjelmien puitteissa. Toimialojen lisäresurssiesitykset käyvät ilmi oheismateriaalina olevasta tuloslaskelmasta. Niiden yhteenlaskettu kokonaissumma on n. 800 000 euroa. Myös strategian pohjalta laaditut ohjelmat ovat asialistan oheismateriaalina. 

Talousarvion lähtökohtia selostetaan tarkemmin kokouksessa.  

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus ottaa kantaa vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohtiin ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan vaihtoehtoja, jotka perustuvat sekä ylijäämäiseen, ns. nollatulokseen että alijäämäiseen tilikauden tulokseen. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Tuija Virtanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.30.

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Talousarvion vuoden 2022 laadintaa on jatkettu kunnanhallituksen viime kokouksen jälkeen. Kehyksen tulopuolella ovat lähtökohdat pysyneet ennallaan sillä muutoksella, että verotuloarviota on nostettu kahden prosentin kasvusta kahden ja puolen prosentin kasvuun. Nousu perustuu suhdanne-ennusteisiin, jotka lähtevät talouden ja palkkojen 2,5 - 3 prosentin kasvusta ensi vuonna.  Myös metsänmyyntituloja on voitu lisätä. Tulojen kasvun arvioidaan kaikkiaan olevan ensi vuonna 4,1 %. 

Toimintakulut sisältävät tässä vaiheessa henkilöstökulujen (+2,5 %)  ja palvelujen ostojen (+2,6 %) lisäksi kaikki toimialojen tekemät lisäysesitykset. Kulujen kokonaiskasvuksi muodostuu näin 4,7 %.  Kehysvaihtoehto 22A sisältää myös yhden terveyskeskuslääkärin palkkauksen vaatimat henkilöstömenojen lisäyksen. Tämä lisäys sisältyy sote-menoihin. Vaihtoehto 22A on alijäämäinen    -100 000 e. 

Kehysvaihtoehto 22B perustuu ns. nollatulokseen sisältäen toimialojen esitykset ilman lisälääkäriä.  Ylijäämäiseen tulokseen päästään karsimalla toimialojen esityksiä.  

Tuloslaskelma on esityslistan oheismateriaalina. Toimialajohtajat ovat mukana kokouksessa selostamassa toimialojensa esityksiä.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus antaa vuoden 2022 talouskehyksen talousarvion laadinnan pohjaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti pitää ylimääräisen, talousarvion kehykseen keskittyvän kokouksen ma 27.9. klo 17.30. Kokoukseen tuodaan ns. nollatulokseen perustuva talousarvion raamiesitys kokouksessa käyty keskustelu huomioiden. 

Kokouskäsittely

Kuultiin toimialajohtajien esitykset toimialojensa talousarvion lähtökohdista. Toimialajohtajat poistuivat kokouksesta annettujen esitysten jälkeen.